กำหนดการสัมมนา
 
โครงการศึกษาและดูงาน การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (สถานีสนามไชย)
สาขา วิศวกรรมโยธา
รายละเอียด

โครงการศึกษาและดูงาน

การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (สถานีสนามไชย

 วันเสาร์ ที่ 2 กันยายน 2560   เวลา 9.00 - 12.00 น.

     ณ สถานีสนามไชย โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สัญญา 2

                                               จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมสำรวจ

                                                                                ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา

                                                      วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันแม้ว่ากรุงเทพมหานครจะมีระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่สามารถขนส่งผู้โดยสารได้เป็นจํานวนมาก ทั้งรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลซึ่งเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินและรถไฟฟ้าบีทีเอส ซึ่งเป็นรถไฟฟ้ายกระดับ  แต่การจราจรในกรุงเทพมหานครก็ยังคงติดขัด เนื่องจากโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนยังครอบคลุมพื้นที่ไม่ทั่วถึง ไม่ได้เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างที่อยู่อาศัยบริเวณชานเมืองกับแหล่งทํางานในตัวเมืองประชาชนที่ต้องเดินทางเข้าเมืองจึงยังต้องใช้รถยนต์ส่วนบุคคลตามเดิม แสดงให้เห็นว่าโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครยังมีไม่เพียงพอ ดังนั้น รัฐบาลจึงมีนโยบายเร่งรัดการพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนให้ครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพมหานครมากขึ้น และเชื่อมโยงกับโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่มีอยู่เดิมซึ่งจะทําให้โครงข่ายระบบขนส่งมวลชนมีความสมบูรณ์มากขึ้น ครอบคลุมพื้นที่อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพในการเดินทางและการให้บริการ ทําให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกสบาย

การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลําโพง-บางแค และ ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ นอกจาก  จะช่วยลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดและคับคั่งบนถนนที่มีพื้นที่จํากัด และช่วยลดการใช้พลังงานน้ำมันจากการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลแล้ว เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถลดปริมาณรถยนต์ทวงจากชานเมืองเข้ามาในเขตกลางเมือง ช่วยปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ตามแนวสายทาง และพื้นที่ข้างเคียงโดยช่วยลดปริมาณมลพิษในอากาศ และเสียงจากการจราจรบนถนน รวมทังปรับปรุงคุณภาพชีวตของประชาชน

โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-บางแค ปัจจุบันคืบหน้าแล้วกว่า 92.39% (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560) โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 2562 เส้นทางสายนี้ มีระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร เป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดินมีลักษณะทางวิ่งอุโมงค์ คู่รางเดี่ยว ในช่วงหัวลำโพง-ท่าพระ ระยะทาง 5 กิโลเมตร มีสถานีใต้ดินจำนวน 4 สถานี และทางวิ่งยกระดับในช่วงท่าพระ-บางแค ระยะทาง 9 กิโลเมตร มีสถานียกระดับจำนวน 7 สถานี โดยเส้นทางเริ่มจากสถานีหัวลำโพงเป็นเส้นทางใต้ดินตามแนวถนนพระรามที่ 4 เข้าสู่ถนนเจริญกรุง ผ่านวัดมังกรกมลาวาส ผ่านวังบูรพา เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสนามไชย ลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาที่ปากคลองตลาด ลอดใต้คลองบางกอกใหญ่ เข้าสู่ถนนอิสรภาพ แล้วเปลี่ยนเป็นโครงสร้างทางวิ่งยกระดับมีลักษณะเป็นทางวิ่งรางคู่บนเสาตอม่อ บริเวณบนเกาะกลางถนนเข้าสู่สี่แยกท่าพระ ซึ่งจะมีสถานีร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ- ท่าพระ แล้ววิ่งไปตามถนนเพชรเกษม ผ่านบางไผ่ บางหว้า ภาษีเจริญ บางแค สิ้นสุดที่วงแหวนรอบนอกถนนกาญจนาภิเษก

