รหัสอบรม:

การฝึกอบรมเรื่อง

การบัญชีบริหาร :  สำหรับวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี

วันที่ 10 – 11 มีนาคม พ.ศ.2561 (เสาร์-อาทิตย์)  ณ  ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร วสท.

จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

ข้อมูลทางบัญชีบริหารเป็นข้อมูลสำคัญที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารทุกฝ่ายในองค์กร ควรจะต้องเรียนและรับรู้ โดยเฉพาะวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี ที่ควรจะต้องสามารถวิเคราะห์และต้องตีความงบการเงิน รวมทั้งการวิเคราะห์ต้นทุน และการจัดทำงบประมาณ และงบประมาณเงินสด  เพื่อทำให้หน่วยงานนั้นสามารถบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถวางแผนและควบคุมกำไร ตลอดจนสามารถวางแผนให้ไม่ต้องประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน เป็นต้น

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

  1. สามารถวิเคราะห์และตีความข้อมูลในงบการเงินเพื่อประโยชน์เชิงบริหาร
  2. เข้าใจถึงแนวทางการบริหารสภาพคล่อง
  3. สามารถวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการวางแผน และการตัดสินใจ
  4. สามารถจัดการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานโดยใช้งบประมาณ
  5. เข้าใจเรื่องการงบประมาณ งบประมาณเงินสด และงบกระแสเงินสด
  6. สามารถเข้าใจถึงความสำคัญของส่วนงานต่างๆที่มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของกิจการ

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 10 มีนาคม 2561

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.   การทำความเข้าใจงบการเงิน
งบดุล   –  งบกำไรขาดทุน  –  งบกระแสเงินสด

12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.  การวิเคราะห์งบการเงิน/ วิเคราะห์แนวโน้ม/วิเคราะห์โครงสร้าง

14.45 – 16.30 น.  การวิเคราะห์โดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน

– สมรรถภาพในการหากำไร

– ความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น

– ความสามารถในการชำระหนี้ระยะยาว

– ประสิทธิภาพในการใช้และควบคุมทรัพยากร

วันที่ 11 มีนาคม 2561

08.00 – 09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น. การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ

-การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน ปริมาณและกำไร

– การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน                        13.00 – 14.30 น.  การวางแผนและควบคุมการดำเนินงานโดยใช้งบ ประมาณ  – งบประมาณระยะสั้น –  งบประมาณระยะยาว

14.45 – 16.30 น. งบประมาณเงินสด

 

คณะวิทยากร

อาจารย์นวพร บุศยสุนทร

อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านเป็นวิทยากรในโครงการเสริมทักษะด้านการบริหารมากกว่า 10 รุ่น ซึ่งท่านสามารถถ่ายทอดวิชาการบัญชีบริหารที่ซับซ้อนให้ผู้บริหารเข้าใจได้ง่าย นำไปใช้ในทางปฏิบัติได้

วันที่จัด

10/03/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง39

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. วิศวกรทุกสาขาที่มุ่งมั่นเป็นวิศวกรอาชีพที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
2. วิศวกรที่มุ่งมั่นเป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กร
3. ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
4. ผู้สนใจที่มุ่งมั่นมีกิจการของตนเอง

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
4300 บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณชฎาพร พงษ์อิ่ม

รายละเอียดและใบสมัคร

โบว์ชัวร์การบัญชีบริหาร-มีค-61.pdf กดตรงนี้เพื่อลงทะเบียน

รหัสอบรม: