รหัสอบรม:

โครงการอบรมเรื่อง
การควบคุมงานการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก และพื้นโรงงานอุตสาหกรรม
วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมถสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

หลักการและเหตุผล
การควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปและรายการ ในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ จำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมของโครงสร้าง และพฤติกรรมของวัสดุ ในระหว่างการก่อสร้างอย่างถ่องแท้มิเช่นนั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหาย โดยโครงสร้างจะไม่สามารถตอบสนองถึงพฤติกรรมที่ต้องการได้ เช่นการเปลี่ยนพฤติกรรมของจุดรองรับหากการเทคอนกรีตไม่ต่อเนื่องกัน การเปลี่ยนตำแหน่งของจุดที่อ่อนแอในการรับกำลังเฉือน หากมีการกำหนดตำแหน่งหยุดเทคอนกรีตผิดตำแหน่ง เป็นต้น นอกจากนี้การก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือพื้นคอนกรีตอัดแรงเทในที่ โดยเฉพาะพื้นโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีการกำหนดความแข็งและความเรียบของผิวหน้าที่ต้องมีการควบคุมคุณภาพอย่างดีเยี่ยมมักมีปริมาณการเทคอนกรีตจำนวนมากในคราวเดียวกัน อาจต้องใช้เวลาในการเทคอนกรีตยาวนาน 5 ถึง 6 ชั่วโมง ในสภาพอากาศเปิดเผยซึ่งอาจมีสถานการณ์ที่ทำให้การเทคอนกรีตไม่ราบรื่น มีอุปสรรคจำเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาอยู่เสมอ
ดังนั้น สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงมีแนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพให้กับบุคลากรที่ทำงานควบคุมงานก่อสร้าง ให้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ มีความรู้ด้านวิศวกรรมอย่างพอเพียง และเข้าใจถึงระบบโครงสร้าง สำหรับนำไปใช้ในงานจริงได้

วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
การเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง
หรือพื้นโรงงานอุตสาหกรรม ให้แก่ วิศวกร
ผู้ดำเนินการก่อสร้าง และช่างเทคนิค
ให้สามารถควบคุมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับจากภาคีวิศวกร เป็นระดับสามัญวิศวกรของสภาวิศวกร

กลุ่มเป้าหมาย
วิศวกรหรือ ช่าง/ ผู้รับเหมางานก่อสร้าง
รวมทั้งผู้ที่สนใจในความรู้พื้นฐาน
ในการสร้างอาคาร

 

***ผู้เข้าร่วมอบรมที่ต้องการสอบวัดผลความรู้ เพื่อขอรับใบรับรอง EIT STAMP
สามารถสมัครและชำระค่าสอบ ท่านละ 1,000 บาท***

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561

08.30-09.00 ลงทะเบียน
09.00-12.00  การตรวจงานคอนกรีตเสริมเหล็ก งานคอนกรีตอัดแรงก่อนการเท
 การเท การแก้ปัญหาระหว่างการเท การหยุดคอนกรีต การบ่มคอนกรีต คอนกรีตกำลังไม่ถึง
วิทยากรโดย รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12.15-13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15-16.30  กรณีศึกษา
วิทยากรโดย คุณศักรินทร์ เหลืองกำจร ผู้จัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้างจำกัด ( CPAC )
 กรณีศึกษา (ต่อ)
วิทยากรโดย คุณบุญรอด คุปติทัฬหิ Application Technology Manager
Concrete Technology Center
บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้างจำกัด ( CPAC )

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561

09.00 – 12.00 น. สอบวัดผลความรู้ (อัตนัย)

 

***ผู้เข้าร่วมอบรมที่ต้องการสอบวัดผลความรู้ เพื่อขอรับใบรับรอง EIT STAMP
สามารถสมัครและชำระค่าสอบ ท่านละ 1,000 บาท

คณะวิทยากร

รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ

อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ทำงานวิจัยเรื่อง คอนกรีต วัสดุก่อสร้าง และคอนกรีตสมัยใหม่

คุณศักรินทร์ เหลืองกำจร

ผู้จัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้างจำกัด ( CPAC )

คุณบุญรอด คุปติทัฬหิ

Application Technology Manager
Concrete Technology Center
บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้างจำกัด ( CPAC )

วันที่จัด

06/07/2018

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกรหรือ ช่าง/ ผู้รับเหมางานก่อสร้าง
รวมทั้งผู้ที่สนใจในความรู้พื้นฐาน
ในการสร้างอาคาร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
โทร 0-2184-4600-9 ต่อ 538
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

07-06-สถาบัน-เทพื้นคอนกรีต.pdf