ซึ่งช่วงสนามไชย - ท่าพระ (ระยะทาง 2.57 กิโลเมตร) การออกแบบรายละเอียดและก่อสร้าง ประกอบด้วย งานอุโมงค์ใต้ดิน เป็นอุโมงค์คู่ ความยาวประมาณ 2.57 กิโลเมตร, งานก่อสร้างสถานีใต้ดิน จำนวน 2 สถานี คือ สถานีสนามไชย และสถานีอิสรภาพ, งานปล่องระบายอากาศ, งานก่อสร้างต่อเชื่อมกับสัญญาที่ 1 บริเวญสนามไชย

­­­­

­ขอบเขตการดำเนินงานของโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงิน (สายเฉลิมรัชมงคล) ส่วนต่อขยายช่วงบางซื่อ–ท่าพระและช่วงหัวลำโพง–บางแค ซึ่งเป็นไปตามแผนแม่บทโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเส้นทางทั้ง 2 ช่วงนี้ประกอบด้วยสถานี 21 สถานี มีระยะทางรวมกันกว่า 27 กิโลเมตร เชื่อมต่อกันที่บริเวณสถานีท่าพระและแนวเส้นทางจะไปเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ช่วงหัวลำโพง–บางซื่อ (รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ในปัจจุบัน) ทาง ฝั่งเหนือที่สถานีบางซื่อ ซึ่งเมื่อเปิดให้บริการเดินรถต่อเนื่องทั้งระบบจะมีระยะทางรวมเดินรถรวมกัน กว่า 47 กิโลเมตร เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีได้อย่างครอบคลุม นอกจากนี้ ยังมีจุดเชื่อมต่อไปยังรถไฟฟ้า

สายฉลองรัชธรรม ที่บริเวณสถานีเตาปูน ซึ่งจะทำให้เกิดโครงข่ายเส้นทางรถไฟฟ้าที่เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

คณะอนุกรรมการสาขาวิชาการวิศวกรรมสำรวจ วสท. จึงถือโอกาสนี้ จัดโครงการศึกษาดูงาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สัญญา2 ช่วงสนามไชย - ท่าพระ ในส่วนการก่อสร้างสถานีสนามไชย ในวันเสาร์             ที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ สถานีสนามไชย

วิทยากร

1. คุณอรรถพล นิลละออ          ตำแหน่ง Public Relation (PR)             

กำหนดการ

วันเสาร์ ที่  2 กันยายน 2560

พร้อมกันที่ห้องประชุมฝ่ายประชาสัมพันธ์ (สถานีสนามไชย)

9.00-9.30 น.                     ลงทะเบียน ณ สถานีสนามไชย โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สัญญา2

9.30-10.30 น.                    ฟังการบรรยาย

                                    1.  แนะนำโครงการ

                                    2.  การออกแบบและก่อสร้างสถานีสนามไชย

10.30-12.00 น.                  ดูงานการก่อสร้าง เดินทางกลับ

วันที่จัด 02 ก.ย. 2560
สถานที่จัด ณ สถานีสนามไชย โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สัญญา 2
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 30 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 15 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมโยธา
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล นางสาวศิราภรณ์ บัวเจตธรรม โทร. 02-184-4600-9 ต่อ 522 อีเมล์ namsai.eit@gmail.com
รายละเอียด
และใบสมัคร
แผ่นพับ-โครงการศึกษาดูงานสายสีน้ำเงิน_08082017143142.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 ชลิต จารุตกานนท์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 อดิศร อัศวปิติยาภรณ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 จิระชัย ยิ้มเจริญ  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ปิยะ สว่างพานิชย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ปิยะภัทร สีลายงค์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 วิทูร แซ่ตั้ง  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ประสิทธิ์ กิจวิวัฒนการ  ชำระเงินเรียบร้อย  
 นุชนาถ เลาหไทยมงคล  ชำระเงินเรียบร้อย  
 จักรภัทร ศิริวงศ์ยิ่งเจริญ  ชำระเงินเรียบร้อย  
10   ฐิติพงศ์ กำพุสิริ  ชำระเงินเรียบร้อย  
11   เกศแก้วเงิน มหาคชเสนีย์ชัย  ชำระเงินเรียบร้อย  
12   อธิพัชร์ ศรเกตุ  ชำระเงินเรียบร้อย  
13   กฤต กิจวิวัฒนการ  ชำระเงินเรียบร้อย  
14   วิรัช กิจศรีไพศาล  ชำระเงินเรียบร้อย  
15   วิไลเลขา วิวัฒน์วานิชกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
ผลการค้นหาพบ: 15 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th