อบรมสัมมนา

วันที่ ชื่องาน สถานที่ สาขา ดาวน์โหลด
21 มิ.ย. 61 - 22 มิ.ย. 61

การอบรมเรื่อง การจัดการต้นทุนอุตสาหกรรม
(Industrial Cost Management )

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
21 มิ.ย. 61 - 22 มิ.ย. 61

การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง : มุมมองของวิศวกรและนักกฎหมาย”

วสท วิศวกรรมโยธา
23 มิ.ย. 61 - 23 มิ.ย. 61

โครงการอบรมความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 3 : Module 2 : งานระบบป้องกันดิน

ห้องประชุม อาคาร วสท. คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง
23 มิ.ย. 61 - 23 มิ.ย. 61

การอบรมเรื่อง “การประยุกต์ใช้รหัสต้นทุนก่อสร้างในการบริหารงานก่อสร้าง”

ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
23 มิ.ย. 61 - 23 มิ.ย. 61

โครงการสัมมนาเกร็ดความรู้สำหรับการสอบเลื่อนขั้นวิศวกรสามัญและกิจกรรมคลินิกช่างสัญจร ครั้งที่ 1

ณ ห้องประชุมเขาท่าเพชร อาคารสำนักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วสท
28 มิ.ย. 61 - 29 มิ.ย. 61

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบความรู้ตามมาตรฐานเรื่อง
“ผู้ชำนาญการด้านลิฟต์ (Competent person) ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน” รุ่นที่ 1

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
28 มิ.ย. 61 - 30 มิ.ย. 61

การออกแบบโครงสร้างเหล็กเพื่อการเตรียมตัวเป็นสามัญวิศวกร รุ่นที่ 14

อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
29 มิ.ย. 61 - 29 มิ.ย. 61

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) (ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 12

อาคาร วสท.
29 มิ.ย. 61 - 29 มิ.ย. 61

การอบรมเรื่อง รอยร้าว ปัญหาฐานราก และการแก้ไข

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
29 มิ.ย. 61 - 29 มิ.ย. 61

การเสวนา เรื่อง “พรบ.สิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 ปี 2561”

วสท วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
30 มิ.ย. 61 - 01 ก.ค. 61

การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 33

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
30 มิ.ย. 61 - 30 มิ.ย. 61

โครงการอบรมความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 3 : Module 3 : งานไม้แบบและระบบค้ำยันชั่วคราว/ งานเหล็กเสริมคอนกรีต

ห้องประชุม อาคาร วสท. คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง
30 มิ.ย. 61 - 01 ก.ค. 61

30 มิย.-1 กค. 2561 มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า

วสท. ชั้น 3 วิศวกรรมไฟฟ้า
30 มิ.ย. 61 - 30 มิ.ย. 61

โครงการสัมมนาเกร็ดความรู้สำหรับการสอบเลื่อนขั้นวิศวกรสามัญและกิจกรรคลินิกช่างสัญจร ครั้งที่ 2

ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วสท
03 ก.ค. 61 - 04 ก.ค. 61

การอบรมเชิงวิชาชีพการออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน (Design of Post-tensioned Flat Slab) รุ่นที่ 4

ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
03 ก.ค. 61 - 03 ก.ค. 61

เทคนิคพิจารณ์มาตรฐานการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
04 ก.ค. 61 - 05 ก.ค. 61

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผู้ตรวจสอบเครนชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก รุ่นที่ 3 (Truck Mounted Crane Inspector)

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
06 ก.ค. 61 - 06 ก.ค. 61

การอบรมหลักสูตร “การออกแบบหลุมฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล” (Sanitary Landfill Design)

อาคาร วสท. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
06 ก.ค. 61 - 06 ก.ค. 61

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิเคราะห์บริบทขององค์กรและการจัดทำนโยบายสิ่งแวดล้อมขององค์กร ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015”

