อบรมสัมมนา

วันที่ ชื่องาน สถานที่ สาขา ดาวน์โหลด
19 ม.ค. 61 - 20 ม.ค. 61

การอบรมเรื่อง ระบบปรับอากาศ ปั๊มน้ำ และระบบท่อน้ำดับเพลิง

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
19 ม.ค. 61 - 19 ม.ค. 61

การบรรยายพิเศษ เชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์
ด้านผลกระทบของแผ่นดินไหวและแรงลมต่อโครงสร้าง และ ร่วมงานเลี้ยงมื้อเย็น
วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561
เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร วสท. (บรรยายพิเศษ)
และ เวลา 17.00-21.00 น. งานเลี้ยง ณ ห้องวังทอง โรงแรม เอส ซี ปาร์ค (งานเลี้ยง)
จัดโดย คณะอนุกรรมการผลกระทบจากแผ่นดินไหวและแรงลม

อาคาร วสท. และ ห้องวังทอง โรงแรม เอสซีปาร์ค วิศวกรรมโยธา
20 ม.ค. 61 - 20 ม.ค. 61

เทคนิคการใช้งานระบบล็อกและติดป้ายทะเบียนในงานวิศวกรรม รุ่นที่ 3

อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
26 ม.ค. 61 - 26 ม.ค. 61

เหล็กเสริมคอนกรีตกับการออกแบบอาคารต้านแรงแผ่นดินไหว ฟรี!!! (จ.พิษณุโลก)

ณ ห้องเรือนธารา ชั้น 1 โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก วิศวกรรมโยธา
27 ม.ค. 61 - 27 ม.ค. 61

ความรู้พื้นฐานในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยจำเป็นต้องรู้ รุ่นที่ 1

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
30 ม.ค. 61 - 31 ม.ค. 61

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice) สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 22

ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง39 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
30 ม.ค. 61 - 30 ม.ค. 61

สัมมนาโครงการก่อสร้างพระเมรุมาศ อาคารประกอบพระเมรุมาศ และงานภูมิทัศน์
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
(ฟรี! สำหรับสมาชิก วสท.)

ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
01 ก.พ. 61 - 03 ก.พ. 61

“ทบทวนความรู้เพื่อความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา” รุ่นที่ 4

อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
02 ก.พ. 61 - 03 ก.พ. 61

การอบรมเรื่อง ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system) รุ่นที่ 16

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
03 ก.พ. 61 - 22 เม.ย. 61

EIT Mini Civil รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
03 ก.พ. 61 - 11 ก.พ. 61

พื้นฐานกลศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล และการออกแบบเครื่องจักร ๑

ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
03 ก.พ. 61 - 04 ก.พ. 61

วิชาที่ 1 ทฤษฎีโครงสร้าง (Structural วิทยากรโดย รศ.ดร.นคร ภู่วโรดม

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
03 ก.พ. 61 - 04 ก.พ. 61

การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ 7

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
03 ก.พ. 61 - 24 ก.พ. 61

โครงการอบรมศึกษาดูงานและสอบ วิศวกรรมโครงสร้างทางรถไฟ

อาคาร วสท. วสท
05 ก.พ. 61 - 06 ก.พ. 61

โครงการอบรมเรื่อง พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงาน เพื่อเตรียมความพร้อม
สำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ รุ่นที่ 9

อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
09 ก.พ. 61 - 10 ก.พ. 61

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผู้ตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ รุ่นที่ 5

ห้องประชุม อาคาร วสท. และศูนย์ฝึกอบรมปั้นจั่นเหนือศีรษะ บริษัท โททัลเมคคานิค จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี วิศวกรรมเครื่องกล
16 ก.พ. 61 - 17 ก.พ. 61

การฝึกอบรมเรื่อง Contract Administration & Project Management รุ่นที่ 19

ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง39 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
16 ก.พ. 61 - 18 ก.พ. 61

การอบรมเรื่อง การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 26

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
16 ก.พ. 61 - 18 ก.พ. 61

การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีหน่วยแรงใช้งาน รุ่นที่ 11

อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
17 ก.พ. 61 - 17 ก.พ. 61

กลศาสตร์สำหรับงานยก รุ่นที่ 2
Mechanic of Lifting Class 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
17 ก.พ. 61 - 18 ก.พ. 61

"วิชาที่ 3 ภูมิศาสตร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Geo-Informatics)"
วิทยากรโดย รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
21 ก.พ. 61 - 22 ก.พ. 61

มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 8

อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
22 ก.พ. 61 - 23 ก.พ. 61

โครงการอบรม วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับวิศวกร (เลื่อนจาก 7-8 ธันวาคม 60 เป็น วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561)

หมายเหตุ วสท.เปลี่ยนเบอร์ FAX เป็น 02-184-4662

อาคาร วสท. วสท
22 ก.พ. 61 - 23 ก.พ. 61

การอบรมเรื่อง มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า

วสท. ชั้น 4 วิศวกรรมไฟฟ้า
22 ก.พ. 61 - 23 ก.พ. 61

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน วิศวกรรมงานทางและสะพาน (ศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 ช่วงพัทยา-มาบตาพุด)

ณ โรงแรม แกรนด์พาลาสโซ่ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
22 ก.พ. 61 - 22 ก.พ. 61

การอบรมเรื่อง เทคนิคการบริหารสินค้าคงคลัง รุ่นที่ 1
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
22 ก.พ. 61 - 23 ก.พ. 61

การสัมมนา การใช้นวัตกรรมโครงสร้างเหล็ก เพื่อลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานก่อสร้าง

อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
23 ก.พ. 61 - 25 ก.พ. 61

การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (มาตรฐานฉบับใหม่)
รุ่นที่ 1/2561 วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2561

ห้อง Tarathep Hall ชั้น 2 โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดา วิศวกรรมไฟฟ้า
24 ก.พ. 61 - 25 ก.พ. 61

วิชาที่ 2 ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics) วิทยากรโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
24 ก.พ. 61 - 25 ก.พ. 61

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประกอบและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก (workshop)

อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
27 ก.พ. 61 - 27 ก.พ. 61

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคารเพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย (ทฤษฎีและปฏิบัติ) รุ่นที่ 49

วสท. ชั้น 4 วิศวกรรมไฟฟ้า
28 ก.พ. 61 - 28 ก.พ. 61

ก่อสร้างเสี่ยงภัยประกันภัยช่วยได้ (Contractor’s All Risks) รุ่นที่ 17

ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง39 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
28 ก.พ. 61 - 28 ก.พ. 61

โครงการอบรมเรื่อง “2D CAD” รุ่นที่ 14

อาคาร วสท. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
03 มี.ค. 61 - 04 มี.ค. 61

"วิชาที่ 4 กำลังวัสดุขั้นพื้นฐาน (Solid Mechanics)"
วิทยากรโดย ผศ.ดร.นเรศ ลิมสัมพันธ์เจริญ

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
03 มี.ค. 61 - 04 มี.ค. 61

การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 32

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
07 มี.ค. 61 - 07 มี.ค. 61

การใช้ MULTI-COST CODE ในงาน COST ENGINEERING สำหรับงานอาคาร รุ่นที่ 7

ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง39 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
07 มี.ค. 61 - 09 มี.ค. 61

โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษจากสภาวิศวกร รุ่นที่ 26

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
09 มี.ค. 61 - 10 มี.ค. 61

การอบรมเรื่อง เทคนิคการติดตั้ง เพิ่ม-ลดความสูง และรื้อถอนทาวเวอร์เครน (Tower Crane) รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
09 มี.ค. 61 - 10 มี.ค. 61

วิศวกรรมบริหารอาคาร เพื่อความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน รุ่นที่ 7

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
10 มี.ค. 61 - 11 มี.ค. 61

วิชาที่ 5 คอนกรีตพื้นฐาน (Concrete Technology)
วิทยากรโดย รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
10 มี.ค. 61 - 11 มี.ค. 61

การบัญชีบริหาร : สำหรับวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี รุ่นที่1/2561

ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง39 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
10 มี.ค. 61 - 11 มี.ค. 61

โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร การออกแบบ Model 3 มิติ ด้วย Google Sketchup ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 15

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วิศวกรรมโยธา
15 มี.ค. 61 - 16 มี.ค. 61

การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้”
รุ่นที่ 1: วันที่ 15-16 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น.
รุ่นที่ 2: วันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

วสท. ชั้น 4 วิศวกรรมไฟฟ้า
16 มี.ค. 61 - 18 มี.ค. 61

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 33

อาคาร วสท. คณะอนุกรรมการวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัย
17 มี.ค. 61 - 18 มี.ค. 61

