รหัสอบรม:

โครงการอมรมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวันสตรีสากล

“พิชิต Office Syndrome โรคฮิตของคนทำงาน”

วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร วสท.

จัดโดย คณะกรรมการวิศวกรหญิง วสท.ร่วมกับ กรุงธนสหคลินิก กายภาพบำบัด และการแพทย์แผนจีน

หลักการและเหตุผล

          เนื่องด้วยในวันสตรีสากล (International Women’s Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี ทางคณะกรรม วิศวกรหญิง วิศวกรรมสถาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้เห็นถึงความสำคัญ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของวิศวกรหญิงขึ้น     ในปัจจุบันได้พบว่า กลุ่มของวิศวกรหญิงตลอดจนอาชีพอื่นๆที่สนับสนุนในกิจการวิศวกรรม ได้มีการทำงานที่ต้องนั่งโต๊ะทำงานตั้งแต่เช้ายันเย็น ตลอดชั่วโมงการทำงาน จนเกิดความเจ็บป่วยจากการทำงานที่เรียกว่าออฟฟิศ ซินโดรม (Office Syndrome) โดยอาการปวดคอ ไหล่ หลัง  เกิดขึ้นกับคนที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์ ที่ต้องทำงานอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งวัน ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานในการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งท่าทาง หรือลักษณะการทำงานส่งผลให้ร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน เกิดการโค้งงอผิดรูปของกระดูกได้ และบางท่าทางทำให้เกิดอาการตึง ยึด จนเกิดอาการปวดในที่สุด

ด้วยเหตุผลดังกล่าวทางคณะกรรมการวิศวกรหญิง จึงได้จัดโครงการอมรมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวันสตรีสากล หัวข้อ “พิชิต Office Syndrome โรคฮิตของคนทำงาน”  เพื่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของวิศวกรหญิง  ซึ่งหากวิศวกรหญิง มีความรู้และความเข้าใจต่อสาเหตุทีทำให้เกิดอาการ และเห็นภัย และมีความรู้ในการประเมินความเสี่ยงต่อการของออฟฟิศ ซินโดรม  อันจะเป็นการส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการทำงาน ส่งเสริมให้พนักงานมีร่างกายที่แข็งแรง ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานต่อไป

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมกิจกรรม ในกลุ่มวิศวกรหญิงและผู้มีวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรม ในวันสตรีสากล (International Women’s Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี
 • เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเรื่องสาเหตุและการป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndromes) ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
 • เพื่อสร้างวิทยากรสำหรับนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปขยายผลลงสู่การปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องและ เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนำไปสู่การปรับปรุงสภาพการทำงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
 • เพื่อส่งเสริมให้องค์กรเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อต่อการทำงานอย่างปลอดภัย

กลุ่มเป้าหมาย

          วิศวกรหญิง, และผู้สนใจ จำนวน ๔๐ ท่าน

รายละเอียดการจัดงาน

ระยะเวลาจัดงาน วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐

สถานที่ ห้องอบรมอาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ชั้น ๖

วิทยากร         

 • กภ. อรรควุฒิ คนกาญจน์ นักกายภาพบำบัดประจำ กรุงธนสหคลินิกกายภาพบำบัดและการแพทย์แผนจีน
 • ครูไอซ์ รัชตา ชุ่มภาณีธนโชติ และคณะครูสอนโยคะ สถาบันบางกอกโยคะ

รูปแบบการอบรม

– บรรยายให้ความรู้

– ทดลองปฏิบัติจริง

– ถามตอบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์

เนื้อหาการบรรยาย

ช่วงเช้า ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐

หัวข้อ กายภาพบำบัดกับออฟฟิศซินโดรม โดย กภ. อรรควุฒิ  คนกาญจน์ กรุงธนสหคลินิก กายภาพบำบัด และการแพทย์แผนจีน

