กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบก๊าซเชื้อเพลิง รุ่นที่ 7
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียด

การอบรมเรื่อง  การออกแบบระบบก๊าซเชื้อเพลิง   รุ่นที่  7

ในวันเสาร์ที่  4  พฤศจิกายน  2560 

ณ  ห้องประชุม  อาคาร  วสท. 

จัดโดย   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.)

****************************

หลักการและเหตุผล

            ก๊าซเชื้อเพลิงได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ ตลอดจนระบบการขนส่ง เนื่องจากมีราคาถูกเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงประเภทอื่น อีกทั้งมีการเผาไหม้ที่สะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสภาพแวดล้อม ปัจจุบัน ก๊าซเชื้อเพลิงหลักที่มีการส่งเสริมการใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทย ได้แก่ ก๊าซหุงต้มหรือก๊าซแอลพีจี (LPG) และก๊าซธรรมชาติ (NG)     ดังนั้น การใช้งานของก๊าซเหล่านี้จึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งในแง่วิธีปฏิบัติทางด้านวิศวกรรมและการปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมาย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน

วัตถุประสงค์

1.    เพื่อให้มีความเข้าใจในกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับก๊าซเชื้อเพลิง

2.    เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการเบื้องต้นของระบบก๊าซเชื้อเพลิง และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบ

3.    เพื่อให้มีความเข้าใจในเรื่องการออกแบบและติดตั้งระบบท่อส่งก๊าซเชื้อเพลิง และระบบควบคุมเพื่อความปลอดภัย

 

วิทยากรโดย               ดร.เชิดพันธ์    วิทูราภรณ์

ประวัติด้านการศึกษา

            ปริญญาตรี           คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

            ปริญญาโท           Mechanical  Engineering, Massachusetts Institute  of Technology  (MIT)

            ปริญญาเอก          Mechanical  Engineering, Massachusetts Institute  of Technology  (MIT)

ด้านสังคมวิชาชีพ               -  กรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ  (วสท.)

                                    -  ประธานวิชาการ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

                                    -  Student Activities, ASHRAE Thailand Chapter

ปัจจุบัน      ดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

กำหนดการ

08.00 - 08.30  น.                     ลงทะเบียนและรับเอกสาร

08.30 - 08.45  น.                     กล่าวเปิดงาน

08.45 - 10.15  น.                     กฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิง

10.15 - 10.30  น.                     รับประทานอาหารว่าง

10.30 - 12.00  น.                     มาตรฐานการออกแบบระบบก๊าซหุงต้ม  (วสท.)

12.00 - 13.00  น.                     รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30  น.                     การออกแบบระบบก๊าซเชื้อเพลิง

14.30 - 14.45  น.                     รับประทานอาหารว่าง

14.45 - 15.45  น.                     การออกแบบระบบก๊าซเชื้อเพลิง (ต่อ)

15.45 - 16.00  น.                     ถามตอบ

16.00 - 16.15  น.                        พิธีปิดการสัมมนา

วันที่จัด 04 พ.ย. 2560
สถานที่จัด ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 40 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 31 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล สุพรรณีย์ แสนภักดี E-mail: supannee@eit.or.th
รายละเอียด
และใบสมัคร
ME-การออกแบบก๊าซเชื้อเพลิง 7 (4 พย.)_1108201712414.pdf
                          

ค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 ดลยา แสงจันทร์ศรี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เอกพันธุ์ วรวานิช  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เกียรติชัย ชุสกุล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ศาศวัฒน์ รัตนาธาร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 วิชณา เปี่ยมปิติรัตน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เฉลิมเกียรติ ยิ่งกำแหง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ดุสิต สมใจ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ปรัชญา กิ่งเทศสกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
ผลการค้นหาพบ: 8 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th