รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง  ความรู้ทางโลหะวิทยาเพื่อการเลือกใช้งานเหล็กและอะลูมิเนียม           รุ่นที่ 3
(Metallurgy Knowledge for Applications of Ferrous materials and Aluminum)
ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล
โลหะเป็นวัสดุวิศวกรรมที่มีใช้กันเป็นส่วนใหญ่ในงานที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างหรือเครื่องจักรกล เนื่องจากโลหะมีสมบัติทางกลที่เหมาะสมหลายๆ อย่างรวมกันอยู่ในตัวเอง เช่น มีความแข็งแรงและความต้านทานการเสียรูปสูง มีความเหนียว มีความต้านทานความล้าและความต้านทานความคืบสูง และสามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูง เป็นต้น ในบรรดาโลหะทั้งหมดที่นิยมใช้กัน โลหะในกลุ่มเหล็ก เช่น เหล็กกล้า เหล็กหล่อ และเหล็กกล้าไร้สนิม และโลหะนอกกลุ่มเหล็กอย่างเช่น อะลูมิเนียม เป็นกลุ่มโลหะที่นิยมใช้กันมากที่สุด เนื่องจากมีสมบัติทางกลที่ดี มีราคาไม่แพง รวมไปถึงสามารถจัดหาได้ง่ายสะดวก จึงมีความคุ้มค่าที่สุดเมื่อนำมาใช้งานที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างหรือเครื่องจักรกล

อย่างไรก็ตาม การจะเลือกใช้งานโลหะในกลุ่มเหล็กและอะลูมิเนียมอย่างถูกต้องเหมาะสมนั้น จำเป็นต้องใช้ความรู้ทางด้านโลหะวิทยาร่วมด้วย ซึ่งเกี่ยวพันกับความรู้ในด้านโครงสร้างจุลภาคของโลหะ และการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างจุลภาคอันเป็นผลมาจากกระบวนการผลิตและจากการใช้งานในสภาพแวดล้อมต่างๆ อันจะส่งผลต่อสมบัติทางกลของโลหะ เนื่องจากในการใช้งานจริงนั้น โครงสร้างจุลภาคของโลหะอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการใช้งาน และอาจนำไปสู่ปัญหาต่างๆ ได้ ดังนั้นความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องโลหะวิทยาเพื่อการเลือกใช้งานเหล็กและอะลูมิเนียมจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะจะช่วยให้สามารถเลือกใช้งานเหล็กและอะลูมิเนียมได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

วสท. เล็งเห็นถึงความสำคัญของความรู้พื้นฐานทางโลหะวิทยาเพื่อการเลือกใช้งานเหล็กและอะลูมิเนียม จึงจัดหลักสูตรนี้เพื่อให้วิศวกร ผู้ออกแบบ นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป ได้มีความเข้าใจในความรู้ทางทฤษฏี หลักการและวิธีการทางโลหะวิทยาเพื่อการเลือกใช้งานเหล็กและอะลูมิเนียม เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์                                                                                                                                                  1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องโลหะวิทยาเพื่อการเลือกใช้งานเหล็กและอะลูมิเนียมให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม
2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้เรื่องโลหะวิทยาเพื่อการเลือกใช้งานเหล็กและอะลูมิเนียมไปใช้ในการทำงานได้
3. เพื่อเผยแพร่และถ่ายโอนองค์ความรู้จากวิทยากรไปสู่ผู้เข้าร่วมการอบรม

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น. ความรู้พื้นฐานทางโลหะวิทยา
พันธะโลหะและโครงสร้างผลึก
แผนภูมิเฟสและการเปลี่ยนเฟส
โครงสร้างจุลภาคและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจุลภาค
13.00 – 16.00 น.  สมบัติทางกลและการกัดกร่อนของโลหะ
สมบัติทางกลและการทดสอบทางกล
การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น. เหล็กกล้า เหล็กหล่อ และเหล็กกล้าไร้สนิม
มาตรฐานและการแบ่งประเภทโลหะกลุ่มเหล็ก
สมบัติทางกลและสมบัติทางกายภาพของเหล็กกล้า เหล็กหล่อ และเหล็กกล้าไร้สนิม
การเลือกเหล็กกล้า เหล็กหล่อ และเหล็กกล้าไร้สนิม เพื่อใช้งาน
13.00 – 16.00 น.  อะลูมิเนียม
มาตรฐานและการแบ่งประเภทอะลูมิเนียม
สมบัติทางกลและสมบัติทางกายภาพของอะลูมิเนียม
การเลือกอะลูมิเนียมเพื่อใช้งาน

คณะวิทยากร

การอบรมเรื่อง ความรู้ทางโลหะวิทยาเพื่อการเลือกใช้งานเหล็กและอะลูมิเนียม รุ่นที่ 3
รองศาสตราจารย์ ดร.เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สามัญวิศวกร สาขาเครื่องกล
ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ผู้แต่งหนังสือ ‘การทดสอบแรงดึง’ ‘ทำอย่างไรถึงจะเรียนจบปริญญาโทและเอก’ และ ‘การวิเคราะห์ความ เสียหายทางโลหะการ’

วันที่จัด

11/07/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

ไม่จำกัด

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

07-11-12-สถาบัน-โลหะวิทยา.pdf