กำหนดการสัมมนา
 
การออกแบบจุดต่อและการสร้างชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป รุ่นที่ 10
สาขา วิศวกรรมโยธา
รายละเอียด

การอบรมเรื่อง

      การออกแบบจุดต่อและการสร้างชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป รุ่นที่ 10

ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 

     ฟรี ! คู่มือการจัดทำรายละเอียดโครงสร้างเหล็ก

หลักการและเหตุผล

ในสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่แรงงานช่างก่อสร้างมีความขาดแคลน ผู้รับเหมาและผู้ประกอบการในธุรกิจก่อสร้างหลายรายจึงมีความจำเป็นต้องปรับตัว หันมาก่อสร้างด้วยระบบสำเร็จรูปที่ผลิตสำเร็จมาพร้อมประกอบที่หน้างานให้มากยิ่งขึ้น ระบบโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการนำมาใช้เป็นโครงสร้างสำเร็จรูปดังกล่าวนี้คือ โครงสร้างเหล็ก (Steel Structure) ที่มีการนำสลักเกลียว (Bolt & Nut) มาช่วยในการต่อประกอบชิ้นส่วนโครงสร้าง เพื่อทดแทนการเชื่อม (Welding) ที่หน้างาน อันจะสามารถลดจำนวนคนงานและระยะเวลาดำเนินการที่หน้างานให้สั้นลง นอกจากนี้ยังสามารถจะช่วยลดความผิดพลาดจากการดำเนินงานของช่างก่อสร้าง (Human Error) อันเป็นการบูรณาการงานก่อสร้างเพื่อยังประโยชน์ให้เกิดแก่เจ้าของงานอย่างสูงสุด

 

อย่างไรก็ดี ปัญหาและอุปสรรคสำคัญของวิศวกรโยธาในการออกแบบโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป คือ การออกแบบจุดต่อ(Connection)ให้สามารถรับและถ่ายแรงได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและเอื้ออำนวยให้ช่างก่อสร้างสามารถทำงานได้โดยง่ายนั้น มีรายละเอียดและขั้นตอนการพิจารณาที่ยุ่งยากและสลับซับซ้อน การสัมมนาในหัวข้อ "การออกแบบจุดต่อและการผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป" นี้ นอกจากจะนำเสนอถึงพฤติกรรมการวิบัติของข้อต่อและขั้นตอนการออกแบบเพื่อรองรับต่อการวิบัติของจุดต่อในทุกมิติ (ทุก Failure Mode) แล้ว เนื้อหาของงานสัมมนายังครอบคลุมถึงวิธีการทำแบบรายละเอียดสำหรับชิ้นส่วนแต่ละชิ้นที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิตในโรงงาน รวมไปจนถึงการนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการทำแบบจำลองโครงสร้างสำหรับการวิเคราะห์โครงสร้าง การจัดทำรายละเอียดชิ้นส่วนเพื่อขึ้นรูปในโรงงาน และการบริหารจัดการการผลิตระบบลีน (Lean) ที่ต้องพยายามลดความสูญเปล่า (Waste) เพื่อให้เกิดคุณค่า (Value) อันเป็นการลดต้นทุนในการผลิต

 

สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าอบรม

1.       นิติบุคคลมีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สูงสุด 200% ของรายจ่ายค่าเข้าอบรม

2.       มีสิทธิรับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สภาวิศวกร

3.       คู่มือการจัดทำรายละเอียดโครงสร้างเหล็ก ของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

 

กำหนดการอบรม

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 (วิทยากร: คุณณัฐพล สุทธิธรรม)

8.30 - 9.00 น.           ลงทะเบียน

9.00-16.30 น.            ผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้าง และการทำ Connection detail

-         ภาพรวมงานโครงสร้างเหล็ก

-         มาตรฐานการออกแบบ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ในงานโครงสร้างเหล็กของประเทศไทย

-         กระบวนการงานก่อสร้าง (Construction workflow) 