วิชาที่ 6 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Design)
วิทยากรโดย รศ.ดร.สายันต์ ศิริมนตรี

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
17 มี.ค. 61 - 17 มี.ค. 61

การอบรมเรื่อง เทคนิคการผูกรัดวัสดุสำหรับรถขนส่ง รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
17 มี.ค. 61 - 18 มี.ค. 61

โครงการอบรม หลักสูตร การประมาณราคากลางงานราชการ รุ่นที่ 10

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
21 มี.ค. 61 - 21 มี.ค. 61

COST CONTROL FOR LARGE BUILDING PROJECT รุ่นที่ 8

ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง39 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
21 มี.ค. 61 - 21 มี.ค. 61

การศึกษาและดูงานโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

โครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ (แยกเกียกกาย) วิศวกรรมโยธา
24 มี.ค. 61 - 25 มี.ค. 61

วิชาที่ 7 การออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นพื้นฐาน
วิทยากรโดย รศ.รอ.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
24 มี.ค. 61 - 25 มี.ค. 61

การอบรม หลักสูตร การประมาณราคางานระบบ รุ่นที่ 12

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
30 มี.ค. 61 - 30 มี.ค. 61

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) (ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 11

อาคาร วสท.
30 มี.ค. 61 - 31 มี.ค. 61

การอบรมเรื่อง การออกแบบจุดต่อและการสร้างชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป รุ่นที่ 11

ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
31 มี.ค. 61 - 01 เม.ย. 61

วิชาที่ 8 ถอดแบบอาคาร ประมาณราคา
วิทยากรโดย อาจารย์วศิน วนะภูติ

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
31 มี.ค. 61 - 31 มี.ค. 61

โครงการศึกษาดูงานและสาธิต การตรวจสอบและทดสอบสำหรับสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก ( Inspection & Testing Sling & Lifting Accessories) รุ่นที่ 5

ณ ศูนย์ฝึกอบรม Lee & Steel Warehouse 3 บริษัท ลี แอนด์ สตีล จำกัด สาขาสมุทรปราการ วิศวกรรมเครื่องกล
31 มี.ค. 61 - 01 เม.ย. 61

WORK SHOP ภาคีพิเศษโยธาเข้มข้น

Fisherman’s Resort หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี วิศวกรรมโยธา
18 เม.ย. 61 - 20 เม.ย. 61

โครงการอบรม หลักสูตร “การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข” รุ่นที่ 19

ห้องประชุมอาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
20 เม.ย. 61 - 21 เม.ย. 61

การอบรมเรื่อง การเลือกและการคำนวณระบบควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ รุ่นที่ 11

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
21 เม.ย. 61 - 22 เม.ย. 61

วิชาที่ 9 ชนิดของเสาเข็มและการเลือกใช้
วิทยากรโดย อาจารย์สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
21 เม.ย. 61 - 22 เม.ย. 61

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กลยุทธ์การต่อรองในงานวิศวกรรม รุ่นที่ 17

ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง39 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
21 เม.ย. 61 - 22 เม.ย. 61

การอบรมและฝึกปฏิบัติงาน หลักสูตร “สำรวจและการวางผังงานก่อสร้างเบื้องต้น” รุ่นที่ 8

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
25 เม.ย. 61 - 25 เม.ย. 61

โครงการอบรมเรื่อง “2D CAD” รุ่นที่ 15

อาคาร วสท. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
26 เม.ย. 61 - 29 เม.ย. 61

การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบปั้นจั่น (Crane)

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
27 เม.ย. 61 - 28 เม.ย. 61

การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษา รถกระเช้า รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
27 เม.ย. 61 - 28 เม.ย. 61

การอบรมเรื่อง การวางแผนเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน รุ่นที่ 11

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
16 พ.ค. 61 - 19 พ.ค. 61

การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรดอย่างมืออาชีพ: ระดับ 1 รุ่นที่ 21

วสท. ชั้น 4 วิศวกรรมไฟฟ้า
18 พ.ค. 61 - 18 พ.ค. 61

การอบรมเรื่อง การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหลักของโรงงานอุตสาหกรรม

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
06 มิ.ย. 61 - 07 มิ.ย. 61

โครงการอบรมเรื่อง พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงาน เพื่อเตรียมความพร้อม
สำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ รุ่นที่ 9

อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
02 ส.ค. 61 - 03 ส.ค. 61

การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่นที่ 2/2561

วสท. ชั้น 6 วิศวกรรมไฟฟ้า