อาคาร วสท.
06 ก.ค. 61 - 06 ก.ค. 61

โครงการอบรมเรื่อง การควบคุมงานการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก และพื้นโรงงานอุตสาหกรรม

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
06 ก.ค. 61 - 06 ก.ค. 61

หลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อสอบขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกรโยธา

ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
07 ก.ค. 61 - 07 ก.ค. 61

เทคนิคการใช้งานระบบล็อกและติดป้ายทะเบียนในงานวิศวกรรม รุ่นที่ 3

อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
07 ก.ค. 61 - 07 ก.ค. 61

โครงการอบรมความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 3 : Module 4 : งานคอนกรีต / งาน Mat Foundation / งานพื้น Post - Tension

ห้องประชุม อาคาร วสท. คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง
07 ก.ค. 61 - 08 ก.ค. 61

7-8/7/2561 Substation Equipment and Protective Relaying

วสท. ชั้น 3 วิศวกรรมไฟฟ้า
08 ก.ค. 61 - 08 ก.ค. 61

การอบรมเรื่อง ความรู้เบื้องต้นสำหรับการทดสอบแบบไม่ทำลาย สำหรับปั้นจั่นและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ 1

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
11 ก.ค. 61 - 11 ก.ค. 61

(11 กรกฎาคม 2561) การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การเลือกใช้ การออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาแผงสวิตซ์แรงต่ำ (MDB) รุ่นที่ 2/2561

วสท. ชั้น 4 วิศวกรรมไฟฟ้า
11 ก.ค. 61 - 12 ก.ค. 61

การอบรมเรื่อง ความรู้ทางโลหะวิทยาเพื่อการเลือกใช้งานเหล็กและอะลูมิเนียม รุ่นที่ 3

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
11 ก.ค. 61 - 13 ก.ค. 61

โครงการฝึกอบรม เพื่อเตรียมรับรองเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง (Road Safety Auditor) รุ่นที่6 (ภาคอีสาน)

ณ โรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์ วสท
12 ก.ค. 61 - 12 ก.ค. 61

การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพของวิศวกรไทย”

ณ ห้อง ดวงกมล ชั้น 2 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
12 ก.ค. 61 - 14 ก.ค. 61

การอบรมเรื่อง วิธีการและเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน้ำ รุ่นที่ 17

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
12 ก.ค. 61 - 13 ก.ค. 61

การอบรมเรื่อง การบริหารจัดการอุตสาหกรรมสำหรับวิศวกร
(Industry Management Professional for Engineer)
ระหว่างวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม พ.ศ.2561 (พฤหัสบดี-ศุกร์) เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 1 วิศวกรรมอุตสาหการ
13 ก.ค. 61 - 13 ก.ค. 61

การอบรมหลักสูตร “การออกแบบหลุมฝังกลบของเสียอันตราย” (Secure Landfill Design)

อาคาร วสท.
13 ก.ค. 61 - 13 ก.ค. 61 อาคาร วสท. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
13 ก.ค. 61 - 13 ก.ค. 61

การอบรมเรื่อง กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และซ่อมบำรุงรักษา

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
13 ก.ค. 61 - 15 ก.ค. 61

13-15/7/2561 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยฯ (มาตรฐานฉบับใหม่) รุ่นที่ 3/2561

โรงแรม เอสซี ปาร์ค ห้องเทพลีลาบอลรูม ชั้น 6 วิศวกรรมไฟฟ้า
14 ก.ค. 61 - 14 ก.ค. 61

การสัมมนาเรื่อง การเลือกใช้เครื่องสูบน้ำอย่างถูกต้อง เพื่อประหยัดค่าติดตั้งและค่าไฟฟ้า รุ่นที่ 12

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
14 ก.ค. 61 - 14 ก.ค. 61

โครงการฝึกอบรม การวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคารด้วยโปรแกรม EnergyPlus

อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
14 ก.ค. 61 - 14 ก.ค. 61

โครงการอบรมความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 3 : Module : งานโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป / งานโครงสร้างเหล็กทั่วไป

