กำหนดการสัมมนา
 
โครงการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน "โรงไฟฟ้าและการบำรุงรักษาหม้อน้ำขนาดใหญ่" ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียด

โครงการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

โรงไฟฟ้าและการบำรุงรักษาหม้อน้ำขนาดใหญ่

ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ระหว่างวันที่  28 – 30 กันยายน  2560

จัดโดย     คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำ และภาชนะรับความดัน  

ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล   วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.)

ร่วมกับ  สมาคมหม้อน้ำ และภาชนะรับความดันไทย

 

หลักการและเหตุผล

โรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ในภาคเหนือ เป็นสื่อกลางในการนำ

ความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ท้องถิ่นของชุมชนในภาคเหนือ และพลังงานไฟฟ้าส่วนที่เหลือยังสามารถ ส่งไปหล่อเลี้ยงจุดศูนย์กลางที่หนาแน่นไปด้วยอุตสาหกรรม ธุรกิจ การค้า และที่อยู่อาศัย ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าในปริมาณมากเป็นลำดับของประเทศ อย่างเช่นกรุงเทพฯ เขตปริมณฑล และหลายจังหวัดในภาคกลาง รวมทั้งส่งพลังงานไฟฟ้าไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย

การที่แม่เมาะมีโรงไฟฟ้าถึง 10 เครื่อง เนื่องจากแม่เมาะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งเชื้อเพลิงลิกไนต์ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญยิ่งของประเทศ หากไม่นำมาพัฒนาและใช้ประโยชน์ในยามที่ประเทศต้องการพลังงานไฟฟ้า ก็จะเป็นการสูญเสียโอกาสและหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องนำเข้าน้ำมัน เชื้อเพลิงจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพงและไม่แน่นอน ทั้งยังทำให้ต้นทุนในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าโดยรวม ควบคู่ไปกับการดำเนินงานผลิตไฟฟ้า กฟผ. ได้เฝ้าระมัดระวังตรวจสอบคุณภาพอากาศ น้ำ และดิน ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการดำรงชีวิตของชุมชน สัตว์เลี้ยงและพืชต่างๆ อันเกิดจากการดำเนินงานขยายเหมือง การลำเลียงถ่านลิกไนต์เข้าสู่โรงไฟฟ้า และการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แม่เมาะเป็นเมืองที่น่าอยู่ ปราศจากมลภาวะ สามารถอำนวยประโยชน์ด้าน พลังงานไฟฟ้าสร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่น ทั้งจังหวัดลำปางและหลายจังหวัดในประเทศ

จึงเห็นสมควรที่จะได้จัดให้ผู้ที่สนใจในกิจการผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เพื่อเป็นแนวทางนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในการพัฒนาในกิจการของตนเอง

วัตถุประสงค์        1.ศึกษา ดูงานเกี่ยวกับภารกิจของ กฟผ.

               2.ศึกษา ดูงานเกี่ยวกับวิวัฒนาการของการเกิดของถ่านหินและการขุดถ่านหิน ที่พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาฯ

               3.ศึกษา ดูงานเกี่ยวกับการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

               4.ศึกษา ดูงานเกี่ยวกับการบำรุงรักษา ประเภท Major Overhaul ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

ผลที่คาดว่าผู้เยี่ยมชมจะได้รับ

1เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในกิจการของ กฟผ.     

2.สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษา ดูงาน หม้อน้ำขนาดใหญ่ กฟผ.แม่เมาะ ไปพัฒนาในองค์กรของตนเอง ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป  

3.  Ž เพื่อให้ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญของ กฟผ.   

4. เพื่อความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ

 

กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่  28  กันยายน  2560                  (กรุงเทพฯ – ลำปาง)

07.00 น.                          ลงทะเบียนสำหรับผู้เดินทางด้วยพาหนะ วสท.  (รถตู้)

08.00-16.00 น. (โดยประมาณ)       เดินทางถึงโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  จ.ลำปาง

 

วันศุกร์ที่  29  กันยายน  2560                        โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

08.00 น.                          ลงทะเบียน  ณ อาคารประชาสัมพันธ์  โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

09.00-12.00  น.                -  กล่าวต้อนรับ และร่วมรับฟังการบรรยายภารกิจของ กฟผ.

                                      -  นำเสนอเทคโนโลยี โรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7  (MMRP1) โดยใช้เทคโนโลยี Ultra supercritical Boiler

                                      -  ศึกษาดูงานการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7  (MMRP1)

12.00-13.00  น.                รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.30  น.                ศึกษาดูงานการซ่อมประจำปี  (Minor Inspection) ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 8 (MM-T 8)

                                      และเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมการเดินเครื่องและมลภาวะ  (ฝุ่น  SOx   NOx)

                                      วิทยากรโดย   ทีมงานผู้เชี่ยวชาญโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กฟผ.

18.30-22.00  น.                รับประทานอาหารค่ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

                                                                       

วันเสาร์ที่  30 กันยายน  2560                        (โรงไฟฟ้าแม่เมาะ-กรุงเทพฯ)

เวลา  08.00  น.                           รับประทานอาหารเช้า

เวลา  09.00  น.                           เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาฯ

เวลาโดยประมาณ 10.30 น.            ออกเดินทางกลับ

เวลา  12.30  น.                           รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา  13.00  น.                           ออกเดินทางจาก จังหวัดลำปาง

เวลา  22.00  น. (โดยประมาณ)       ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

วันที่จัด 28 ก.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2560
สถานที่จัด โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 30 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 1 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล สุพรรณีย์ แสนภักดี E-mail: supannee@eit.or.th
รายละเอียด
และใบสมัคร
อนุหม้อน้ำ-ดูงานแม่เมาะ 28-30-09_02082017145959.pdf
                          

ค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 อำนาจ มากแก้ว  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ธีรวินท์ สิงหปรีชา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เอก คุ้มทุกทิศ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 นพคุณ แสนโพธิ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สุวิชาญ นาคสวาสดิ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 สุทธิภาคย์ สุขสนิท  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เดชา สังข์หยู  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 อนันต์ วุฒิอภิญญา  ชำระเงินเรียบร้อย  
 บัณฑิต ชูทรัพย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
10   พิชญ์ พิชญ์ปรีชา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   สันติ เกื้อกูลกิจการ  ชำระเงินเรียบร้อย  
12   วรพิทย์ คำภูแสน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   มนุเชษฐ์ กุลชานิธิ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   ศรายุทธ หย่ำวิลัย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   ชยพล พรมโน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   อนุพงศ์ บุญเป็ง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   ชูศักดิ์ พงศาวดาร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18   วรรณภรณ์ สุธีบรรเจิด  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   สิรภพ ทองรับแก้ว  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   สุริยะ ดวงรัตน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
21   นันทพัทธ์ ศักดิ์วรกุลชัย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
22   สัมพันธุ์ สุวรรณ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
23   ณัฐวัฒน์ เกษมุติ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
24   สุวิทย์ โพธ์บุปผา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
25   บวรลักษณ์ อุนคานนท์  ชำระเงินเรียบร้อย  
26   อนุชิต โอฐเอี่ยม  ชำระเงินเรียบร้อย  
27   รัฐไกร ปลิพรัตน์  ชำระเงินเรียบร้อย  
28   พิมประภัสสร์ หลิมย่านถวาย  ชำระเงินเรียบร้อย  
29   ทรงพล พิริยจิตรกรกิจ  ชำระเงินเรียบร้อย  
ผลการค้นหาพบ: 29 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th