-         กระบวนการในการทำ connection detail

-         กระบวนการงานขึ้นรูป (fabrication process)

 

12.00 – 13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.30 น.           -    วิธีการและขั้นตอนในการทำแบบรายละเอียดโครงสร้างเหล็ก

-         การทำ Detail เพื่อความประหยัด และความปลอดภัย

-         กรณีศึกษาและตัวอย่าง Connection detail ในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่

-         เทคโนโลยีการทำ Steel detailing ในอนาคต

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 (วิทยากร : ผศ.ดร. อภินัติ  อัชกุล)

8.30 - 9.00 น.           ลงทะเบียน

9.30 - 10.30 น.                   ความรู้พื้นฐาน

-         Materials ที่ใช้ในการออกแบบและสภาวะจำกัด (limit State) ที่เกี่ยวข้อง

-         การออกแบบจุดต่อรับแรงในแนวแกน

-         ตัวอย่างการคำนวณ

10.30 - 10.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.        จุดต่อรับแรงเฉือน

-         ประเภทของจุดต่อรับแรงเฉือน ลักษณะเฉพาะ และวิธีการเลือกใช้งาน

-         สภาวะจำกัดในการออกแบบจุดต่อรับแรงเฉือนประเภทต่างๆ

-         ตัวอย่างการคำนวณ

12.00 – 13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.        จุดต่อรับโมเมนต์ดัด

-         ประเภทของจุดต่อรับแรงดัด

-         สภาวะจำกัดของจุดต่อรับแรงดัด

-         ตัวอย่างการคำนวณ

14.30 – 14.45 น.       พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.30 น.        สภาวะจำกัดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบจุดต่อ

-         สภาวะจำกัดที่เกี่ยวข้องกับแรงประเภทที่กระทำเป็นจุด (Concentrated Load)

-         สภาวะจำกัดที่เกี่ยวข้องกับจุดต่อรับแรงดัด (Column Side Limit State)

-         การออกแบบ Stiffener

-         ตัวอย่างการคำนวณ              

ประวัติวิทยากร

1.    ผศ.ดร.อภินัติ  อัชกุล

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

วิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering)

โครงสร้างเหล็ก (Steel Structures)

จุดต่อโครงสร้างเหล็ก (Steel Connectionห)

การวิเคราะห์แบบไฟไนต์อิลิเมนต์ (Finite Element Analysis)

 

2. คุณณัฐพล สุทธิธรรม (สย. 10019)

สำเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง จาก Lehigh University มลรัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ระดับปริญญาโท MBA หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ประวัติการทำงาน

- วิศวกรโครงสร้างอาวุโส จาก บริษัท Thornton - Tomasetti Engineers สำนักงานสาขามลรัฐนิวเจอร์ซี่

ประเทศสหรัฐอเมริกา

- รองประธานกรรมการ บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด

- อาจารย์ประจำ โครงการวิศวกรรมการจัดการธุรกิจ Engineering Business Management (EBM) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ที่ปรึกษาสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

- ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการโครงสร้างเหล็ก สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

- ที่ปรึกษา บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)  ติดต่อ คุณศิราภรณ์  บัวเจตธรรม

โทรศัพท์  02-184-4600-9, 02-319-2708-9 ต่อ 522  โทรสาร 02-184 -4597-8, 02-319-2710-1

E-mail : namsai.eit@gmail.com

คุณสมบัติผู้สมัคร   วิศวกร สถาปนิก ผู้รับเหมาและบุคคลที่สนใจ

จำนวนที่รับ      60 ท่าน

วันที่จัด 11 พ.ย. 2560 - 12 พ.ย. 2560
สถานที่จัด ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 60 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 58 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมโยธา
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล นางสาวศิราภรณ์ บัวเจตธรรม โทร. 02-184-4600-9 ต่อ 522 อีเมล์ namsai.eit@gmail.com
รายละเอียด
และใบสมัคร

ค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 เฉลิมชัย จันทร์พร้อม  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 วัชริศ ชวลิตกุล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 2 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th