รหัสอบรม:

โครงการอบรมหลักสูตร

“การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน” รุ่นที่ 11

ระหว่างวันที่  16 – 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

หลักการและเหตุผล

การอบรมเรื่องการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน (Working Stress Method) นี้ เหมาะสำหรับ

 • การทบทวนความรู้เกี่ยวกับการออกแบบชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • การเตรียมพื้นฐานเพื่อการออกแบบโครงสร้างโดยวิธีกำลัง (Strength Design Method) และการออกแบบโครงสร้างต้านแรงแผ่นดินไหว
 • การเตรียมพร้อมสำหรับการสอบเพื่อเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร และมีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการเป็นวิศวกร AEC

วิทยากร

รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ        ประธานมูลนิธิวิศวกรรมโยธาลาดกระบัง

อนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร สาขาโยธา สภาวิศวกร

ดร.ธเนศ วีระศิริ              นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

กำหนดการ

 

 

ค่าลงทะเบียน

          ค่าลงทะเบียน
ชำระก่อน
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ชำระหลัง
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
สมาชิก วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี)
6,000 บาท
6,500 บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
6,500 บาท
7,000 บาท
บุคคลทั่วไป
7,000 บาท
7,500 บาท
 • ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย  3%
 • ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร
 • ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร
 • การโอนเงิน กรุณานำส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน  มาที่  Fax No.  :  0-2184-4597-8
 • กรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดทำหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม 1 สัปดาห์ มิฉะนั้น จะถือว่าท่านได้ยืนยันการสมัคร และท่านต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนเต็มอัตรา

                                                                                          

สิทธิประโยชน์:

 1. นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 200 % ของรายจ่ายค่าลงทะเบียนเข้าอบรม

(ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชกำหนด ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

 1. ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2550 ซึ่งกำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป  ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด
 2. มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (CPD) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร

 

การชำระเงิน (กรุณาแจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี)

เช็ค               สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โอนเงิน          บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

–  ธนาคารไทยพาณิชย์        สาขา สภากาชาดไทย              เลขที่บัญชี  045-2-03026-1

–  ธนาคารไทยพาณิชย์        สาขา สี่แยกศรีวรา                   เลขที่บัญชี  140-2-30221-6

–  ธนาคารกรุงเทพ             สาขา สุรวงศ์            เลขที่บัญชี  147-4-32388-6

–  ธนาคารกรุงไทย            สาขา จามจุรีสแควร์                 เลขที่บัญชี  162-0-09914-4

 

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

08.30 – 08.45 น.               ลงทะเบียน

08.45 – 10.30 น.               องค์ประกอบและคุณสมบัติของคอนกรีต  วัสดุผสม

                                                  คอนกรีต และเหล็กเส้นเสริมกำลัง 

                                                  โดย    รศ. สิริวัฒน์  ไชยชนะ

10.30 – 10.45 น.               พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.15 น.               – กฎกระทรวงเกี่ยวกับการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

                                                  – ประเภทของน้ำหนักบรรทุก

                                                  – ทฤษฎีการวิเคราะห์และออกแบบ

                                                  โดย    รศ. สิริวัฒน์  ไชยชนะ

12.15 – 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.45 น.              การออกแบบคานประเภทต่างๆ อาทิ คานเดี่ยว คานต่อเนื่อง

                                                  คานปลายื่น คานแคบ และคานลึก ฯลฯ

                                                  โดย    รศ. สิริวัฒน์  ไชยชนะ

14.45 – 15.00 น.               พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.30 น.              การออกแบบคาน (ต่อ)

                                                  โดย    รศ. สิริวัฒน์  ไชยชนะ

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

08.45 – 10.30 น.               การออกแบบแผ่นพื้นชนิดมีคานหรือโครงสร้างอื่นรองรับ

                                                  โดย    รศ. สิริวัฒน์  ไชยชนะ

10.30 – 10.45 น.               พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.15 น.               การออกแบบบันไดชนิดต่างๆ  

                                                  โดย     รศ. สิริวัฒน์  ไชยชนะ

12.15 – 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.45 น.               การออกแบบแผ่นพื้นไร้คาน

                                                  โดย    รศ. สิริวัฒน์  ไชยชนะ

14.45 – 15.00 น.               พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.30 น.               – การออกแบบผนังรับแรงเฉือน ผนังลิฟต์ ฯลฯ

                                                  – การออกแบบผนังรับแรงกระแทกด้านข้าง เช่น ผนังอาคาร

                                                    ที่จอดรถ ฯลฯ

                                                  โดย    รศ. สิริวัฒน์  ไชยชนะ

วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

08.45 – 10.30 น.               การออกแบบเสาสั้น และเสายาวภายใต้แรงกระทำตามแกน

                                                  และเยื้องศูนย์

                                                  โดย    ดร. ธเนศ วีระศิริ

10.30 – 10.45 น.               พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.15 น.               การออกแบบฐานรากแผ่และฐานรากบนเสาเข็ม

                                                  โดย    ดร. ธเนศ วีระศิริ

12.15 – 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.45 น.               การออกแบบโครงสร้างใต้ดิน ผนังกันดิน

                                                  โดย    ดร. ธเนศ วีระศิริ

14.45 – 15.00 น.               พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.30 น.               การออกแบบโครงสร้างใต้ดิน ผนังกันดิน

                                                  โดย    ดร. ธเนศ วีระศิริ

 

คณะวิทยากร

การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีหน่วยแรงใช้งาน รุ่นที่ 11
รศ. สิริวัฒน์ ไชยชนะ
ดร. ธเนศ วีระศิริ

วันที่จัด

16/02/2018

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 09 ก.พ. 61

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการโครงการ
โทรศัพท์ (02) 184 4600-9 ต่อ 527 โทรสาร (02) 184 4597
email : weena@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

คสล.หน่วยแรงใช้งาน-รุ่น11-16-28กพ60.pdf กดตรงนี้เพื่อลงทะเบียน

รหัสอบรม: