กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมเรื่อง ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system) รุ่นที่ 15
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียด

การอบรมเรื่อง     ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system)  รุ่นที่  15

ระหว่างวันที่  11 – 12  พฤศจิกายน  2560

ณ  ห้องประชุม อาคาร วสท.

 

จัดโดย   คณะกรรมการสาขาเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

 

หลักการและเหตุผล

          ความเข้าใจในเรื่องระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นเรื่องสำคัญมาก เนื่องจากระบบท่อเป็นเส้นทางในการลำเลียงขนส่งของไหลและสิ่งต่างๆ ไปสู่ส่วนต่างๆ ของระบบในโรงงาน ระบบท่อจึงเปรียบได้กับเส้นเลือดในร่างกายของมนุษย์ ถ้าการออกแบบและวางระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรมไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงการบำรุงรักษาระบบท่อที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่สม่ำเสมอ ก็อาจส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆ ของกระบวนการผลิตในโรงงาน ทำให้สูญเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น และอาจเป็นสาเหตุเบื้องต้นของความเสียหายรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นตามมา

          โดยทั่วไป ระบบท่อที่ใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบพื้นฐานอยู่ 3 ส่วน ได้แก่ เส้นท่อที่เป็นตัวกลางในการขนถ่ายของไหลและสิ่งต่างๆ วาล์วที่ใช้ควบคุมการทำงานของของไหลให้เป็นไปตามที่ต้องการ และปั๊มหรือคอมเพรสเซอร์ที่ใช้ขับของไหลให้เคลื่อนที่ไปตามเส้นท่อ       ดังนั้นจึงมีความจำเป็นสำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับระบบท่ออุตสาหกรรมที่จะต้องเข้าใจองค์ประกอบสำคัญต่างๆ ของระบบท่อเหล่านี้ เพราะจะทำให้การออกแบบ การประกอบ การใช้งาน และการบำรุงรักษาระบบท่อเป็นไปอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่าย

          วสท. เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม จึงจัดหลักสูตรนี้เพื่อให้วิศวกร ผู้ออกแบบ นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป ได้มีความเข้าใจในหลักการและวิธีการในเรื่องระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม

2.       เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้เรื่องระบบท่อไปใช้ในการออกแบบคำนวณระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรมได้

3.       เพื่อเผยแพร่และถ่ายโอนองค์ความรู้จากวิทยากรไปสู่ผู้เข้าร่วมการอบรม

 

วิทยากร          รองศาสตราจารย์  ดร.เสกศักดิ์   อัสวะวิสิทธิ์ชัย      (คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

 

 

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน  2560

08.30 – 09.00 น.        ลงทะเบียน

09.00 – 16.00 น.        Øความรู้พื้นฐานและการคำนวณเกี่ยวกับระบบท่อ

                                      แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบท่อ

                                      ความหนืดของของไหล

                                       การสูญเสียความดันในระบบท่อ

                                      กลศาสตร์ของไหล

                                      พฤติกรรมของระบบท่อ

                             Øการออกแบบและวางระบบท่อ

                                      วัสดุท่อและการเลือกใช้งาน

                                      การวางผังระบบท่อ

                                      การวางแนวท่อ

                                      รางรับท่อและส่วนหนุนรับท่อ

                                      การประกอบท่อ

 

วันอาทิตย์ที่  12  พฤศจิกายน  2560

08.30 – 09.00 น.                  ลงทะเบียน

09.00 – 16.00 น.                  Øความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวาล์วและปั๊ม

                                      หน้าที่ของวาล์ว

                                      ส่วนประกอบของวาล์ว

                                      ลักษณะและการใช้งานของวาล์วประเภทต่างๆ

                                      ลักษณะและการใช้งานของปั๊มประเภทต่างๆ

                             Øการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบท่อ

                                      การตรวจสอบวาล์ว

                                      การตรวจสอบและทดสอบระบบท่อ

                                      การตรวจสอบการรั่วไหล

                                      การบำรุงรักษาระบบท่อ   

 

 

**โปรดอ่าน** สิทธิ์ของสมาชิกสภาวิศวกร

หมายเหตุ      กรณีท่านที่เป็นสมาชิกสภาวิศวกร ท่านสามารถนำใบเสร็จไปยื่นเพื่อขอรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

เข้าร่วมการอบรม/สัมมนาจากสภาวิศวกรได้ไม่เกิน 1,000 บาท/คน/ครั้ง/ปี (หนึ่งพันบาทต่อคนต่อครั้งต่อปี)

**โดยสภาวิศวกรจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม/สัมมนาให้กับสมาชิก 1,000 คนแรกเท่านั้น**

(สอบถามข้อมูลการใช้สิทธิ์รับเงินได้ที่สภาวิศวกร www.coe.or.th โทรศัพท์ 1303 ต่อ 1301)

 

วันที่จัด 11 พ.ย. 2560 - 12 พ.ย. 2560
สถานที่จัด ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 40 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 33 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล สุพรรณีย์ แสนภักดี E-mail: supannee@eit.or.th
รายละเอียด
และใบสมัคร
ME-ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม 15 (11-12 พย.)_11082017111539.pdf
                          

ค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 นฤเบศร์ หนูใสเพ็ชร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 นรินทร เตชะวะรังค์กูล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 thaloengrath thongrath  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ธนาชัย ทองอุ่น  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ชลทศ ประเทืองสุขพงษ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 นลินี กระแสร์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 6 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th