กำหนดการสัมมนา
 
“ทบทวนความรู้เพื่อความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา” รุ่นที่ 3 (กทม.)
สาขา สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
รายละเอียด

หากลงทะเบียนไม่ได้ Click ที่นี่!!

วันที่จัด 12 ต.ค. 2560 - 14 ต.ค. 2560
สถานที่จัด วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 80 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 10 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล เจนจิรา จุฑานันท์(โบว์) โทร : 0 2184 4600 ต่อ 520 E-mail : janejirac@eit.or.th
รายละเอียด
และใบสมัคร

ค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 พยัคฆชัย พลเยี่ยม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 นัฐพล ชัยพรมมา  ชำระเงินเรียบร้อย  
 สุพิจ ศรีคำ  ชำระเงินเรียบร้อย  
 นวรัฐ วงศ์ธนโรจน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 พงศ์ภัทร จีรังพิทักษ์กุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
 สุวิทย์ อรุณศรี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 นพรุจ กาญจนไตรทศ  ชำระเงินเรียบร้อย  
 อภิรัตน์ โพธิบัลลังก์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 อดุลย์ ปงลังกา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   ศักดิ์ชัย ตันติวิวัฒน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   กันตณัช กรอบมุข  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   ประพันธ์ นาวา  ชำระเงินเรียบร้อย  
13   คัชพล เกษมทรัพย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
14   วีรยุทธ ไชยชนะ  ชำระเงินเรียบร้อย  
15   นัทธี เพ็ชรแก้ว  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   วิศรุต เนติโกศล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   เฉลิมชัย จันทร์พร้อม  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18   สรายุทธ กองสงค์  ชำระเงินเรียบร้อย  
19   นริส หาระสาร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   อรรถาพร หนูสุข  ชำระเงินเรียบร้อย  
21   สมบรรศร์ สมคะเณย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
22   เปรมศักดิ์ สายลักษณ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
23   ก้องภพ เสริมทรัพย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
24   พิสิฐ คำหวาย  ชำระเงินเรียบร้อย  
25   รชต ปัญญาธรรม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
26   นรินทร์ ทองม่วง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
27   มานะ กองสุข  ชำระเงินเรียบร้อย  
28   เบญจ พาหุรัตน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
29   นพพล สิงหนาท  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
30   วิรัช แก้วมน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
31   สุลักษณ์ เหมือนเตย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
32   ชาญยุทธ ธนการ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
33   สิริพงศ์ ศรีแกวิน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
34   สุธี ครองเเสนเมือง  ชำระเงินเรียบร้อย  
35   ณรงค์ศักดิ์ พัทพงศ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
36   ปฏิวัติ ชำนาญเวชกิจ  ชำระเงินเรียบร้อย  
37   นิติ ตันทวุทธ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
38   คมสันต์ สอนไว  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
39   ชาญ เตรียมศิริวรกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
40   สมโชค ชัยสงคราม  ชำระเงินเรียบร้อย  
41   เสถียรพงษ์ สุบงกช  ชำระเงินเรียบร้อย  
42   ปิยราษฎร์ ฤาชากูล  ชำระเงินเรียบร้อย  
43   พิทักษ์ นิ่มอนงค์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
44   วุฒิชัย วงศ์จันทร์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
45   ภาณุเดช เหลืองประเสริฐ  ชำระเงินเรียบร้อย  
46   ศิวฤทธิ์ หิรัญเรือง  ชำระเงินเรียบร้อย  
47   ณัฐพงษ์ ขำบุรี  ชำระเงินเรียบร้อย  
48   สหรัถ โพธิ์นอก  ชำระเงินเรียบร้อย  
49   นัธทวัฒน์ กุลทวีพิสิทธิ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
50   นิรัณ แสงขาว  ชำระเงินเรียบร้อย  
51    ประสมชัย หล้าก่ำ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
52   ศักดิ์สิทธิ์ ค้ำคูณ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
53   วรวุฒิ สุวรรณมงคล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
54   ธีรศักดิ์ ภักดีไทย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
55   ชวาริศ ติงคันนา  ชำระเงินเรียบร้อย  
56   พงษ์พันะ์ ภักดีรัตน์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
57   พงษ์พันธ์ ภักดีรัตน์  ชำระเงินเรียบร้อย  
58   สินนท์ สุจิตรารมย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
59   ชัยวัฒน์ พัฒนกุล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
60   อมร จันทะยา  ชำระเงินเรียบร้อย  
61   สุรเดช โนสูงเนิน  ชำระเงินเรียบร้อย  
62   วสวัต สามประดิษฐ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
63   ดนุเดช บุอ่อน  ชำระเงินเรียบร้อย  
64   ธนพงษ์ สุดเสนาะ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
65   วรวิทย์ ปูหนุก  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
66   สิริพงศ์ ศรีวิชัย  ชำระเงินเรียบร้อย  
67   รังสรรค์ ก้ามสันเทียะ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
68   รุ่งวิทย์ จิวิริยะวัฒน์  ชำระเงินเรียบร้อย  
69   เกียรติ สุทโธ  ชำระเงินเรียบร้อย  
70   จำนงค์ ชุมวงษ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 70 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th