รหัสอบรม:

การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง   การใช้หม้อแปลงไฟฟ้าให้มีประสิทธิผลสูงสุด

วันที่ 20 -21  มิถุนายน 2561 (วันพุธ-วันพฤหัสบดี)  ** เลื่อนเป็น วันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 (วันอังคาร-วันพุธ)

ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

www.eit.or.th

 

 หลักการและเหตุผล

 

หม้อแปลงไฟฟ้า เป็นบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า, ผู้จัดจำหน่ายไฟฟ้าต่างๆไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท ทุกขนาด ทั้งในอาคารที่พักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม, ห้างสรรพสินค้า, โรงแรม, โรงพยาบาล ฯลฯ  บุคคลากรในระดับผู้ใช้ไฟฟ้าที่จะมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับหม้อแปลงไฟฟ้า ได้แก่ เจ้าของ/ผู้บริหาร/ผู้จัดการโครงการ, ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า, ผู้จัดหา, ผู้ติดตั้ง และ ผู้ดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า บุคคลเหล่านี้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเลือก, ออกแบบ ติดตั้ง และ บำรุงรักษาหม้อแปลงรวมถึงบริภัณฑ์ไฟฟ้าให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าไปสู่การใช้งานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิผลสูงและปลอดภัย

การเลือกใช้หม้อแปลงไฟฟ้าที่ถูกต้อง จะสามารถช่วยในการลดค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้งาน และ เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและยืดระยะเวลาการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้ยาวนานตามวัตถุประสงค์ของการผลิตหม้อแปลง แต่การออกแบบ ติดตั้ง และการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และปลอดภัยนั้น ไม่ได้เป็นสิ่งที่อยู่ในเอกสารตำราหรือมีการสอนทั่วไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. จึงจัดอบรบเชิงวิชาชีพนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องจากวิทยากรผู้ชำนาญเฉพาะเรื่องโดยตรง  อีกทั้งเป็นโอกาสที่จะได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นประสบการณ์กับวิทยากร และระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมด้วยกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ

 

ผู้ที่ควรเข้าอบรม

ผู้บริหาร/ผู้จัดการโครงการ/เจ้าของโครงการ, ผู้ออกแบบ, ที่ปรึกษา, วิศวกร, ช่างเทคนิค, ผู้ติดตั้ง, ผู้ดูแลระบบไฟฟ้า และผู้สนใจทั่วไป

คณะวิทยากร

 1. นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์,  ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท.
 2. นายสมพงศ์ สิทธิไชยนันท์, วิศวกรไฟฟ้า 8, การไฟฟ้านครหลวง
 3. นายธันวลาภ ศุขรักษ์, ผู้จัดการส่วนออกแบบไฟฟ้า, บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
 4. ผู้แทนจากบริษัท ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค จำกัด
 5. ดร.ธีระวัฒน์ หนูนาค, IR and PQ Product Manager, บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด
 6. นายอนุศักดิ์ ปิ่นจอม, ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม, บริษัท ไทยทราโฟแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 7. นายกิตติพนธ์ ธิเวกานนท์, ผู้จัดการฝ่ายประจำสำนักกรรมการผู้จัดการ, บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
 8. นายสิทธิ ชำนาญชานันท์, ผู้จัดการส่วนวิศวกรรม,  บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด
 9. นายพิเชษฐ์ คุณากรนิยมรัตน, ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ (DGA), บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด
 10. นายชาญวุฒิ มีพลอย, ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม, บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 11. นายสมชาย ทรงศิริ,  ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

กำหนดการ

 

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561

08.30-08.50 น.        ลงทะเบียน

08.50-09.00 น.        พิธีเปิด

09.00-10.30 น.         1)     หลักการของหม้อแปลงไฟฟ้าที่วิศวกรพึงรู้

(1.5 ชม.)                โดย   นายกิตติพงษ์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์

10.30-11.00 น.         พักรับประทานอาหารว่าง

11.00-12.00           2)     ข้อแนะนำในการเลือกซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับผู้ประกอบการ

– ข้อแนะนำในการเลือกซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า

– ระเบียบการขอติดตั้งหม้อแปลงแรงดันสูงสุดไม่เกิน 24 kV

– กรณีศึกษาการชำรุด

– การวิเคราะห์ความคุ้มทุนของหม้อแปลงที่มีความสูญเสียต่ำ

(1 ชม.)                   โดย   นายสมพงศ์  สิทธิไชยนันท์

12.00-13.00           พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00            3)     เทคโนโลยี, โครงสร้าง, ของหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน

–  วิวัฒนาการ และ เทคโนโลยีในการผลิต

–  นวัตกรรมของหม้อแปลงไฟฟ้าคุณภาพสูงและการทดสอบหม้อแปลง

(1 ชม.)                   โดย   นายธันวลาภ ศุขรักษ์

14.00-14.30 น.         พักรับประทานอาหารว่าง

14.30.-15.30 น.        4)     เทคโนโลยี, โครงสร้าง, ของหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง

–  วิวัฒนาการ และ เทคโนโลยีในการผลิต

–  นวัตกรรมของหม้อแปลงไฟฟ้าคุณภาพสูงและการทดสอบหม้อแปลง

 • การบำรุงรักษา

(1 ชม.)                   โดย   ผู้แทนจากบริษัท ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค จำกัด

14.15-14.30 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

14.30-15.30 น.         5)     เทคโนโลยีการตรวจสอบหม้อแปลงขณะทำงาน

– ความปลอดภัยในระหว่างการทดสอบ

– การตรวจสอบหม้อแปลง ด้านไฟฟ้า ด้านอุณหภูมิ และ ด้าน Partial Discharge

(1 ชม.)                   โดย   ดร.ธีระวัฒน์  หนูนาค

15.30-16.30            6)     ความสัมพันธ์ระหว่างอายุของหม้อแปลงและปริมาณ Load ของหม้อแปลง ที่ Ambient temperature ต่างๆ

–  ข้อกำหนดการ Overloading หม้อแปลง

–  การทนกระแสลัดวงจรของหม้อแปลง

(1 ชม.)                   โดย   นายอนุศักดิ์ ปิ่นจอม  

 

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561

09.00-10.30 น.        7)     การเลือกใช้หม้อแปลงไฟฟ้าให้เหมาะสมกับโหลด เช่น Solar farm, Motor, โหลดที่มีฮาร์มอนิกสูง, ข้อควรทราบต่างๆ

(1.5 ชม.)                โดย   นายกิตติพนธ์  ธิเวกานนท์

10.30-11.00 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

11.00-12.30 น.        8)     การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า และการประเมินสภาพหม้อแปลงไฟฟ้า โดยใช้หลักการ DG

(1.5 ชม.)                โดย   นายสิทธิ ชำนาญชานันท์ และนายพิเชษฐ์  คุณากรนิยมรัตน

12.30-13.30 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30-14.30 น.        9)     การทดสอบเพื่อตรวจรับหม้อแปลงที่โรงงานผู้ผลิตและสถานที่ใช้งาน

(1 ชม.)                   โดย   นายชาญวุฒิ  มีพลอย

14.30-15.00 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

15.00-16.00 น.        10)    ข้อแนะนำการขอติดตั้งหม้อแปลงและการเลือกใช้หม้อแปลงในพื้นที่บริการของการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค

(1 ชม.)                 โดย    นายสมชาย  ทรงศิริ

หมายเหตุ :          1) กำหนดการ / หัวข้อ / วิทยากร อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

คณะวิทยากร

วันที่จัด

07/08/2018

สถานที่จัด

วสท. ชั้น 6

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

100 คน (จำนวนที่ว่าง 100 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 01 ส.ค. 61
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไ บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณนพมาศ

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-หม้อแปลงไฟฟ้าฯ-แก้ไข4-เปลี่ยนวัน.pdf