รหัสอบรม:

ในปัจจุบัน ความปลอดภัยของเครื่องจักรได้เข้ามามีบทบาทกับภาคธุรกิจมากขึ้น การลงทุนในเรื่องของความปลอดภัยของเครื่องจักรจึงไม่เพียงแต่จะช่วยปกป้องคนหรือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรเท่านั้น หากแต่ยังช่วยเพิ่มผลกำไรให้กับธุรกิจได้อีกด้วย ซึ่งโดยปกติแล้วนั้นเรื่องความปลอดภัยของเครื่องจักร มักจะสอนถูกให้แก่พนักงานเพียงบางส่วนของหน่วยงานเท่านั้น ดังนั้นทางบริษัท PILZ จึงได้เล็งเห็น ประโยชน์ของการถ่ายถอดความรู้เรื่องความปลอดภัยโดยไม่มุ่งเน้นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ (Product-neutral) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานมีความเข้าใจเรื่องของความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ในการสัมมนาครั้งนี้ทางผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้ทราบเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยและการเอามาตรฐานไปใช้ในทางปฏิบัติโดยจะมีการยกตัวอย่างระบบที่ถูกออกแบบ และแสดงผลของการออกแบบทางวิศวกรรม

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
24-11-2560
9.00 – 9.30 ·        ลงทะเบียน ที่ วสท.
9.30 – 10.00 ·        กล่าวเปิดงานและให้ความเข้าใจเรื่อง ความปลอดภัยของเครื่องจักร
10.00 – 11.00 ·        มาตรฐานความปลอดภัยเบื้องต้น
11.00 – 11.15 ·        พักรับประทานอาหารว่าง
11.15 – 12.30 ·        วงจรความปลอดภัยของเครื่องจักร
12.30 – 13.30 ·        พักรับประทานอาหาร
13.30 – 14.15 ·        ภาพรวมของกระบวนการประเมินความเสี่ยง ตามมาตรฐาน ISO 12100
14.15 – 15.30 ·        อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของระบบควบคุมและความปลอดภัยในการทำงาน ตามมาตรฐาน DIN EN ISO 13849-1
15.30-15.45 ·        พักรับประทานอาหารว่าง
15.45 – 16.00 ·        อุปกรณ์ความปลอดภัย และ เทคโนโลยี : หลักการออกแบบสำหรับ
การปิดอุปกรณ์ป้องกันตามมาตรฐาน
16.00 – 16.30 ·        กล่าวปิดงาน

 

คณะวิทยากร

1. คุณวรัญญุ บวรสุทธิเสธี
ประสบการณ์การทำงานด้าน Machinery Safety มากกว่า 10 ปี

ประสบการณ์ทำงาน

o   Project Engineer – Michelin Siam Co.,Ltd.  4 years

o   Reliability Engineer – HMC Polymers Co.,Ltd 3 years

o   Service Manager – Rockwell Automation 6 years

Business Development Manager – Pilz South East Asia Pte. Ltd 1 year

วันที่จัด

24/11/2017

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

• วิศวกรรมควบคุม
• ผู้บริหารระดับสูงของโรงงาน
• เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

จำนวนที่รับ

150 คน (จำนวนที่ว่าง 150 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
ฟรี บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร

Pilz-24-11-2017.pdf