อบรมสัมมนา

วันที่ ชื่องาน สถานที่ สาขา ดาวน์โหลด
12 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62

การอบรมเรื่อง การเลือกและประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1/2562
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
19 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62

การอบรมเรื่อง มาตรฐานสากล ISO 45001:2018 และ การตรวจติดตามภายใน ( ISO 45001:2018 Introduction & Internal Auditor ) รุ่นที่ 2 วันที่  19-20  ธันวาคม  พ.ศ. 2562 (พฤหัสบดี-ศุกร์)

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
20 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62

การอบรมเรื่อง มาตรฐานการบริหารความปลอดภัย และประเมินความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม วันที่  20 ธันวาคม  พ.ศ.  2562  (ศุกร์)

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