อบรมสัมมนา

วันที่ ชื่องาน สถานที่ สาขา ดาวน์โหลด
24 พ.ย. 60 - 24 พ.ย. 60

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) (ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 10

อาคาร วสท.
24 พ.ย. 60 - 24 พ.ย. 60

ความปลอดภัยของเครื่องจักรเพื่อเพิ่มผลผลิตควบคู่กับการทำงานแบบปราศจากอุบัติเหตุ (ปิดรับสมัครแล้วคะ ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ 02-184-4600-9 ต่อ 510 คุณรุ่งลาวรรณ์)

อาคาร วสท.
24 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60

การอบรมเรื่อง การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 25

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
25 พ.ย. 60 - 25 พ.ย. 60

กลศาสตร์สำหรับงานยก รุ่นที่ 2
Mechanic of Lifting Class 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
25 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60

การออกแบบระบบดับเพลิงสำหรับคลังสินค้าและระบบสารสะอาดดับเพลิง รุ่นที่ 12

อาคาร วสท.
25 พ.ย. 60 - 25 พ.ย. 60

การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบท่อไอน้ำ รุ่นที่ 14

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
25 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60

25-25/11/17 โครงการอบรม หลักสูตร “การตรวจสอบรอยร้าวและการซ่อมเสริมกำลังอาคาร”

ห้องประชุมอาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
26 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60

ความรู้พื้นฐานในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยจำเป็นต้องรู้ รุ่นที่ 1

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
29 พ.ย. 60 - 29 พ.ย. 60

การศึกษาและดูงาน โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ วิศวกรรมโยธา
30 พ.ย. 60 - 01 ธ.ค. 60

รู้ใช้ เข้าใจ เรื่อง GPS/GNSS

ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
30 พ.ย. 60 - 01 ธ.ค. 60

การสัมมนาเรื่อง เทคโนโลยีการก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก จังหวัดเชียงใหม่

โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ วิศวกรรมโยธา
07 ธ.ค. 60 - 08 ธ.ค. 60

การอบรมเรื่อง การติดตั้งและความปลอดภัยในการใช้งาน “กระเช้าไฟฟ้า (GONDOLA)”

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
07 ธ.ค. 60 - 08 ธ.ค. 60

โครงการอบรม วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับวิศวกร

หมายเหตุ วสท.เปลี่ยนเบอร์ FAX เป็น 02-184-4662

อาคาร วสท. วสท
14 ธ.ค. 60 - 17 ธ.ค. 60

การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง” รุ่นที่ 51

ห้องประชุมอาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
15 ธ.ค. 60 - 17 ธ.ค. 60

“การออกแบบโครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็น” (ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 6

อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
16 ธ.ค. 60 - 16 ธ.ค. 60

เทคนิคการออกแบบอุปกรณ์ช่วยยกขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานสากล รุ่นที่ 1
Basic Design of Lifting Equipment Class 1

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
16 ธ.ค. 60 - 16 ธ.ค. 60

การอบรมเรื่อง Context of the organization (ISO 9001:2015) บริบทขององค์กร ในความหมายของ ISO 9001:2015 และการนำลงปฏิบัติ

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
18 ธ.ค. 60 - 20 ธ.ค. 60

External Auditors รุ่นที่ 10

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
03 ก.พ. 61 - 22 เม.ย. 61

EIT Mini Civil รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
03 ก.พ. 61 - 11 ก.พ. 61

พื้นฐานกลศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล และการออกแบบเครื่องจักร ๑

ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
03 ก.พ. 61 - 04 ก.พ. 61

วิชาที่ 1 ทฤษฎีโครงสร้าง (Structural วิทยากรโดย รศ.ดร.นคร ภู่วโรดม

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
10 ก.พ. 61 - 11 ก.พ. 61

วิชาที่ 2 ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics) วิทยากรโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
24 ก.พ. 61 - 25 ก.พ. 61

"วิชาที่ 3 ภูมิศาสตร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Geo-Informatics)"
วิทยากรโดย รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
03 มี.ค. 61 - 04 มี.ค. 61

"วิชาที่ 4 กำลังวัสดุขั้นพื้นฐาน (Solid Mechanics)"
วิทยากรโดย ผศ.ดร.นเรศ ลิมสัมพันธ์เจริญ

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
10 มี.ค. 61 - 11 มี.ค. 61

วิชาที่ 5 คอนกรีตพื้นฐาน (Concrete Technology)
วิทยากรโดย รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
17 มี.ค. 61 - 18 มี.ค. 61

วิชาที่ 6 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Design)
วิทยากรโดย รศ.ดร.สายันต์ ศิริมนตรี

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
24 มี.ค. 61 - 25 มี.ค. 61

วิชาที่ 7 การออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นพื้นฐาน
วิทยากรโดย รศ.รอ.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
31 มี.ค. 61 - 01 เม.ย. 61

วิชาที่ 8 ถอดแบบอาคาร ประมาณราคา
วิทยากรโดย อาจารย์วศิน วนะภูติ

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
21 เม.ย. 61 - 22 เม.ย. 61

วิชาที่ 9 ชนิดของเสาเข็มและการเลือกใช้
วิทยากรโดย อาจารย์สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.