รหัสอบรม:

หลักสูตรอบรม

เรื่องทบทวนความรู้เพื่อสอบขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกรโยธา

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

 

หลักสูตรอบรม

เรื่องทบทวนความรู้เพื่อสอบขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกรโยธา

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

จุดประสงค์ 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทบทวนความรู้ และเนื้อหาที่จำเป็นในการสอบขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร สำหรับข้อสอบแบบปรนัย 2 วิชา ได้แก่ Structure และ Soil

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 

  • ทบทวนความรู้ใน 2 วิชา ได้แก่ Structure และ Soil สำหรับการสอบภาคีวิศวกรโยธา แบบข้อสอบปรนัย
  • เตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกรโยธา

 

วิทยากร

  1. ดร.ธเนศ วีระศิริ :  นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  2. รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ  :  อดีตเลขาธิการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

กลุ่มเป้าหมาย

สมาชิกของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ผู้จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และผู้ต้องการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกรโยธา

 

กำหนดการสัมมนา

เวลา 08.30 – 09.00 น.     ลงทะเบียน

เวลา 09.00 น.                เริ่มการอบรม วิชา Structure

โดย รศ.สิริวัฒน์  ไชยชนะ  :  อดีตเลขาธิการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เวลา 10.30 – 10.45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.45 – 12.00 น.    การอบรม วิชา Structure (ต่อ)

โดย รศ.สิริวัฒน์  ไชยชนะ  :  อดีตเลขาธิการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เวลา 12.00 – 13.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 14.30 น.    เริ่มการอบรม วิชา Soil

โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ  :  นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เวลา 14.30 – 15.00 น.     พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 15:00 – 16.30 น.   การอบรม วิชา Soil (ต่อ)

โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ  :  นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เวลา  16.30 น.                 จบการอบรม

 

 

 

 

คณะวิทยากร

วันที่จัด

30/08/2018

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
1000 บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณนุช นิกรกิจ

รายละเอียดและใบสมัคร

โปสเตอร์.jpg กดตรงนี้เพื่อลงทะเบียน

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร