รหัสอบรม:

หลักการและเหตุผล

การกําหนดวิธีการจัดการกากอุตสาหกรรมจําเป็นต้องกําหนดแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการกาก อุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการสนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรม นําแนวคิดในการลดมลพิษที่แหล่งกําเนิดไปดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น การลดกากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น ก่อนส่งไปกําจัดโดยการแลกเปลี่ยนหรือจําหน่ายให้แก่โรงงานที่สามารถนําของเสียเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ การสนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรมนําเทคโนโลยีสะอาดมาใช้เพื่อลดกากอุตสาหกรรม การใช้ซ้ำและการนํา กลับมาใช้ใหม่ ก่อนที่จะเก็บรวบรวมและขนส่งกากอุตสาหกรรมนําไปบําบัดหรือกําจัดอย่างถูกวิธีต่อไป

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
27/04/2561

เวลา 08.30 – 09.00  น.          ลงทะเบียนที่อาคาร  ว.ส.ท.  ชั้น 4

เวลา 09.00 –  10.30 น.           กฎหมายที่เกี่ยวกับกากอุตสาหกรรม

เวลา 10.30 – 11.00 น.            พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 11.00 – 12.30 น.            การบำบัดโดยวิธีกายภาพและเคมี

เวลา 12.30 – 13.30  น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.30 – 14.30 น.            การบำบัดโดยวิธีชีวภาพ และด้วยความร้อน

เวลา 14.30 – 15.00  น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 15.00 – 16.00 น.            การปรับเสถียร การทำให้เป็นก้อน และการฝังกลบกากอุตสาหกรรม

คณะวิทยากร

วิทยากร
ศาสตราจารย์ ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วสท. 

วันที่จัด

13/07/2018

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกรสิ่งแวดล้อม และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 20 เม.ย. 61
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางรุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร

การอบรมเรื่อง-การจัดการกากอุตสาหกรรมในโรงงาน.pdf