อบรมสัมมนา

วันที่ ชื่องาน สถานที่ สาขา ดาวน์โหลด
17 ก.ค. 63 - 17 ก.ค. 63

การอบรมเรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบโรงงาน รุ่นที่ 1
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (ศุกร์)

ณ  โรงแรม เอส ซี ปาร์ค วิศวกรรมอุตสาหการ
27 ส.ค. 63 - 28 ส.ค. 63

การอบรมเรื่อง มาตรฐานสากล ISO 45001:2018 และ การตรวจติดตามภายใน ( ISO 45001:2018 Introduction & Internal Auditor ) รุ่นที่ 3 วันที่  27-28  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 (พฤหัสบดี-ศุกร์)

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
12 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63

การอบรมเรื่อง การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วย TPM รุ่นที่ 1/2563

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
25 ก.ย. 63 - 25 ก.ย. 63

การอบรมเรื่อง มาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 4

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
16 ต.ค. 63 - 16 ต.ค. 63

การอบรมเรื่อง มาตรฐานการบริหารความปลอดภัย และประเมินความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 4 วันที่  16  ตุลาคม  พ.ศ.  2563  (ศุกร์)

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
31 ต.ค. 63 - 31 ต.ค. 63

การอบรมเรื่อง กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และซ่อมบำรุงรักษา รุ่นที่ 12

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
18 พ.ย. 63 - 19 พ.ย. 63

การอบรมเรื่อง การจัดการต้นทุนอุตสาหกรรม
(Industrial Cost Management )

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
20 พ.ย. 63 - 20 พ.ย. 63

การอบรมเรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบโรงงาน รุ่นที่ 1
วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
21 พ.ย. 63 - 21 พ.ย. 63

การอบรมเรื่อง เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง โดยใช้ Lean Maintenance รุ่นที่ 1/2563

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
26 พ.ย. 63 - 26 พ.ย. 63

การอบรมเรื่อง การเลือกและประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1/2563
วันพฤหัสบดีที่ 26  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