กำหนดการสัมมนา
 
การออกแบบโครงสร้างเหล็กเพื่อการเตรียมตัวเป็นสามัญวิศวกร รุ่นที่ 13
สาขา วิศวกรรมโยธา
รายละเอียด

กำหนดการอบรมเรื่อง

การออกแบบโครงสร้างเหล็กเพื่อการเตรียมตัวเป็นสามัญวิศวกร รุ่นที่ 13

ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคาร วสท.

จัดโดย อนุกรรมการโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(วสท.) และ สภาวิศวกร

 

         กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560

08.30-09.00              ลงทะเบียน

09.00-10.00              วัสดุที่ใช้ในงานออกแบบโครงสร้างเหล็กและการใช้งาน

                             บรรยายโดย นายสุทธิสร  สุทธิไชยากุลบริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

10.00-10.15              รับประทานอาหารว่าง

10.15-12.15              การทบทวนการออกแบบโครงสร้างเหล็กขององค์อาคารรับแรงดึง แรงดัด แรงอัด

                             บรรยายโดย รศ.ดร.อัครวัชร  เล่นวารี   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12.15-13.15              พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15-14.15              วัสดุที่ใช้ในงานออกแบบโครงสร้างเหล็กและการใช้งาน

บรรยายโดย นายมาโนชณ์ ทะปะละบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

14.15-14.30              รับประทานอาหารว่าง

14.30-16.30              การออกแบบโครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็นเบื้องต้น

                             บรรยายโดย ผศ.ดร.กิจพัฒน์  ภู่วรวรรณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560

09.00-11.00              การออกแบบโครงสร้างเหล็กต้านทานแผ่นดินไหว และแรงลม

                             บรรยายโดย รศ.ดร.สุทัศน์  ลีลาทวีวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

11.00-11.15              รับประทานอาหารว่าง

11.15-12.15              การเตรียมชิ้นงานโครงสร้างเหล็กให้ได้มาตรฐาน (Fabrication)

                             โดย คุณกานต์ พงษ์นุ่มกุล บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

12.15-13.15              พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15-14.30              มาตรฐานการออกแบบโครงสร้างเหล็กและข้อพิจารณาต่างๆในการออกแบบ

บรรยายโดย พันเอก ผศ. ดร. ณัฐพร  นุตยะสกุล  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

14.30-14.45              รับประทานอาหารว่าง

14.30-16.30             ตัวอย่างการออกแบบอาคารเหล็ก 4 ชั้น

บรรยายโดย พันเอก ผศ. ดร. ณัฐพร  นุตยะสกุล  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

 

 

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560

09.00-10.30 น.           การออกแบบแบบค้ำยันเหล็กเบื้องต้น

บรรยายโดยอาจารย์วัฒนพงศ์  หิรัญมาลย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

10.30-10.45 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.15 น.           การออกแบบเพื่อเสถียรภาพของโครงสร้าง

บรรยายโดย ดร.ชัยชาญ  สุทธิกานต์

12.00-13.00 น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.           การออกแบบข้อต่อเบื้องต้น

                             บรรยายโดย ผศ.ดร.อภินัติ  อัชกุล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

14.30-14.45 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.30 น.           การออกแบบข้อต่อเบื้องต้น(ต่อ)

บรรยายโดย ผศ.ดร.อภินัติ  อัชกุล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

 

สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าอบรม

1.       ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) 27 หน่วย เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรของสภาวิศวกร

2.       นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 200%ของรายจ่ายค่าเข้าอบรม ทั้งนี้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548

3.       ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2550 ซึ่งกำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50  ของลูกจ้างทั้งหมด

วันที่จัด 03 พ.ย. 2560 - 05 พ.ย. 2560
สถานที่จัด อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 60 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 50 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมโยธา
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ
รายละเอียด
และใบสมัคร
โบว์ชัวร์ออกแบบโครงสร้างเหล็ก รุ่นที่ 13_04082017133317.pdf
                          

ค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 พลากร พีรภาคย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 วรัชญ์ สุทธิพรโอภาส  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ยุคลธร แสนเกิด  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ณรงค์ศักดิ์ พัทพงศ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สุธี ครองเเสนเมือง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ปฏิวัติ ชำนาญเวชกิจ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ธนพงษ์ สุดเสนาะ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เกรียงไกร กลิ่นอ่อน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ธิติพันธ์ กล่อมปัญญา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   รังสรรค์ ก้ามสันเทียะ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 10 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th