รหัสอบรม:

การอบรมและฝึกปฏิบัติงาน หลักสูตร “สำรวจและการวางผังงานก่อสร้างเบื้องต้น” รุ่นที่ 8

ระหว่างวันที่ 21 – 22 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันงานทางด้านวิศวกรรมโยธามี การก่อสร้างอาคาร ขนาดเล็กและขนาดใหญ่  รวมทั้งการก่อสร้างถนน ประเภทต่างๆ  สิ่งแรกที่ต้องดำเนินการคือมีการสำรวจวางผังงานก่อสร้าง  เพื่อความถูกต้องในการดำเนินการก่อสร้าง รวมทั้งการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สำรวจประเภทต่างๆ และการตรวจสอบความถูกต้องของงาน ดังนั้นงานสำรวจวางผังงานก่อสร้างจึงมีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ที่จะต้องให้ผู้ควบคุมดูแลงานทั้งหลายสามารถดำเนินการ หรือตรวจสอบงานได้ด้วยหลักการที่ถูกต้องและรวดเร็ว

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย  ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการสำรวจและการวางผังงานก่อสร้างเบื้องต้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถในการวางผังก่อสร้างและการตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทั้งมีหลักวิธีการคิดวางแนวเส้นทาง การสำรวจ profile cross-section  การวางพิกัดวงรอบ การคิดดิน ตัดดินถม เป็นต้น ดังนั้น จึงจัด  การอบรมหลักสูตรนี้เพื่อส่งเสริมความรู้ในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างด้านสำรวจและการวางผังงานก่อสร้าง รวมทั้งการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สำรวจ เบื้องต้นแก่ผู้เข้าอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานประเภทนี้

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ด้านการสำรวจและการวางผังงานก่อสร้าง
 2. เพื่อให้ทราบวิธีการวางผังงานก่อสร้าง รวมทั้งงานวางแนวเส้นทาง
 3. เพื่อให้ทราบถึงหลักการงานระดับ และการคิดดินตัดดินถมที่ถูกวิธี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้ที่ได้รับการอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจการสำรวจและการวางผังงานก่อสร้าง
 2. ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจถึงงานระดับ
 3. ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ ถึงการคิดดินตัดดินถม
 4. ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์งานสำรวจและงานระดับ

 

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน
ชำระก่อน
12 เมษายน พ.ศ.2561
ชำระหลัง
12 เมษายน พ.ศ.2561
สมาชิก  วสท., นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี)
4,000 บาท
4,500 บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
4,500 บาท
5,000 บาท
บุคคลทั่วไป
5,000 บาท
5,500 บาท

หมายเหตุ

 1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 2. ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร
 3. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร
 4. การโอนเงิน กรุณานำส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและที่อยู่ในการออกบเสร็จรับเงิน

มาที่  Fax No.  :  0-2184-4597

 1. กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดทำหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปนี้

5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน

5.2 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน

5.3 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน

5.4 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน

    หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจำเป็นซึ่งทางวิศวกรรสถานฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด

 1. กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวน

การชำระเงิน

เช็ค                      สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โอนเงิน        บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

–  ธนาคารไทยพาณิชย์      สาขา สภากาชาดไทย      เลขที่บัญชี  045-2-03026-1

–  ธนาคารกรุงเทพ           สาขา สุรวงศ์                เลขที่บัญชี  147-4-32388-6

–  ธนาคารกรุงไทย           สาขา จามจุรีสแควร์        เลขที่บัญชี  162-0-09914-4

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2561

08.30 – 09.00 น.                  ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.                  งานสำรวจเบื้องต้น

โดย      รศ.รอ. พิพัฒน์  สอนวงษ์

10.30 – 10.45 น.                  พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.                  งานระดับทั่วไป

โดย       นายชาญณรงค์  ไวยพจน์

12.00 – 13.00 น.                  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.                  วิธีการวางผังงานก่อสร้างและการวางแนวเส้นทาง

โดย      รศ.รอ. พิพัฒน์  สอนวงษ์

14.30 – 14.45 น.                  พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.                  แบบจำลอง และการวางผังและวิธีการ

โดย       นายชาญณรงค์  ไวยพจน์  /รศ.รอ. พิพัฒน์  สอนวงษ์  

วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2561

09.00 – 12.00 น.                  ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือสำรวจ

12.00 – 13.30 น.                  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 14.30 น.                  ฝึกปฏิบัติวางผังที่

14.30 – 14.45 น.                  พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.                  ตรวจสอบและประเมินผล

คณะวิทยากร

การอบรมและฝึกปฏิบัติงาน หลักสูตร “สำรวจและการวางผังงานก่อสร้างเบื้องต้น” รุ่นที่ 8
รศ.รอ. พิพัฒน์ สอนวงษ์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายชาญณรงค์ ไวยพจน์

ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย สำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่จัด

21/04/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

นายช่าง หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับงานโยธา และก่อสร้าง บุคลากรทั่วไปที่มีความสนใจ

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 12 เม.ย. 61

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน
สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทรศัพท์ (02) 184 4600-9 ต่อ 527 โทรสาร (02) 184 4597
email : weena@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

survey8-2-21-22เมย61.pdf กดตรงนี้เพื่อลงทะเบียน

รหัสอบรม: