รหัสอบรม:

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสำหรับรถปั้นจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุ่นที่ 3
(Hydraulic Basic System of Crane and Heavy Equipment)
ระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2561

หลักการและเหตุผล:
ปัจจุบันมีการใช้งานเครื่องจักรที่ใช้ระบบไฮดรอลิกในการขับเคลื่อนหรือส่งถ่ายกำลัง เช่น รถปั้นจั่นและเครื่องจักรกลหนักที่ใช้ในงานก่อสร้างและงานอื่นๆ จำนวนมาก ซึ่งใช้ระบบไฟฟ้าเข้ามาควบคุมการทำงานในการส่งน้ำมันไฮดรอลิก โดยทั่วไปมักจะพบว่าสภาพของชิ้นส่วนและอุปกรณ์ในระบบระบบไฮดรอลิก มีสภาพที่ขาดการดูแลอย่างจริงจัง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการใช้งานของปั้นจั่นและเครื่องจักรดังกล่าว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่วิศวกรผู้ตรวจสอบและผู้ที่ดูแลจะต้องมีความรู้ถึงหลักการทำงาน เทคนิคการตรวจสอบระบบไฮดรอลิกและระบบไฟฟ้าให้อยุ่ในสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งสามารถวิเคราะห์สาเหตุปัญหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นในระบบดังกล่าวได้

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:
• เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงานของระบบไฮดรอลิก และระบบไฟฟ้าในรถปั้นจั่นและเครื่องจักรกลหนัก
• เป็นแนวทางในการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิก และระบบไฟฟ้าในรถปั้นจั่นและเครื่องจักรกลหนัก
• เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการแก้ไขและป้องกันให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม:

-ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา  –ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม   – วิศวกรผู้ตรวจสอบ   –เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) – ช่างเทคนิคผู้ดูแลการซ่อมบำรุง – ผู้ควบคุมงานตรวจสอบปั้นจั่น  – ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับปั้นจั่นชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก  -ผู้สนใจทั่วไป

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 7 สิงหาคม 2561

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
08:30 – 09:00 ลงทะเบียน
09:00 – 12:00
• การอ่านสัญลักษณ์ของวงจรระบบไฮดรอลิก
• อุปกรณ์ที่สำคัญของระบบไฮดรอลิก
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:00
• กรณีศึกษาและการวิเคราะห์ปัญหาผิดปกติที่เกิดขึ้น
-ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย -การชำรุดและความเสียหาย -แนวทางการป้องกัน
16:00 – 16:30 ถาม – ตอบข้อสงสัย

วันที่ 8 สิงหาคม 2561

ณ ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนือ)
07:30 – 08:00 ลงทะเบียน ที่ วสท.
08:00 – 09:00 เดินทางสู่ ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนือ)
09:00 – 12:00
• หลักการทำงานของระบบไฮดรอลิก  วงจรของระบบไฮดรอลิก
• สาธิตการต่อวงจรไฮดรอลิก, และไฟฟ้า (WORKSHOP)
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:30 • ฝึกปฏิบัติต่อวงจร (WORKSHOP)  ทดสอบภาคปฏิบัติ
 สรุปและถาม – ตอบข้อสงสัย
14:45 – 16:30 เดินทางกลับ วสท.

คณะวิทยากร

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสำหรับรถปั้นจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุ่นที่ 3
อ.ธนพัฒน์ อินทรเทศ

o บริษัท ซี เอ ที เครน เซอร์วิสเซส จำกัด.
o อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย

อ.ธีรศักดิ์ เจริญ

o วิศวกร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
o อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย

อ.ชาญชัย หาญภูมิพาณิช

วิศวกร/กรรมผู้จัดการ บริษัท เบรวินี่ (ประเทศไทย) จำกัด
อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย

อ. ณรงค์ศักดิ์ ดวงจันทร์

วิทยากรอบรม ประจำ บริษัท เอเชีย ไฟว์ จำกัด
ดีเวล็อป บริษัท ไฟว์บอนด์ จำกัด

อ. อนันต์ เต็มเปี่ยม

o อาจารย์ประจำวิชาไฮดรอลิกอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
o วิทยากรบรรยายที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย ญี่ปุ่น

วันที่จัด

07/08/2018

สถานที่จัด

๊ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนือ)

คุณสมบัติผู้สมัคร

ไม่จำกัด

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 31 ก.ค. 61
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

สุพรรณีย์ แสนภักดี
โทร 0-2184-4600-9 ต่อ 538
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

08-07-08-อนุยกหิ้ว-ไฮดรอลิก3.pdf