รหัสอบรม:

การฝึกอบรม เรื่อง “การใช้ MULTI-COST CODE ในงาน COST ENGINEERING สำหรับงานอาคาร” รุ่นที่ 7

วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  เวลา 8.30 – 17.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท.

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

การใช้ MULTI-COST CODE คือ การกำหนดระบวนการทำงานในแต่ล่ะขั้นตอน เพื่อนำไปสู่การประมาณราคา และงบประมาณในการทำงาน ซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้บริหารงาน สามารถควบคุมต้นทุนในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถลดความเสี่ยงที่จะผิดพลาดในการขั้นตอนการทำงานได้อย่างมีระบบ และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เห็นว่าประเทศไทยควรมีการเตรียมพร้อมคือการกำหนดมาตรฐานเพื่อรองรับการเข้ามาของวิศวกรอาเซียน  ซึ่งการนำ MULTI-COST CODE  โดยนำมาตรฐานต่างชาติมาประยุกติใช้ร่วมกับมาตรฐานที่พัฒนาโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการจัดอบรมในหลักสูตรนี้ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้มาตรฐานการทำงานของวิศวกรง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะเดียวกันเป็นการการเตรียมพร้อมเบื้องต้นในการกำหนดรหัสเพื่อการจัดเก็บรหัสรายการในการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง  และเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการใช้รหัสต้นทุนงานก่อสร้างเหมือนกันทั้งประเทศในอนาคต

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 - 10.30 น.
 • ความหมาย ความสำคัญ และการก่อสร้าง WORK BREAKDOWN STRUCTURE / WBS
  • ความจำเป็นในการใช้รหัสราคาหลายรหัส
  • รหัสราคาแบ่งเป็น สามประเภท คือกำหนดตาม วัตถุประสงค์และผลิตภัณฑ์รหัสราคาสำหรับงานก่อสร้าง
  • กำหนดตามส่วนของอาคาร และกำหนดตามตำแหน่งของงาน
  • ตัวอย่างรหัสราคาประเภทต่าง ๆ ที่ใช้กันทั่วโลก
  • รหัสราคาของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)
  • รหัสราคาของบริษัท คอสท์เพอร์เฟค จำกัด
10.30-10.45 น.

พักรับประทาน ชา-กาแฟ

10.45-12.00 น.
 • รหัสราคาสำหรับงานก่อสร้าง (ต่อ)
12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหาร

13.00-14.30

การประยุกต์ใช้รหัสราคา ขั้นตอน PRE-CONTRACT

 • การใช้รหัสราคาตามขั้นตอนต่างๆ ของการก่อสร้าง

(PLANNING, PROGRAMMING, DESIGN, CONSTRUCTION & OPERATION)

 • การประมาณราคา โดยข้อมูลทั้งหมดสามารถต่อเชื่อมถึงกันได้ ทำให้สะดวกในการวิเคราะห์ราคา และการแยกสัญญา
 • การวิเคราะห์ราคาเพื่อการคัดเลือกผู้รับเหมา โดยสามารถเปรียบเทียบราคาตาม WBS และเรียงบรรทัดได้
 • การวิเคราะห์ราคาเพื่อการทำ VALUE ENGINEERING (การหาส่วนที่ราคาสูงผิดปกติ เพื่อนำมาพิจารณาใหม่)
 • การวิเคราะห์ราคาเพื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่ได้ทำมาแล้ว ในรูปแบบต่างๆ
 • การแยกงานออกเป็นหลายสัญญา
 • การแยกรายละเอียดปริมาณและราคา กรณีเจ้าของต้องการจัดซื้อวัสดุบางส่วน
 • การแยกรายละเอียดปริมาณและราคา ตามความต้องการของเจ้าของงาน
14.30-14.45 น.

พักรับประทาน ชา-กาแฟ

14.45-17.00 น.

การประยุกต์ใช้รหัสราคา ขั้นตอน POST-CONTRACT

 • รายจ่ายเงินค่าก่อสร้างรายเดือน
 • การวิเคราะห์งานเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่างๆ เช่นวิเคราะห์เป็นภาพรวมทั้งโครงการ หรือเฉพาะรายสัญญา
 • การรวมงานเปลี่ยนแปลงเข้ากับงานเดิมตามสัญญา
 • การจัดทำราคาต่อหน่วยพื้นที่ตามความต้องการ (SHARE COST)
 • การจัดทำรายงาน ตามรูปแบบที่แต่ละฝ่ายต้องการ

คณะวิทยากร

นายสุชิน สุขพันธ์
นายเสรี ลิ่มนววงศ์
นายจักรกริช ธิติโสภี

วันที่จัด

07/03/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง39

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการด้านการเงินและด้านการควบคุมต้นทุนในระดับบริหาร มีมุมมองด้านการบริการเงินและค่าก่อสร้าง ทั้งที่เป็นวิศวกรและนักการเงิน ในส่วนเจ้าของโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้าง รวมถึงวิศวกรที่ปรึกษาและวิศวกรด้านราคา

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
4800 บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวชฎาพร พงษ์อิ่ม (น้อยโหน่ง)

รายละเอียดและใบสมัคร

โบว์ชัวร์-2-หลักสูตร-Multi-cost-กับ-Cost-Control_2.pdf กดตรงนี้เพื่อลงทะเบียน

รหัสอบรม: