กำหนดการสัมมนา
 
สัมมนาเรื่อง การใช้ BIM (Building Information Modeling) เพื่อประโยชน์ในการก่อสร้าง (ฟรี เฉพาะสามชิก วสท. เท่านั้น)
สาขา สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
รายละเอียด

                 สัมมนา

“การใช้ BIM (Building Information Modeling) เพื่อประโยชน์ในการก่อสร้าง”

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 08.30 -17.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

                                                                     จัดโดย  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

     (ฟรี ค่าลงทะเบียนให้กับสมาชิก วสท. แต่หากท่านใดที่ไม่ได้เป็นแต่สนใจเข้าร่วมสัมมนาเพียงแค่สมัครสมาชิก วสท.ก็ใช้สิทธิในการเข้าสัมมนาได้เลยค่ะ)

จุดประสงค์

????         เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการทำงานมาตรฐานการใช้ BIM ร่วมกันระหว่า วสท. และสภาสถาปนิก และสมาคมวิชาชีพซึ่งเป็นประโยชน์แก่สมาชิกรวมไปถึงการนำมาตรฐาน Cost Code ที่ วสท.ได้ทำไว้สามารถนำมาใช้ร่วมกันได้ อีกส่วนหนึ่งคือการนำผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์มาให้ความเห็นในทัศนะของการทำงานจริง และสุดท้ายการบรรยายจากผู้ใช้งานจริงในสาขาต่างๆ โดยเป็นการสัมมนาต่อเนื่องจาการสัมมนาเรื่อง “ความรู้เรื่อง Building Information Modeling (BIM)” ของ วสท. เมื่อวันที่ 18 มี.ค.2560 และ “Building Information Modeling (BIM) ประสบการณ์ใหม่ในการทำงาน”               เมื่อวันที่ 1 ก.ค.2560

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

·         เข้าใจการทำงานและการสร้างมาตรฐานการทำงานของ? Building Information Modeling 

·         สามารถนำไปปรับการทำงานในอนาคต 

·         สามารถนำความต้องการของเจ้าของโครงการไปปรับใช้มาวิเคราะห์ประกอบการออกแบบและใช้งานในระบบโปรแกรม BIM 

 

วิทยากร

1.นายทรงพล  ยมนาค         สถาปนิกที่ปรึกษา BIM.

2. รศ.ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์   ประธานหลักสูตรคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม ม.ศิลปากร

3. นางสาวสุดา   เถลิงพงษ์       บริษัท ซีวิลพาร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

4. Mr. Buddhi S. Sharma      บริษัท ซีวิลพาร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

5. นายบรรพต สุระมานะ         บริษัท ไซน์-เทค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

6. นายสุรพล เลิศดำรงชัย         บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

7. นายธีระพงษ์ ชิรวานิช          บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด

8. นายพีร ดลพินิต                  บริษัท  นันทวัน  จำกัด (ไทย โอบายาชิ)

9. นายสุชิน สุขพันธ์                บริษัทคอสท์เพอร์เฟค จำกัด

 

กลุ่มเป้าหมาย

          เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านวิศวกรรม หรืองานก่อสร้าง สนใจในการใช้ BIM ในการทำงานในระดับต่างๆเช่น เจ้าของสำนักงาน ผู้บริหารในการผลิตผลงาน ผู้ที่ใช้เครื่องมือ BIM ผู้ที่ทำงานในสาขาต่างๆ 

 

กำหนดการอบรม

เวลา 08.30 – 09.00 น.     ลงทะเบียน

เวลา 09.00 – 09.40 น.     BIM Guide ความสำคัญและความคืบหน้า

                                    โดย นายทรงพล ยมนาค

เวลา 09.40 – 10.00 น.     พักรับประทานชา กาแฟ

เวลา 10.00 – 10.40 น.    ตัวอย่างการจัดการข้อมูลดิจิตอล เพื่อการประมาณราคา

                                   โดย รศ.ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์

เวลา 10.40 – 11.20 น.    กรณีศึกษาที่ 1

                                    Beam & Structural Design Automation

                                   โดย คุณสุดา  เถลิงพงษ์ และ Mr. Buddhi S. Sharma

           บริษัท ซีวิลพาร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เวลา 11.20 – 12.00 น.    กรณีศึกษาที่ 2

หัวข้อ การใช้ BIM วิเคราะห์โครงสร้าง เพื่อประโยชน์ในการประหยัดค่าก่อสร้าง และปลอดภัย

                         โดย นายบรรพต สุระมานะ บริษัท ไซน์-เทค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

เวลา 12.00 - 13.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา13.00 – 13.40 น.      กรณีศึกษาที่ 3

                                   หัวข้อ  การใช้ Mass Model ช่วยในกระบวนการทำแบบก่อสร้าง

                                        โดย นายสุรพล  เลิศดำรงชัย บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

เวลา13.40 – 14.20 น.      กรณีศึกษาที่ 4

                                   หัวข้อ  กรณีศึกษา Revit plug-in เพื่อสร้าง Material code และ Service code

                                   โดย นายธีรพงษ์  ชิรวานิช  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด(มหาชน)

เวลา 14.20 – 14.40 น.    พักรับประทานชา กาแฟ

เวลา14.40 – 15.20 น.      กรณีศึกษาที่ 5

                                       หัวข้อ  กรณีศึกษา การใช้เทคโนโลยี BIM เพื่อการอธิบายและตรวจสอบแบบ และการปรับใช้กับรหัสต้นทุนก่อสร้างของ วสท.                                        (EIT COST CODE)

                                   โดย นายพีร ดลพินิต  บริษัท  นันทวัน  จำกัด (ไทย โอบายาชิ)

เวลา 15.20 – 16.00 น.    BIM Start 101 : เริ่มต้นใช้ BIM ต้องเตรียมอะไร

                                   โดย รศ.ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์

เวลา 16.00 – 16.30 น.     ประโยชน์ของการใช้ EIT COST CODE กับ BIM

                                    โดย นายสุชิน สุขพันธ์

เวลา 16.30 – 17.00 น.     เสวนาสรุปการใช้ BIM (Building Information Modeling) เพื่อประโยชน์ในการก่อสร้าง

                                   โดย คณะวิทยากรผู้ร่วมรายการ

 

วันที่จัด 23 ก.ย. 2560
สถานที่จัด ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 200 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน -10 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล คุณชฎาพร พงษ์อิ่ม โทร.02-184-4600-9 ต่อ524 อีเมลล์ chadaporn.eit@gmail.com
รายละเอียด
และใบสมัคร
รายละเอียด+ใบสมัคร
                          

ขออภัยค่ะ มีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 ครรชิต คุปตะสิน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ประกอบ มณีเนตร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ธนกร หมอสัมฤทธิ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ศิริชัย รณเกียรติ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 พลศร คำผุย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ภัทรชัย ศรานุชิต  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ประพันธ์ พิศุทธิวงษ์ชัย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 นายอิทธิกร เดสันเทียะ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 พิริยะ วงษ์เพิก  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   เหรียญชัย เลิศลอยกุลชัย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   ศิริพงษ์ ศรีสุรเดชชัย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   ปกรณ์ ศรีวรรณา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   กิตติศักดิ์ วงศ์กระจ่าง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   ชยพล ศรีชัย  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   สรวิศ เหล่ามานิต  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   สุขุม อิสระนิมิตร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18   ชลิต จารุตกานนท์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   โชคชัย ไตรยสุทธิ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   ณัฐวิโรจน์ สิงหรัตน์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
21   จิระชัย ยิ้มเจริญ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
22   กัมพล โทนสูงเนิน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
23   อภิชาติ เทพรักษ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
24   พลัง ธาวินพิพัฒน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
25   ทศพล กันพุ่ม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
26   ณัฐพงษ์ หมู่เมืองสอง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
27   เตโช เครือมุกธิเบศร์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
28   กฤตภาส คงประสิทธิ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
29   พงศ์ภัทร จันทศิลป์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
30   อุทัย ชัยสุวัลย์กิจ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
31   ชาญวิทย์ แพทย์ขิม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
32   กฤษฎา ศรีโพธิ์อ่อน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
33   ธนกฤต ภิญโญยางค์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
34   เสรี บุญยัง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
35   ถนอม อนันตสินมหัต  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
36   บุญจง บูรณวัฒนาโชค  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
37   กฤช ศรีสวัสดิ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
38   wattana saenmoung  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
39   โกศล ดีศีลธรรม  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
40   อัครา กิตติปฎิมาคุณ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
41   ยุทธนา คงคารัตน์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
42   วรพจน์ ชลชวลิต  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
43   ณัฐพงษ์ พันธ์แสงดาว  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
44   อานันท์ เปรมวรเวทย์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
45   รัตนพล พวงย้อย  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
46   จีระเดช ทองโสภณ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
47   เทอดชัย ทับไธสงค์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
48   เพชรอรุณ พ่มแก้ว  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
49   มานะ วัฒนากร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
50   ศรายุทธ มาลัย  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
51   วีรพัฒน์ สายหยุด  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
52   กฤตภัทร มกราภิรมย์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
53   ณัฐพงศ์ สุนทรอรุณ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
54   อนุรัฐ สุรกร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
55   ภัทรพงษ์ จันทร์วิจิตร์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
56   ชาญณรงค์ ไวยพจน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
57   วิทยา ศรีสมบูรณ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
58   อภิรัตน์ เทพรักษ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
59   วิศิษฏ์ น่วมมะโน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
60   จิรวัฒน์ ศรีสันต์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
61   สุรินทร์ ทรัพย์ศิริ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
62   สมศักดิ์ สืบสาย  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
63   คฑาวุฒิ ลิ้มพงษธร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
64   ถิระวุธ เพ็ชรยิ่ง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
65   สรัญญา รัตนบัณฑิตสกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
66   วิริยะ ตั้งมั่นยุติธรรม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
67   กิตติศักดิ์ รอดโพธิ์ทอง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
68   ปรัชญา สุวรรณจิตร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
69   อธิคม นิลอุบล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
70   วันชนะ นรสิงห์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
71   สถิต พิมพาทอง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
72   จักรพงศ์ อินทร์กันทุม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
73   ชลิต สุวรรณบาง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
74   ณัฐพงษ์ จตุพรวัฒนพนธ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
75   ร่มเกล้า ทรงมัจฉา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
76   นิพันธ์ แสงศรี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
77   ธนเศรษฐ ประสงค์สุข  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
78   พงษ์พัฒน์ วันคำ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
79   กนกษิณ จันตาเรียน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
80   ณัฐชล กนกวิจิตรศิลป์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
81   ณัฐพล ผู้วัฒนาวงศ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
82   ธนัญกรณ์ ต่อศิริสกุลวงศ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
83   ชยุต พันนิทา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
84   พลพิทักษ์ บุญสิงห์ศร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
85   ชัยพร ไทรเกตุ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
86   อายุส สันถวะโกมล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
87   สุรเชษฎ์ เสมอเหมือน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
88   สุกิจ ถมทอง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
89   ประกอบ มณีเนตร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
90   วรายุทธ์ วามะเสน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
91   เจริญ ศรีษะเกตุ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
92   สุธี ครองแสนเมือง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
93   ปฏิวัติ ชำนาญเวชกิจ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
94   จรุงพล จรอนันต์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
95   ณัฐพงษ์ ขำบุรี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
96   สิทธิโชค พัฒนา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
97   วีระ วิบูลกีรติ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
98   สานิตย์ สงสุรินทร์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
99   มานะ หอขุนทด  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
100   ธนพล บัวมงคล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
101   กันตพงศ์ แทนโป  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
102   บริพันธ์ สำพล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
103   ทรงธรรม ณสงขลา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
104   ชัยวัฒน์ พัฒนกุล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
105   พิชัยภัทร์ ศรีดุรงคพัฒน์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
106   อานนท์ รัตนะพิสิฐ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