ห้องประชุม อาคาร วสท. คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง
17 ก.ค. 61 - 17 ก.ค. 61

พื้นฐานการบริหารโครงการ (Project Management Fundamentals) รุ่นที่ 2

อาคาร วสท. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
18 ก.ค. 61 - 20 ก.ค. 61

โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษจากสภาวิศวกร รุ่นที่ 27

วสท วิศวกรรมโยธา
18 ก.ค. 61 - 19 ก.ค. 61

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice) สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 24

ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง39 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
18 ก.ค. 61 - 20 ก.ค. 61

โครงการฝึกอบรม เพื่อเตรียมรับรองเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง (Road Safety Auditor) รุ่นที่ 7 (ภาคใต้)

ณ โรงแรมเดอะ ทวิน โลตัส จ.นครศรีธรรมราช วสท
18 ก.ค. 61 - 20 ก.ค. 61

โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษจากสภาวิศวกร รุ่นที่ 27

วสท วิศวกรรมโยธา
19 ก.ค. 61 - 20 ก.ค. 61

การอบรมเรื่อง การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อนในหม้อน้ำ รุ่นที่ 1

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
19 ก.ค. 61 - 19 ก.ค. 61

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับใช้ในการโรยตัวในการทำงานบนที่สูง รุ่นที่ 2

อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
19 ก.ค. 61 - 20 ก.ค. 61

การอบรมเรื่อง การตรวจวัดและเก็บตัวอย่างทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม (เฉพาะด้านกายภาพ ได้แก่ แสงสว่าง เสียง และความร้อน) รุ่นที่ 1

อาคาร วสท.
21 ก.ค. 61 - 21 ก.ค. 61

การอบรมเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศ รุ่นที่ 1

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
21 ก.ค. 61 - 21 ก.ค. 61

โครงการอบรมความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 3 : Module 6 : งานรั้ว ถนน และระบบระบายน้ำในโครงการ

ห้องประชุุมอาคาร วสท. คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง
21 ก.ค. 61 - 22 ก.ค. 61

การอบรมเรื่อง เทคนิคการออกแบบปั้นจั่นเหนือศีรษะขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 3

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
23 ก.ค. 61 - 24 ก.ค. 61

23-24/7/2561 การออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน

วสท. ชั้น 4 วิศวกรรมไฟฟ้า
25 ก.ค. 61 - 25 ก.ค. 61

โครงการศึกษาและดูงานอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วิศวกรรมโยธา
25 ก.ค. 61 - 25 ก.ค. 61

การอบรมสัมนาเรื่อง การเลือกและประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม
วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
02 ส.ค. 61 - 03 ส.ค. 61

การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่นที่ 2/2561

วสท. ชั้น 6 วิศวกรรมไฟฟ้า
03 ส.ค. 61 - 03 ส.ค. 61

การอบรมเรื่อง เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง โดยใช้ Lean Maintenance

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
03 ส.ค. 61 - 03 ส.ค. 61

การอบรมเรื่อง การลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียและความเสียหายในระบบไฟฟ้า อันเนื่องจากปัญหาคุณภาพกำลังไฟฟ้าและกรณีศึกษา

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
04 ส.ค. 61 - 04 ส.ค. 61

การอบรมเรื่อง กลศาสตร์สำหรับงานยก (Mechanic of Lifting) รุ่นที่ 3

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
04 ส.ค. 61 - 05 ส.ค. 61

4-5/8/2561 Transmission and Distribution System

วสท. ชั้น 3 วิศวกรรมไฟฟ้า
04 ส.ค. 61 - 04 ส.ค. 61

การอบรมเรื่อง การออกแบบการแบ่งส่วนอาคาร (Fire Compartment) 1/2561

อาคาร วสท. วสท
05 ส.ค. 61 - 05 ส.ค. 61

การอบรมเรื่อง การออกแบบเส้นทางหนีไฟและการคำนวณเวลาการอพยพ 1/2561

อาคาร วสท. วสท
05 ส.ค. 61 - 05 ส.ค. 61

การอบรมเรื่อง ระบบปรับอากาศ ปั๊มน้ำ และระบบท่อน้ำดับเพลิง รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
06 ส.ค. 61 - 10 ส.ค. 61

การบริหารโครงการสำหรับผู้ปฏิบัติงานบริหารโครงการ (Project Management for Practitioners)

อาคาร วสท. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
07 ส.ค. 61 - 08 ส.ค. 61

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสำหรับรถปั้นจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุ่นที่ 3

๊ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนือ) วิศวกรรมเครื่องกล
07 ส.ค. 61 - 08 ส.ค. 61

7-8/8/2561การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การใช้หม้อแปลงไฟฟ้าให้มีประสิทธิผลสูงสุด

วสท. ชั้น 6 วิศวกรรมไฟฟ้า
08 ส.ค. 61 - 10 ส.ค. 61

โครงการฝึกอบรม เพื่อเตรียมรับรองเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง (Road Safety Auditor) รุ่นที่ 8 (ภาคตะวันออก)

ณ โรงแรมระยองซิตี้ จ.ระยอง วสท
09 ส.ค. 61 - 09 ส.ค. 61

การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคาร
เพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย
(ทฤษฎีและปฏิบัติ)
รุ่นที่ 51 : วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561

วสท. ชั้น 4 วิศวกรรมไฟฟ้า
18 ส.ค. 61 - 19 ส.ค. 61

การอบรมเรื่อง พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบสาธารณูปโภค (Facility Management Fundamental) รุ่นที่ 1

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
18 ส.ค. 61 - 18 ส.ค. 61

EIT CONSTRUCTION UNITED CUP ครั้งที่ 2

สนาม Super Kick ลาดพร้าว 80 วสท
18 ส.ค. 61 - 01 ก.ย. 61

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน Basic Knowledge of Operations& Maintenance in Metro Trains
วันเสาร์ที่ 18,25 สิงหาคม -1 กันยายน 2561

ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. วสท
23 ส.ค. 61 - 24 ส.ค. 61

การอบรมเรื่อง การตรวจสอบ และแก้ไขอาคารเก่าและส่วนต่อเติม

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
24 ส.ค. 61 - 25 ส.ค. 61

เซอร์กิตเบรกเกอร์ เครื่องตัดไฟรั่ว ช่วยชีวิตได้จริงหรือ?

วสท. ชั้น6 วิศวกรรมไฟฟ้า
24 ส.ค. 61 - 26 ส.ค. 61

การอบรมเรื่อง การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 28

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
29 ส.ค. 61 - 31 ส.ค. 61

โครงการอบรมและศึกษาดูาน " ระบบไฟฟ้าสำหรับงานวิศวกรรมระบบราง (Railway Electrification Engineering)"

อาคาร วสท. วสท
30 ส.ค. 61 - 01 ก.ย. 61

30/8-1/9/2561 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (มาตรฐานฉบับใหม่) จ.สุราษฎร์ธานี

โรงแรม ไดมอนด์พลาซ่า ห้องทับทิม 2 ชั้น 1 จ.สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมไฟฟ้า
30 ส.ค. 61 - 31 ส.ค. 61

การอบรมเรื่อง การจัดการโซ่อุปทาน
(Supply Chain Management)
ระหว่างวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2561 (พฤหัสบดี-ศุกร์)
เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
31 ส.ค. 61 - 01 ก.ย. 61

การอบรมและสอบเรื่อง ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system) รุ่นที่ 18

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
05 ก.ย. 61 - 07 ก.ย. 61

โครงการฝึกอบรม เพื่อเตรียมรับรองเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง (Road Safety Auditor) รุ่นที่ 9 (ภาคเหนือ)