 • การตอบข้อซักถาม ข้อสงสัยแก่ผู้เข้ารับการอบรม และแลกเปลี่ยนเพื่อประเมินสภาพการทำงานในปัจจุบัน
 • ออฟฟิศ ซินโดรม (Office Syndrome) คืออะไร ?
 • อาการและโรคที่เกิดจาก ออฟฟิศ ซินโดรมมีอะไรบ้าง? และสาเหตุของการเกิดโรคและอาการดังกล่าวมีที่มาอย่างไร?อาการทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่เกิดจากการทำงานที่พบได้บ่อย
 • การประเมินความเสี่ยงและการป้องกันอันตรายให้ห่างไกลจากออฟฟิศ ซินโดรม
 • การสังเกตอาการออฟฟิศซินโดรมและแนวทางแก้ไข
 • แนวทางการรักษากลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรม
 • ข้อปฏิบัติและการบริหารร่างกาย เพื่อสร้างภูมคุ้มกันออฟฟิศ ซินโดรม
 • การจำลองเหตุการณ์ และการสาธิต รวมถึงการนำวีดีทัศน์ การปฏิบัติที่ถูกต้องและการปฏิบัติที่ทำให้เกิดออฟฟิศซินโดรม

ช่วงบ่าย ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐

 • หัวข้อ โยคะเพื่อบำบัดอาการออฟฟิศซิมโดรม โดย ครูไอซ์ รัชตา ชุ่มภาณีธนโชติ และคณะจากสถาบันบางกอกโยคะ
 • หลักการบริหารกายแบบโยคะ (Yogasana)
 • โยคะกับโรคออฟฟิศซินโดรม
 • การสาธิตพร้อมฝึกปฏิบัติโยคะรักษาโรคออฟฟิศซินโดรม

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

ช่วงเช้า ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐

หัวข้อ กายภาพบำบัดกับออฟฟิศซินโดรม โดย กภ. อรรควุฒิ  คนกาญจน์ กรุงธนสหคลินิก กายภาพบำบัด และการแพทย์แผนจีน

 • การตอบข้อซักถาม ข้อสงสัยแก่ผู้เข้ารับการอบรม และแลกเปลี่ยนเพื่อประเมินสภาพการทำงานในปัจจุบัน
 • ออฟฟิศ ซินโดรม (Office Syndrome) คืออะไร ?
 • อาการและโรคที่เกิดจาก ออฟฟิศ ซินโดรมมีอะไรบ้าง? และสาเหตุของการเกิดโรคและอาการดังกล่าวมีที่มาอย่างไร?อาการทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่เกิดจากการทำงานที่พบได้บ่อย
 • การประเมินความเสี่ยงและการป้องกันอันตรายให้ห่างไกลจากออฟฟิศ ซินโดรม
 • การสังเกตอาการออฟฟิศซินโดรมและแนวทางแก้ไข
 • แนวทางการรักษากลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรม
 • ข้อปฏิบัติและการบริหารร่างกาย เพื่อสร้างภูมคุ้มกันออฟฟิศ ซินโดรม
 • การจำลองเหตุการณ์ และการสาธิต รวมถึงการนำวีดีทัศน์ การปฏิบัติที่ถูกต้องและการปฏิบัติที่ทำให้เกิดออฟฟิศซินโดรม

ช่วงบ่าย ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐

 • หัวข้อ โยคะเพื่อบำบัดอาการออฟฟิศซิมโดรม โดย ครูไอซ์ รัชตา ชุ่มภาณีธนโชติ และคณะจากสถาบันบางกอกโยคะ
 • หลักการบริหารกายแบบโยคะ (Yogasana)
 • โยคะกับโรคออฟฟิศซินโดรม
 • การสาธิตพร้อมฝึกปฏิบัติโยคะรักษาโรคออฟฟิศซินโดรม

คณะวิทยากร

โครงการอมรมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวันสตรีสากล “พิชิต Office Syndrome โรคฮิตของคนทำงาน”

กภ. อรรควุฒิ  คนกาญจน์

ครูไอซ์ รัชตา ชุ่มภาณีธนโชติ และคณะครูสอนโยคะ สถาบันบางกอกโยคะ

วันที่จัด

02/06/2018

สถานที่จัด

วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

แสงดาว การะภักดี

รายละเอียดและใบสมัคร

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร