รหัสอบรม:

การอบรมและสอบเรื่อง
ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system) รุ่นที่ 18
ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
***********************************************************************************************

PDU = สอบผ่าน 24 หน่วย
PDU = สอบไม่ผ่าน 18 หน่วย

หลักการและเหตุผล
ความเข้าใจในเรื่องระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นเรื่องสำคัญมาก เนื่องจากระบบท่อเป็นเส้นทางในการลำเลียงขนส่งของไหลและสิ่งต่างๆ ไปสู่ส่วนต่างๆ ของระบบในโรงงาน ระบบท่อจึงเปรียบได้กับเส้นเลือดในร่างกายของมนุษย์ ถ้าการออกแบบและวางระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรมไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงการบำรุงรักษาระบบท่อที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่สม่ำเสมอ ก็อาจส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆ ของกระบวนการผลิตในโรงงาน ทำให้สูญเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น และอาจเป็นสาเหตุเบื้องต้นของความเสียหายรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นตามมา
โดยทั่วไป ระบบท่อที่ใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบพื้นฐานอยู่ 3 ส่วน ได้แก่ เส้นท่อที่เป็นตัวกลางในการขนถ่ายของไหลและสิ่งต่างๆ วาล์วที่ใช้ควบคุมการทำงานของของไหลให้เป็นไปตามที่ต้องการ และปั๊มหรือคอมเพรสเซอร์ที่ใช้ขับของไหลให้เคลื่อนที่ไปตามเส้นท่อ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นสำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับระบบท่ออุตสาหกรรมที่จะต้องเข้าใจองค์ประกอบสำคัญต่างๆ ของระบบท่อเหล่านี้ เพราะจะทำให้การออกแบบ การประกอบ การใช้งาน และการบำรุงรักษาระบบท่อเป็นไปอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่าย
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม จึงจัดหลักสูตรนี้เพื่อให้วิศวกร ผู้ออกแบบ นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป ได้มีความเข้าใจในหลักการและวิธีการในเรื่องระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม
2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้เรื่องระบบท่อไปใช้ในการออกแบบคำนวณระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรมได้
3. เพื่อเผยแพร่และถ่ายโอนองค์ความรู้จากวิทยากรไปสู่ผู้เข้าร่วมการอบรม

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 31 สิงหาคม 2561

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 16.00 น. ความรู้พื้นฐานและการคำนวณเกี่ยวกับระบบท่อ
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบท่อ
ความหนืดของของไหล
การสูญเสียความดันในระบบท่อ
กลศาสตร์ของไหล
พฤติกรรมของระบบท่อ
การออกแบบและวางระบบท่อ
วัสดุท่อและการเลือกใช้งาน
การวางผังระบบท่อ
การวางแนวท่อ
รางรับท่อและส่วนหนุนรับท่อ
การประกอบท่อ

วันที่ 1 กันยายน 2561

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 16.00 น. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวาล์วและปั๊ม
หน้าที่ของวาล์ว
ส่วนประกอบของวาล์ว
ลักษณะและการใช้งานของวาล์วประเภทต่างๆ
ลักษณะและการใช้งานของปั๊มประเภทต่างๆ
การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบท่อ
การตรวจสอบวาล์ว
การตรวจสอบและทดสอบระบบท่อ
การตรวจสอบการรั่วไหล
การบำรุงรักษาระบบท่อ
16.30 น. ทดสอบการอบรม

คณะวิทยากร

รองศาสตราจารย์ ดร.เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย

ประวัติการศึกษา
วศบ. เครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2534-2538
M.S. Manufacturing Engineering The University of Southern California พ.ศ.2539-2541
Ph.D. Materials Design and Engineering The University of Nottingham พ.ศ.2544-2548

ผลงานและประสบการณ์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สามัญวิศวกร สาขาเครื่องกล
ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ มากกว่า 70 เรื่อง
ผู้แต่งหนังสือ ‘การทดสอบแรงดึง’ ‘ทำอย่างไรถึงจะเรียนจบปริญญาโทและเอก’
และ ‘การวิเคราะห์ความเสียหายทางโลหการ’
ที่ปรึกษาบริษัทเอกชนและหน่วยงานราชการจำนวนมาก

วันที่จัด

31/08/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

ติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่ คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
โทร 0-2184-4600-9 ต่อ 538 E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

08-31-1-ระบบท่อโรงงาน18.pdf