รหัสอบรม:

หลักการและเหตุผล:

การผูกรัดวัสดุบนรถขนส่งต่าง ๆ เช่น รถบรรทุก รถลาก นั้น  เป็นสิ่งสำคัญที่จะป้องกันเหตุอันตรายที่จะเกิดกับชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลบนท้องถนน.  หากการผูกรัดไม่ถูกต้องหรือไม่เพียงพอแล้ว อาจจะเกิดเหตุความเสียหายกับชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลบนท้องถนนได้ รวมไปถึงวัสดุ/สินค้าที่บรรทุกอาจได้รับความเสียหาย  นั่นหมายถึงการสูญเสียทั้งเวลา และทรัพย์สิน.

ประเทศไทยยังไม่มีมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติรวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย ในเรื่องการผูกรัดวัสดุบนรถขนส่ง หลักสูตรนี้จะเป็นแนวทางในการปฎิบัติในการผูกรัดวัสดุบนรถขนส่งอย่างปลอดภัย.

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:

  • เป็นแนวทางในการผูกรัดวัสดุบนรถขนส่งอย่างปลอดภัย ตามหลักสากล
  • เป็นแนวทางในการเลือกใช้อุปกรณ์ผูกรัดสินค้าให้ถูกต้องและเหมาะสม  ตามหลักสากล
  • เป็นแนวทางในทางขับเคลื่อนและผลักดัน การผูกรัดวัสดุบนรถขนส่ง ให้เป็นที่แพร่หลายในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

 

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่เสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560

08:30 – 09:00     ลงทะเบียน
09:00 – 12:00      ตัวอย่างความเสียหายที่เกิดขึ้นและ                                           ตัวอย่างการรัดสินค้าผิดวิธี
ตำแหน่งการวางสินค้าบนรถบรรทุกอย่างถูกต้องปลอดภัย
การยกและการวางสินค้าบนรถบรรทุก
เทคนิคการรัดสินค้าแบบ (Tie-Down) แรงเสียดทาน มุมรัด การยืดตัว จำนวนการรัด
เทคนิคการยึดสินค้าแบบ (Direct) มุมรัด ตำแหน่งการรัด จำนวนการรัด
อุปกรณ์มาตรฐานที่ใช้ในการผูกรัด (Load Restraint Equipment)

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 16:00    การตรวจสอบการรัดสินค้าก่อนเดินทางและระหว่างเดินทาง
ป้ายบ่งชี้ต่างๆ(International Cargo Symbols and Signs)
การรัดสินค้าแบบเหลี่ยม เช่น Packs and Pallets
การรัดสินค้าแบบทรงกลม เช่น Rolls, Reels, Coils, Drums
การรัดสินค้าแบบทรงยาวเช่น Pipes, Tubes, Logs, Rods, Bars and Billets
การรัดสินค้าขนาดใหญ่เช่น รถขุดตีนตะขาบ รถเครนล้อยาง
การคำนวณเบื้องต้นเกี่ยวกับการผูกรัด เช่น
สัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน องศาที่ผูกรัดมีผลต่อแรงดึง สัดส่วนความกว้างและความสูงของสินค้า จำนวนเส้นที่ต้องผูกรัด

คณะวิทยากร

วันที่จัด

07/10/2017

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

วิศวกรรมเครื่องกล

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

สุพรรณีย์ ต่อ 538

รายละเอียดและใบสมัคร