รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง   เทคนิคการใช้งานระบบล็อกและติดป้ายทะเบียนในงานวิศวกรรม 

รุ่นที่ 3

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม  2561    ณ  ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

หลักการและเหตุผล:

ในการทำงานในด้านวิศวกรรม ทั้งงานก่อสร้างและงานอุตสาหกรรมในโรงงานต่าง ๆ จะพบว่ามีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร โดยมักจะใช้เครื่องจักร ซึ่งมีพลังงานที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายทั้งสิ้น  ดังนั้นผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระบบและวิธีการในการควบคุมพลังงานอันตราย ก่อนเข้าปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

ระบบที่นิยมใช้ในการควบคุมพลังงานอันตรายต่าง ๆ ก็คือ ระบบล็อกและติดป้ายทะเบียน หรือที่เรียกว่า ระบบ Lockout Tagout นั่นเอง  หากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานมีความเข้าใจในหลักการและวิธีปฏิบัติ รวมทั้งการเลือกใช้อุปกรณ์ในระบบ Lokout Tagout อย่างถูกต้องแล้ว ก็จะมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:

o   เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมทั้งเป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานความปลอดภัย

o   เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ถึงอันตรายอันเกิดจากพลังงานประเภทต่าง ๆ ในขณะเข้าปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักร

o   เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจหลักการควบคุมและป้องกันอันตราย ในขณะเข้าปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักร

o   เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้อุปกรณ์ระบบ Lockout Tagout ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2561

09.00 – 12.00 น

 • กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (Related Regulations and Standards)
 • พลังงานอันตรายประเภทต่าง ๆ (Hazardous Energy)
 • อันตรายและอุบัติเหตุจากการไม่ใช้ LOTO (Injuries and Accidents)
 • การตัดแยกพลังงาน (Energy Isolation)

12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.

 • ขั้นตอนการควบคุมพลังงาน (Energy Controlled Procedures)
 • พื้นฐานที่สำคัญของระบบ LOTO (Basic of LOTO systems)
 • การใช้งานอุปกรณ์ระบบ LOTO (Use of LOTO Devices)
 • สาธิตการใช้งานอุปกรณ์ระบบ LOTO (Demonstration of LOTO Devices)
 • กรณีศึกษา (Case Study)

 

คณะวิทยากร

การอบรมเรื่อง เทคนิคการใช้งานระบบล็อกและติดป้ายทะเบียนในงานวิศวกรรม รุ่นที่ 3
อ.วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์
 • วิทยากรหลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงานทั่วไป
  ด้านเครื่องจักร ปั้นจั่น เครื่องมือกล วิศวกรรมความปลอดภัย
 • อนุกรรมการยกร่างมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย
  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ ตามคำสั่งแต่งตั้งของ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.
 • กรรมการ คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.

วันที่จัด

07/07/2018

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

สุพรรณีย์ แสนภักดี
โทร 0-2184-4600-9 ต่อ 538
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

07-07-สถาบัน-ระบบล๊อก.pdf