107   จักรกฤษณ์ จันจัด  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
108   ธนภัทร สมบัติ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
109   ไกรเดช พริ้งเพริศพฤนท์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
110   บวร วัฒนอัมพรกุล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
111   ผ่องพรรณ เกยรัมย์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
112   วิระ เรืองศรี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
113   สุพิศาล ทองประภา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
114   พัฒนพงศ์ ไฉนงุ้น  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
115   ภานนท์ พรพิพรรธกุล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
116   ชัยธนา บุญผูก  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
117   ปรีชา บำรุง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
118   คธาทร ทองบุนนาค  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
119   ธราธร อินทรกำแหง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
120   สถาปน์ ปริญวัฒนานนท์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
121   ภัทร ลิ่มสกุล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
122   ภคพล ทองเจิม  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
123   สุทธิเกียรติ สุขรัตน์อมรกุล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
124   ณัชภัทร ภูริโสภณ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
125   ศรันยู ลี้ไพโรจน์กุล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
126   ธเนศ ฮุนศรีนพรัตน์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
127   ธนกร ศรีอุทัยวงศ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
128   มกรา สรรพช่าง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
129   ธนวัฒน์ จงผล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
130   เอกธนัตถ์ เจียรสุวรรณ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
131   นัยนา ชำนาญ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
132   ชนก พรมมีเดช  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
133   ธนากร มณีโชติ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
134   วิวัฒน์ เกตุสมพงษ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
135   บดินทร์ พงศ์ภิญโญภาพ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
136   รัฐธีร์ กองฆ้อง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
137   เจษฎา คำแฝง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
138   ทินกร ทุ่งลา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
139   จิรวัฒน์ เสียงแหลม  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
140   อริญชัย ด่านปาน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
141   คณิน รัตนสิงหา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
142   รุ่ง แกล้วกล้า  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
143   สิทธิโชติ เช้าวงสืพาณิชย์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
144   อภิชา นทธำรงฤทธิ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
145   สุพิตรา บุญสม  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
146   พีระพงษ์ แก้วพูลสุข  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
147   นิมิตร แสนศรี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
148   สุภัทร ภัทรเกียรติพงษ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
149   สมฤดี ประติสนธิ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
150   จิตบุญ เหล่ามานิต  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
151   ธนภูมิ อัตตฤทธิ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
152   ปฏิธาน เต่าทอง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
153   ธีรภพ ศรีบุญเรือง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
154   พิศาล ลาภตระกูล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
155   ศึกษิต สินธุวงษ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
156   ณรงค์ศักดิ์ พัทพงศ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
157   วรชิต ประภาศรีกวิน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
158   รุ่งโรจน์ เอี่ยมทัศน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
159   เชษฐพล โชยพรหม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
160   ฉัตรธงชัย คาระวงศ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
161   ปกรณ์ แสนรวยเงิน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
162   โกวิทย์ เอื้อศิริพันธ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
163   จักรกฤษณ์ เครือวัลย์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
164   ปิติ แฝงจันดา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
165   ชยุต กิตติบุญระพี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
166   กิ่งมณี ร่มโพธิ์ทอง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
167   ณรงค์ รัตนคร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
168   สุชาติ ช่างจัด  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
169   ประพันธ์ พิสุทธิวงษ์ชัย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
170   ณัฐนนท์ พันธ์นิล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
171   จิรนันท์ กิตติชัยยนันท์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
172   วัชราทิพย์ แก้วผิว  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
173   สัจจพันธ์ ลีละตานนท์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
174   กัมพล บุญชัย  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
175   ชนนี เพ็งอ้น  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
176   อารยภรณ์ มาสะอาด  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
177   วิชัย ชยปาลกุล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
178   สิทธิพงษ์ พรหมประสิทธิ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
179   สุภวิทย์ พรเจริญโรจน์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
180   มนต์เทพ เนติกุล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
181   ปภาวิน ศรีพล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
182   สืบพงศ์ พุ่มกุมาร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
183   โชคชัย ทองสุขมาก  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
184   วรวุฒิ ศรีสมบูรณ์สุข  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
185   พิชเญศ แสงอุทัย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
186   เสาวณีย์ สุริยะจันทร์โณ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
187   มานะศักดิ์ เชี่ยวชาญ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
188   ทวีโชค วัฒนหฤทัย  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
189   ประพันธ์ พรามนุช  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
190   อนันต์ รติภัทร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
191   ปุญญะ ตรีสุวรรณ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
192   ทวีโขค วัฒนหฤทัย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
193   สิทธิพงษ์ ุอุดชาชน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
194   ธนันญา รูปโฉม  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
195   จุติพงษ์ คงทิม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
196   วันเฉลิม ชโลธร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
197   อุไรพร พลบูรณ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
198   คมกฤต เพชรล้ำ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
199   สมพร เจริญฉวีวรรณ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
200   ภูวนารถ แช่มนิล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
201   เกรวี ขวัญมิ่ง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
202   ธวัชชัย จิตพัฒนกุล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
203   จิระชัย ยิ้มเจริญ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
204   สรญา แสงอาทิตย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
205   เพ็ญพักตร์ ศิริกูล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
206   ธีรยุทธ สืบสิงห์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
207   กันตินันท์ สืบสิงห์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
208   ศุภฤกษ์ พงศ์ศิริ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
209   ปัญญา แซ่ใหล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
210   นพพร สุทิสานุวัฒน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 210 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th