ณ โรงแรมน่านตรึงใจ จ.น่าน วสท
07 ก.ย. 61 - 08 ก.ย. 61

ตอนที่ 1 พื้นฐานการออกแบบโครงสร้างสำหรับวิศวกรโยธา
ระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2561

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
07 ก.ย. 61 - 29 ก.ย. 61

อบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 46

อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
08 ก.ย. 61 - 09 ก.ย. 61

WORK SHOP ภาคีพิเศษโยธาเข้มข้น รุ่นที่ 2

Kensington English Garden Resort Khaoyai อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา วิศวกรรมโยธา
11 ก.ย. 61 - 14 ก.ย. 61

การอบรมหลักสูตร มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย รุ่นที่ 2

อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
13 ก.ย. 61 - 15 ก.ย. 61

13-15/9/2561 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (มาตรฐานฉบับใหม่) จ.เชียงใหม่

โรงแรม แคนทารี ฮิลส์ ห้องดอยนาง ชั้น 2 จ.เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
13 ก.ย. 61 - 14 ก.ย. 61

การอบรมเรื่อง Welding Control ตาม ASME IX รุ่นที่ 12

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
14 ก.ย. 61 - 15 ก.ย. 61

การอบรมเรื่อง การเลือกและการคำนวณระบบควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ รุ่นที่ 12

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
15 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61

การสร้างแบบจำลองสามมิติจากภาพถ่ายด้วยโดรนและการประยุกต์ใช้ในการวิศวกรรมโยธา รุ่นที่ 1

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
19 ก.ย. 61 - 21 ก.ย. 61

โครงการฝึกอบรม เพื่อเตรียมรับรองเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง (Road Safety Auditor) รุ่นที่ 10 (ภาคกลาง)

ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา วสท
21 ก.ย. 61 - 22 ก.ย. 61

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบอาคารโรงงานโครงสร้างเหล็กระบบ Rigid Frame ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1
ตอนที่ 2 การประยุกต์ใช้พื้นฐาน สู่การออกแบบโครงสร้าง Rigid Frame สำหรับ Industrial Building

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
22 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61

การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ 8

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
26 ก.ย. 61 - 26 ก.ย. 61

หลักเกณฑ์ วิธีการจัดบันทึกผล การตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้า  และบริภัณฑ์ไฟฟ้าจากการใช้งาน  (26 กันยายน 2561)

วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
27 ก.ย. 61 - 27 ก.ย. 61

โครงการศึกษาดูงานและสาธิต การตรวจสอบและทดสอบสำหรับสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ 6

บริษัท ไทยมุ้ยเทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขาสมุทรปราการ วิศวกรรมเครื่องกล
30 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การหาขนาดท่อน้ำดับเพลิงและระบบส่งน้ำดับเพลิงโดยใช้ Hydraulic calculation method สำหรับอาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคารสูง รุ่นที่ 2

อาคาร วสท. วสท
03 ต.ค. 61 - 06 ต.ค. 61

3-6/10/2561 การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรดอย่างมืออาชีพ: ระดับ 1 รุ่นที่ 22

วสท. ชั้น 4 วิศวกรรมไฟฟ้า
06 ต.ค. 61 - 06 ต.ค. 61

การอบรมเรื่อง เทคนิคการผูกรัดวัสดุสำหรับรถขนส่ง รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
20 ต.ค. 61 - 20 ต.ค. 61

การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษารอกโซ่ชนิดมือสาว และชนิดรอกโยก ตามมาตรฐานญี่ปุ่น รุ่นที่ 3

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
26 ต.ค. 61 - 27 ต.ค. 61

การอบรมเรื่อง ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เพื่อการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
27 ต.ค. 61 - 27 ต.ค. 61

การอบรมเรื่อง เทคนิคการออกแบบอุปกรณ์ช่วยยกขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานสากล รุ่นที่ 2
(Basic Design of Lifting Equipment)

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
10 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61

การอบรมเรื่อง การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วย TPM

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