กำหนดการสัมมนา
 
การสัมมนาเรื่อง เหล็กเสริมคอนกรีตกับการออกแบบอาคารต้านแรงแผ่นดินไหว จ.อุบลราชธานี ฟรี!!
สาขา วิศวกรรมโยธา
รายละเอียด

การสัมมนาเรื่อง

            เหล็กเสริมคอนกรีตกับการออกแบบอาคารต้านแรงแผ่นดินไหว

       วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 08.30-13.30 น.

      ณ ห้องปทุมวัน ชั้น 5 สุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

ไม่เสียค่าลงทะเบียน

>>คลิกลงทะเบียน

 

จัดโดย

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สนับสนุนโดย บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หลักการและเหตุผล

 

    สืบเนื่องจากภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ผ่านมา ถึงแม้ประเทศไทยจะไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวมากนัก แต่ก็ไม่ใช่ว่าประเทศไทยจะปลอดภัยจากการเกิดแผ่นดินไหว เนื่องจากในประเทศไทยเองมีรอยเลื่อนของเปลือกโลกที่มีพลังอยู่ถึง 14 รอยเลื่อน และเคยปรากฏเหตุแผ่นดินไหวมาตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัยเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งก็มีระดับความรุนแรงตั้งแต่น้อยที่ไม่ทำให้เรารับรู้แรงสั่นสะเทือนไปจนถึงระดับความรุนแรงมากจนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ในขณะที่การออกแบบและก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในประเทศไทย เริ่มมีการคำนึงถึงการต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวมากขึ้น หากแต่วิศวกรผู้ออกแบบ วิศวกรที่ปรึกษา วิศวกรผู้ควบคุมงาน รวมถึงผู้ใช้งานทั่วไป อาจยังขาดความเข้าใจที่ถูกต้องในการรับมือกับงานก่อสร้าง เพื่อต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวรวมถึงการเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารที่ไม่ได้คำนึงถึงการออกแบบเพื่อต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

ในการนี้คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดงานสัมมนาเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการออกแบบและก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อต้านทานแรงสั่นสะเทือนของการเกิดแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธี รวมถึงแนวคิดในการออกแบบที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยส่งเสรอมให้วงการก่อสร้างของประเทศไทยมีการพัฒนาและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อรับมือกับภัยพิบัติแผ่นดินไหวในอนาคต

กำหนดการ

08.30-09.00 น.            ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ณ ห้องปทุมวัน ชั้น 5

09.00-09.15 น.             พิธีเปิด

โดย       ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์  แก้วกุลชัย

            ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

09.15-10.15 น.             การบรรยายเรื่อง แนวคิดและทิศทางของมาตรฐานการออกแบบ                           อาคารต้านทานแผ่นดินไหวสำหรับประเทศไทย

โดย       รองศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์  ลีลาทวีวัฒน์

ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมโครงสร้างเหล็ก

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

10.15-10.30 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

10.30-11.30 น.           การบรรยายเรื่อง ใช้เหล็กเสริมกำลังสูงอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

                                    โดย       ดร.ทรงเกียรติ  มธุพยนต์

                                                Senior Project Manager

            บริษัท ซีวิลแอนด์สตรัคเจอรัล เอ็นจิเนียร์ส จำกัด (CASE)

11.30 -12.00 น.                        การบรรยายเรื่อง นวัตกรรมเหล็กก่อสร้าง

                                    โดย       คุณอดิศร สุขพันธุ์ถาวร

ผู้จัดการส่วนอาวุโส บริการลูกค้า-เทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

12.00-12.30 น.             เสวนา – ตอบข้อซักถาม และปิดการสัมมนา

12.30-13.30 น.             รับประทานอาหารกลางวัน

ผู้ดำเนินรายการ             โดย       ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย

                                                ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์

                                                            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่จัด 29 ก.ย. 2560
สถานที่จัด ณ ห้องปทุมวัน ชั้น 5 สุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 70 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 5 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมโยธา
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล นางสาวศิราภรณ์ บัวเจตธรรม โทร. 02-184-4600-9 ต่อ 522 อีเมล์ namsai.eit@gmail.com
รายละเอียด
และใบสมัคร
แผ่นพับ - TATA อุบล_31082017145243.pdf
                          

ค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ลิขิต พันธุเทพ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เอกรินทร์ พ่วงรับ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เอกชัย ไชยพลฤทธิ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 โชคชัย ไตรยสุทธิ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สุวิทย์ อรุณศรี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 อิทธิ์พล รัตนมงคลทิพย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ภัทรพงษ์ จันทร์วิจิตร์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ธิติพันธ์ กล่อมปัญญา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   สุรศักดิ์ ตุลากัลป์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   ชาญนภัส ทวีรัตน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   จักรกฤษ แสนทวีสุข  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   อรรคเดช ฤกษ์พิบูลย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   พีรพงษ์ พงษ์ศิริจันทร์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   วิชิต เจริญทรัพย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   ปาริกานต์ พลอามาตย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   เมฆินทร์ ยวงวิภักดิ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18   ณัฐพงษ์ วรนาม  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   อดิศักดิ์ กกแก้ว  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   วิศวชิต จันทร์เกษ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
21   ยุพิน พรมหล่อ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
22   นวกร ไชยวัฒนนันทน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
23   ภาคิณ ลอยเจริญ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
24   สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
25   พิชยา บุญรักษา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
26   ทักษิณ ก้อนศิลา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
27   ชวลิต ทองผุย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
28   กานดิศ แสงเมือง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
29   ทรงสิทธิ์ คำมุงคุณ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
30   อลงกรณ์ คูคำ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
31   อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
32   วัฒนา สมลา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
33   ปัญญา ทองสรรค์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
34   วิษณุ สุระชัย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
35   ประสิทธิ์ สิทธิคุณ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
36   สันติศักดิ์ แสวงทรัพย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
37   ธนะพล กิจชาญไพบูลย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
38   กวิน นิ่มกิ่งรัตน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
39   จักรวาล ศรีอินทร์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
40   วัฒนา สิงห์ชา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
41   อภิชาติ กุบแก้ว  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
42   บุญญฤทธิ์ คำเฮ้า  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
43   จารุเมศทร์ พินธุ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
44   สุทธิรักษ์ กอนินัย  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
45   พรพจน์ บุปผา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
46   นายธนวัฒน์ ตรีไตรสิทธิ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
47   จุลศักดิ์ งอยจันทร์ศรี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
48   ศิริพงศ์ ศรีพร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
49   มรกต ไชยสัตย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
50   นพพล จันทร์มา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
51   เทพาทิป แก้วสิงทอง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
52   สามารถ ธนบริคณห์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
53   ณัฐวุฒิ มุมทอง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
54   สุเมธ แว่นประชา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
55   ชโลธร วัฒนาภักดีดำรง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
56   สุภาภรณ์ บุญงาม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
57   กัณหา จันทร์เขียว  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
58   ธงชัย บุบผาหอม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
59   ชัยยา วงษาชัย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
60   ชาตรี สาตรพันธ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
61   ยานศราวุธ คนแย้ม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
62   อัมรินทร์ พรหมพิบูลย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
63   วันชัย สมนา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
64   ปุลวัช บัวงาม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
65   มงคล มีทองเหลา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 65 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th