กำหนดการสัมมนา
 
เทคนิคพิจารณ์หัวข้อเรื่อง มาตรฐานระบบลิฟต์โดยสาร และลิฟต์โดยสารที่ใช้ขนของ
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียด

กําหนดการทำเทคนิคพิจารณ์

มาตรฐานระบบลิฟต์โดยสาร และลิฟต์โดยสารที่ใช้ขนของ วสท.032012-60

โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

ันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 12.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร วสท. ถ.รามคําแหง ซ.รามคําแหง 39 (เทพลีลา)

----------------------------------------------------------------

08:30 – 09:00 น.     ลงทะเบียนรับเอกสาร

09:00 – 09:30 น.     ประธานในพิธีกล่าวเปิด

โดย  นายพิชญะ  จันทรานุวัฒน์ เลขาธิการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

09:30 – 10:00 น.     ร่างมาตรฐานลิฟต์โดยสาร และลิฟต์โดยสารที่ใช้ขนของ วสท.032012-60

- หลักการและเหตุผล

- การดําเนินงานตามคู่มือการจัดทำมาตรฐานทางวิชาชีพวิสวกรรม

- มาตรฐานลิฟต์ EN81:20 กับการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่

โดย  นายบุญพงษ์  กิจวัฒนาชัย ประธานคณะกรรมการร่างมาตรฐานลิฟต์ฯ        

10:00 – 10:15 น.     พักรับประทานอาหารว่าง

10:15 – 12:30 น.     มาตรฐานลิฟต์ EN81:20 การเปลี่ยนแปลง ความปลอดภัย และผลกระทบ

12:30 น.                 เชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

 

เวลา

รายการ

วิทยากร

10:15 – 10:45

ปล่องลิฟต์ เครื่องลิฟต์และชุดขับ ประตูโถงลิฟต์ และประตูลิฟต์ ตู้โดยสาร น้ำหนักถ่วง เชิงลวดแขวน และโซ่ชดเชย

นายธงชัย จันทราทิพย์

ที่ปรึกษาพิเศษ

10:45 – 11:15

กลอุปกรณ์ความปลอดภัย

(พิกัดความเร็ว การเคลื่อนที่แบบไม่ตั้งใจ

รางลิฟต์ อุปกรณ์ป้องกันการกระแทก อุปกรณ์หยุดชั้นปลาย เครื่องลิฟต์และความเร็ว)

นายปกพงศ์ อัจฉราพรเพ็ญ

สมาคมลิฟต์ฯ

11:15 – 11:45

การติดตั้งทางไฟฟ้า การป้องกันไฟฟ้าผิดปกติ ลำดับการควบคุม การตรวจสอบ การทวนสอบ การทดสอบ ข้อมูล และเอกสารสำหรับการใช้

นายสันติพงษ์ บูรณกฤตยากรณ์

อนุกรรมการ

11:45 – 12:15

ข้อกำหนดในการจัดซื้อ การทำงบประมาณ การทำสัญญา การรับประกัน  การตรวจรับงาน และสัญญาการบำรุงรักษา

นายอดิศัย แท่งทอง สมาคมผู้ตรวจสอบ และ

นายพิศิฐ ไล่ศัตรูไกล อนุกรรมการ

12:15 – 12:30

สรุปและตอบข้อซักถาม (ถ้ามี)

กรรมการ่างมาตรฐาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่จัด 22 ก.ย. 2560
สถานที่จัด ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 200 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 183 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล คุณวรัญญา วชิราศรีศิริกุล Email: eit.std007@gmail.com
รายละเอียด
และใบสมัคร
เอกสารประกอบเข้าร่วมเทคนิคพิจารณ์
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 นิทัศน์ เที่ยงธรรม  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 พิสิฐ ช่องลมกรด  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สมบัติ พรหมสวรรค์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 อธิคม นิลอุบล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 hritchat nongtakrai  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ชัยพร ไทรเกตุ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 พัชรินทร์ วาดี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สานิตย์ สงสุรินทร์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 กรธนา แซ่เฮ้ง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   สุกิจ อินเสือสีห์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   พรพจนี พงษ์ประติยานนท์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   ธานันทชัย บุญเจริญชัยยศ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   แดนรัก แผ่นมณี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   สุรศักดิ์ บีซัน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   ปวิตร วิถีผล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   ฉัตรเฉลิม แก้วชมภู  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   ภรณ์เพ็ญ ลภิรัตนากูล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 17 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th