กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมเรื่อง การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 25
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียด

การอบรมเรื่อง    การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ   รุ่นที่  25

ระหว่างวันที่   24 – 26  พฤศจิกายน  2560        

ณ  ห้องประชุม  อาคาร วสท.

จัดโดย    คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย   ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.)

 

ด้วยสภาวะเศรษฐกิจโลกและปัญหาต่างๆในด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร ทางบริหารระดับสูง จึงให้ความสำคัญต่องานวิศวกรรมซ่อมบำรุงเป็นอย่างมาก เพื่อหาแนวทางในการบริหารเครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงลง พร้อมทั้งประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางแผนไว้อีกด้วย

ดังนั้นในหลักสูตรนี้ จึงได้ออกแบบไว้ 12 Module เพื่อเป็นหลักสูตรในการบริหารและการจัดการด้านวิศวกรรมซ่อมบำรุง โดยเฉพาะ

 

ผู้เข้าอบรม

            ผู้บริหารด้านอาคาร ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ผู้จัดการแผนก   หัวหน้าแผนก และผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

 

วิทยากรโดย     อ.จุมพล   เกียรติสุวรรณ์

                   ตำแหน่ง          ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา   (Maintenance Manager)

                                         IBM  Storage  Product Thailand

                                         Hitachi  Global  Storage  Technologies  ( Thailand )

 

กำหนดการ

วันศุกร์ที่  24 พฤศจิกายน  2560

Module 1.      Maintenance Organization Structure

-    มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรและโครงสร้างขององค์กรให้เหมาะสมรวมถึงเพิ่ม

            ประสิทธิภาพในการทำงาน โดยนำดัชนีประสิทธิภาพในการทำงานมาวัดผลด้าน

            การประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร  

          -  วัฎจักรของการบำรุงรักษา

          -  กรณีศึกษา “ การจัดองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ”

Module 2.      Equipment Database

-    การรวบรวมข้อมูลของเครื่องจักรในโรงงานมาจัดทำเป็น BOM รวมถึงในการ

            จัดทำ Inventory  spare part ของเครื่องจักรอีกด้วย  

- กรณีศึกษา “ การออกแบบฐานข้อมูล ” สำหรับเครื่องจักรใหม่

Module 3.      CMMS

-    นำ software มาใช้ในการควบคุมระบบการทำงานด้าน maintenance

-    รวบรวมจัดทำรายงานด้านค่าใช้จ่ายของเครื่องจักร

-    จัดทำรูปแบบการวางแผน Master P.M.

-    รายงานการวิเคราะห์ปัญหาของเครื่องจักรและนำไปวัดผล

-   กรณีศึกษา “ การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อลดค่าใช้จ่าย”

Module 4.      Management Support & Measures of  effectiveness

                            - มีดัชนีในการวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักรเพื่อนำมาวิเคราะห์และแก้ไขรวมทั้ง

                               วางแผนการป้องกันเพื่อไม่เกิดความเสียหายขึ้นอีก

                             -  กรณีศึกษา  “การคำนวณหา ประสิทธิภาพเครื่องจักร  และ OEE

 

วันเสาร์ที่  25 พฤศจิกายน  2560

Module 5.      Maintenance Task / Procedure

-    วางแผนในการจัดทำขั้นตอนในการปฏิบัติและซ่อมบำรุงเครื่องจักรโดยใช้ระบบ

            ISO 9001 V.2000 เป็นมาตรฐานในการทำงาน และสามารถวัดผลในทางด้านปฏิบัติได้ 

Module 6.      Maintenance planning scheduling

                            - มีการวางแผนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร ( P.M. : weekly / monthly / yearly )

                              และนำมาวิเคราะห์ในการลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมเครื่องจักร

                             -  กรณีศึกษา  “การออกแบบ P.M. อย่างมืออาชีพ”

Module 7.      Work control

-          การควบคุมระบบการทำงานในส่วนของงานซ่อมบำรุง และการควบคุมค่าใช้จ่าย

                                ต่าง ๆ ภายในฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบำรุง สามารถนำมาวัดผลในแต่ละเดือน

                                 เพื่อวางมาตรการ ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

Module 8.      Personnel skill / Training

     - เป็นการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคให้มีความรู้ความสามารถในการ

           ทำงานเพิ่มมากขึ้น ในเชิงนโยบายจัดทำเป็นรูปแบบ Multi-skills เพื่อวัดผลเป็น

            แบบ Skill –Gap

 

วันอาทิตย์ที่ 26  พฤศจิกายน  2560

Module 9.      Shop Store Inventory 

                            - การควบคุมพัสดุคงคลังและอะไหล่อย่างมีประสิทธิภาพในส่วนงานซ่อมบำรุง

                              และสามารถทำให้กำลังการผลิตเป็นไปตามแผนงานที่วางแผนไว้โดยที่เครื่องจักร 

                              ไม่มี downtime หรือหยุดซ่อมแซมเลย  

                             -  กรณีศึกษา  “ การคำนวณหา ROP & EOQ & ABC Analysis ”

Module 10.     Continuous Improvement

                 - มี tools หลายตัวในการพัฒนาและนำมาแก้ไขเพื่อปรับปรุงด้านคุณภาพ ,

                   Productivity , ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องจักร และด้านเทคนิค เช่น

                   TPM / TQM / QCC / 5S / ทักษะหัวหน้างาน เป็นต้น  

                 -  กรณีศึกษา “นำแนวความคิด  Kaizen มาเพื่อลดค่าใช้จ่าย”

                 -   กรณีศึกษา “นำแนวความคิด  Kaizen มาเพื่อลดค่าใช้จ่าย”

Module 11.     Proactive Maintenance

                             - คุณภาพในการทำงานด้านการซ่อมบำรุง

                             - แนวความคิด RCM

                             -  แนวความคิด Why – Why Analysis

                             -  กรณีศึกษา  Why – Why Analysis

Module 12.     Lean Maintenance

-          ความสัมพันธ์ระว่าง Lean Manufacturing กับ Lean Maintenance

-          เป้าหมายของ Lean Maintenance

-          การนำ Lean maintenance มาปรับปรุงและพัฒนาในระยะยาว 

 

วันที่จัด 24 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560
สถานที่จัด ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 40 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 39 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล สุพรรณีย์ แสนภักดี E-mail: supannee@eit.or.th
รายละเอียด
และใบสมัคร
ME-การบริหารงานซ่อมบำรุง 25 (24-26 พย.)_1108201711239.pdf
                          

ค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 นพพร อัครวงษ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 1 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th