รหัสอบรม:

การอบรม  วิธีการและเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน้ำ   รุ่นที่  16

ระหว่างวันที่  29 – 31 มีนาคม  2561

ณ   ห้องประชุม  อาคาร วสท.

จัดโดย

คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ  หม้อน้ำ และภาชนะรับความดัน   ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วสท.

ร่วมกับ   สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย

 

หลักการและเหตุผล

หม้อน้ำ  (Boiler)   เป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม  โรงแรม  และโรงพยาบาล  ฯลฯ  เพื่อเป็นต้นกำลังทางความร้อนหรือเป็นต้นกำลังทางความดัน ซึ่งจัดได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง    ทั้งต่อสิ่งมีชีวิตและทรัพย์สิน หรือแม้กระทั่งสิ่งแวดล้อม

การตรวจทดสอบหม้อน้ำ เป็นหน้าที่ของวิศวกรเครื่องกล ตามข้อกำหนดของสภาวิศวกร หน่วยงานรัฐ ทั้งกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ต่างก็ออกกฎหมายสอดคล้องกับข้อกำหนดของสภาวิศวกร แต่หม้อน้ำเป็นเครื่องจักรที่มีลักษณะเฉพาะ และมีอันตรายสูง ถ้าวิศวกรที่มีหน้าที่ตรวจทดสอบไม่ศึกษารายละเอียด เทคนิค ประสบการณ์ และความชำนาญเพียงพอ การตรวจทดสอบ ทั้งโครงสร้างและอุปกรณ์ต่าง ๆ ก็จะทำให้มีความเสี่ยงต่อวิศวกรเอง รวมไปถึงความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของสถานประกอบการด้วย

ดังนั้น  หม้อน้ำ จะใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด  ขึ้นอยู่กับการควบคุมหม้อน้ำให้ทำงานอย่างคงที่สม่ำเสมอ  มีการตรวจสอบเป็นระยะๆ ตามที่กำหนดไว้ คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ  หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน  ร่วมกับสมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย  ตระหนักความสำคัญของความปลอดภัย  จึงได้กำหนดจัดอบรมนี้ขึ้น

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. ผู้เข้ารับการอบรม ควรมีความรู้ขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.)  คุรุศาสตร์อุตสาหกรรม (คอ.บ.)  อุตสาหกรรมศาสตร์  (อศ.บ.)  และวิทยาศาสตร์ (วท.บ)  หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบไอน้ำ

และผู้สนใจทั่วไป

  1. ผู้ที่ผ่านการอบรมจะเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านการตรวจสอบหม้อน้ำเพิ่มขึ้น สำหรับผู้ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจทดสอบหม้อน้ำที่ถูกต้องจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสร้างพื้นฐานและบรรทัดฐานการตรวจทดสอบหม้อน้ำตามหลักวิชาการ
  • เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้วิศวกรรุ่นใหม่หรือยังขาดประสบการณ์ ให้เข้าใจหลักการและเทคนิคการตรวจหม้อน้ำ
  • เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน้ำ

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561

08.30 – 09.00 น.            ลงทะเบียน

09.00 – 10.00 น.            เทอร์โมไดนามิคส์ของระบบการผลิตไอน้ำ

วิทยากรโดย    ผศ.ธวัชชัย   นาคพิพัฒน์

10.00 – 10.15 น.            พักรับประทานอาหารว่าง

10.15 – 12.15 น.            ความรู้เกี่ยวกับหม้อน้ำและอันตรายจากหม้อน้ำ

วิทยากรโดย    ผศ.ธวัชชัย   นาคพิพัฒน์

12.15 – 13.15 น.            พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 14.15 น.            การเชื่อมสำหรับหม้อน้ำและถังมีความดัน

วิทยากรโดย     นายอรรถพร   ฆารสมบูรณ์

14.15 – 14.30 น.            พักรับประทานอาหารว่าง

14.30 – 16.30 น.            การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย

วิทยากรโดย        นายสุเมธ    เตชาชัยนิรันดร์

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561

09.00 – 10.00 น.            การถ่ายเทความร้อน

วิทยากรโดย     ผศ.ดร.สุรชัย   สนิทใจ

10.00 – 10.15 น.            พักรับประทานอาหารว่าง

10.15 – 12.15 น.            ทฤษฎีการเผาไหม้

การใช้เชื้อเพลิง และการควบคุมมลภาวะ

วิทยากรโดย     ผศ.ดร.สุรชัย   สนิทใจ

12.15 – 13.15 น.            พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 14.15 น.            คุณสมบัติของน้ำ  การควบคุมน้ำป้อนและน้ำในหม้อน้ำ  และการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ

ที่เกิดจากสภาพน้ำ

วิทยากรโดย    นายชัชวาล   บุญชู

14.15 – 14.30 น.            พักรับประทานอาหารว่าง

14.30 – 16.30 น.            วัสดุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบไอน้ำ (โลหะและฉนวน)

วิทยากรโดย    นายกรณเสฏฐ์    ปิติอริยะนันท์

วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561

09.00 – 10.00 น.            เตรียมหม้อน้ำก่อนการตรวจทดสอบ

วิทยากรโดย       นายเทพรัตน์   เทพพิทักษ์ / คุณสายัณห์  ปานซัง

10.00 – 10.15 น.            พักรับประทานอาหารว่าง

10.15 – 12.15 น.            ขั้นตอนและวิธีการตรวจทดสอบหม้อน้ำ

วิทยากรโดย    นายเทพรัตน์    เทพพิทักษ์ / คุณสายัณห์  ปานซัง

12.15 – 13.15 น.            พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 14.15 น.            การประหยัดพลังงานหม้อน้ำ การใช้ไอน้ำ และน้ำคอนเดนเสท

วิทยากรโดย     นายจรัล   จิรวิบูลย์

14.15 – 14.30 น.            พักรับประทานอาหารว่าง

14.30 – 16.30 น.            การประเมินผลการตรวจทดสอบและจัดทำรายงาน

                            กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณวิศวกร

วิทยากรโดย     นายวิชัย   สถาปิตานนท์

16.30 – 17.00 น.            สอบประเมินผลการอบรม

คณะวิทยากร

การอบรม วิธีการและเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน้ำ รุ่นที่ 16
ผศ.ธวัชชัย นาคพิพัฒน์
นายอรรถพร ฆารสมบูรณ์
นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์
ผศ.ดร.สุรชัย สนิทใจ
นายชัชวาล บุญชู
นายกรณเสฏฐ์ ปิติอริยะนันท์
นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์
นายจรัล จิรวิบูลย์
นายวิชัย สถาปิตานนท์

วันที่จัด

29/03/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

ไม่จำกัด

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

สุพรรณีย์ แสนภักดี
โทร 0-2184-4600-9 ต่อ 538
E-mail: supannee@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

03-29-อนุหม้อน้ำ-ตรวจสอบหม้อน้ำ16.pdf