รหัสอบรม:

หลักการและเหตุผล

วิศวกรรมงานทาง (Highway engineering) เป็นสาขาวิศวกรรมแขนงหนึ่งที่แยกมาจากวิศวกรรมโยธาที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน, การออกแบบ, การก่อสร้าง, การดำเนินงาน, และการบำรุงรักษา, ถนน, สะพาน, และอุโมงค์เพื่อให้แน่ใจในความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพของการขนส่งผู้คนและสินค้า  การเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชนขึ้นอยู่กับการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มความคล่องตัว  มาตรฐานของวิศวกรรมงานทางมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดมา  ดังนั้นวิศวกรงานทางต้องคำนึงถึงการไหลของการจราจรในอนาค, การออกแบบทางแยก/ทางร่วมของทางหลวง, การจัดแนวเรขาคณิตและการออกแบบ, วัสดุลาดยางทางหลวงและการออกแบบ, การออกแบบโครงสร้างของความหนาของผิวทาง, และการบำรุงรักษาผิวทาง โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ได้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในประเทศไทยเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรขนส่ง วสท. โดยวิศวกรรมสถาน สาขา ภาคตะวันออก   จึงเห็นควรจัดอบรมแนะนำความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมงานทางเพื่อให้เกิดการพัฒนาในวงการก่อสร้างทางมากขึ้น และให้สอดรับกับการบริบทของประเทศที่มีการก่อสร้างระบบขนส่งทางบกขึ้นอย่างมากมาย โดยเฉพาะการก่อสร้างถนน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ด้านการวางแผน, การสำรวจ,การออกแบบ, การก่อสร้างและ การดำเนินงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างถนนและสะพาน
  2. เพื่อให้ทราบวิธีการวางแผน, การสำรวจ,การออกแบบ, การก่อสร้างและวิธีการต่างๆในการดำเนินงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างถนนและสะพาน
  3. เพื่อศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินขนาดใหญ่จากสถานที่ก่อสร้างจริง

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ผู้ที่ได้รับการอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจงานด้านการวางแผน, การสำรวจ,การออกแบบ, การก่อสร้างและ การดำเนินงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างถนนและสะพาน
  2. ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการวางแผน, การสำรวจ,การออกแบบ, การก่อสร้างและ การดำเนินงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างถนนและสะพาน
  3. ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้จากโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินขนาดใหญ่จากสถานที่ก่อสร้างจริง

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 22 ก.พ. 61

08.30 – 09.00  น.            ลงทะเบียน

09.00 – 12.00  น.             อบรมเกี่ยวกับการวางแผน, การสำรวจ,การออกแบบวิศวกรรมงานทาง

12.00 – 13.00 น.              รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00  น.             อบรมเกี่ยวกับงานด้านการก่อส้างทาง ตามหลักของวิศวกรรมงานทาง

วันที่ 23 ก.พ.61

09.00 – 12.00  น.            อบรมเกี่ยวกับการวางแผน, การสำรวจ,การออกแบบ,การก่อส้างทาง ตามหลักของวิศวกรรมงานสะพาน

12.00 – 13.00 น.              รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.              ดูงานโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงพัทยา-มาบตาพุด

15.00 – 16.00 น.             สรุปเนื้อหาการดูงานโครงการฯ

คณะวิทยากร

นายโอฬาร กลั่นประดิษฐ์

ตำแหน่ง นายช่างโครงการฯ (กรมทางหลวง)

นายนที พึ่งวรอาสน์

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฎิบัติการ (กรมทางหลวง)

วันที่จัด

22/02/2018

สถานที่จัด

ณ โรงแรม แกรนด์พาลาสโซ่ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกรโยธา นายช่าง หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างทางหรืองานโยธา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ

จำนวนที่รับ

50 คน (จำนวนที่ว่าง 50 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 22 ก.พ. 61
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ สาขา ภาคตะวันออก

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาว ชฎาพร พงษ์อิ่ม
โทร.02-184-4600-9 ต่อ524
อีเมลล์ chadaporn.eit@gmail.com

รายละเอียดและใบสมัคร

การอบรมและศึกษาดูงาน-วิศวกรรมงานทางและสะพาน-จัด-2-วัน.pdf กดตรงนี้เพื่อลงทะเบียน

รหัสอบรม: