กำหนดการสัมมนา
 
การตรวจสอบรอยร้าวและการซ่อมเสริมกำลังอาคาร (25-26พย60)
สาขา วิศวกรรมโยธา
รายละเอียด

โครงการอบรม หลักสูตร “การตรวจสอบรอยร้าวและการซ่อมเสริมกำลังอาคาร”

วัน 25 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ ร่วมกับ คณะอนุกรรมการคอนกรีตและวัสดุ ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัจจุบันมีข่าวอาคารและสิ่งก่อสร้างวิบัติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีอาคารจำนวนมากได้รับความเสียหาย มีการแตกหัก  เกิดรอยร้าวในผนังและเสา  บางอาคารถึงกับวิบัติทั้งหลัง  ซึ่งเป็นทั้งเกิดจากธรรมชาติและจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในการประกอบวิชาชีพ   คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เห็นความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดหลักสูตรนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเรียนรู้วิธีการตรวจสอบสัญญาณของโครงสร้างต่างๆ ได้ด้วยตนเอง เช่น อธิบายให้เห็นลักษณะรอยร้าวต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้กับอาคารและสิ่งก่อสร้างทุกชนิดทุกประเภท  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจและสามารถปรับปรุงแก้ไขในเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้อาคารหรือสิ่งก่อสร้างนั้นๆ

วิทยากร

รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์  ไชยชนะ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการรหัสต้นทุนก่อสร้าง วสท.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติภูมิ รอดสิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

08.30 - 09.00 น.        ลงทะเบียน

09.00 - 10.30 น.        ทำความรู้จักกับรูปแบบอาคาร และชนิดของโครงสร้างต่างๆ

10.30 - 10.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.15 น.        หลักการตรวจสอบความเสียหายโครงสร้างและชิ้นส่วนที่เกิดการวิบัติ ชนิด และรูปแบบต่างๆ ของรอยร้าว

12.15 - 13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.45 น.        รูปแบบการวิบัติแบบต่างๆของอาคารและสิ่งก่อสร้าง พร้อมแนวทางการวิเคราะห์สาเหตุ

14.45 - 15.00 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 - 16.30 น.        หลักการซ่อมแซมและออกแบบเพื่อเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

09.00 - 10.30 น.       รูปแบบการวิบัติขององค์อาคารจากแผ่นดินไหว      

10.30 - 10.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.15 น.        หลักการออกแบบเสริมกำลังอาคารเพื่อต้านทานแรงแผ่นดินไหว

12.15 - 13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.45 น.        การออกแบบเสริมกำลังต้านทานโมเมนต์ดัดและแรงเฉือนด้วยวัสดุโพลิเมอร์เสริมเส้นใยคาร์บอน

14.45 - 15.00 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 - 16.30 น.        การออกแบบเสริมกำลังเพื่อเพิ่มความเหนียวด้วยวัสดุโพลิเมอร์เสริมเส้นใยคาร์บอน

ค่าลงทะเบียน

          ค่าลงทะเบียน

ชำระก่อน

10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ชำระหลัง

10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

สมาชิก  วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี)

4,000 บาท

4,500 บาท

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

5,000 บาท

5,500 บาท

บุคคลทั่วไป

5,000 บาท

6,000 บาท

 

หมายเหตุ

1.    ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% 

2.    ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร

3.    ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร

4.    การโอนเงิน  กรุณานำส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและที่อยู่ในการออกบเสร็จรับเงิน

     มาที่  Fax No.  :  0-2184-4597 

5.    กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดทำหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม โดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปนี้

     5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน

     5.2 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน

     5.3 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน

     5.4 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน

     หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจำเป็นซึ่งทางวิศวกรรมสถานฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด

6.    กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวนสิทธิประโยชน์

1.        นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 200 % ของรายจ่ายค่าลงทะเบียนเข้าอบรม

(ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชกำหนด ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

2.        ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2550  ซึ่งกำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป  ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด

3.        มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร และวิศวกรอาเซียน (AEC)

 

การชำระเงิน

เช็ค               สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โอนเงิน          บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

-  ธนาคารไทยพาณิชย์        สาขา สภากาชาดไทย        เลขที่บัญชี  045-2-03026-1

-  ธนาคารกรุงเทพ             สาขา สุรวงศ์                   เลขที่บัญชี  147-4-32388-6

-  ธนาคารกรุงไทย             สาขา จามจุรีสแควร์          เลขที่บัญชี  162-0-09914-4

วันที่จัด 25 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560
สถานที่จัด วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 60 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 49 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล วีนา กรุดเงิน โทรศัพท์ 02 184 4600-9 ต่อ 527 email : weena@eit.or.th
รายละเอียด
และใบสมัคร
รอยร้าว_25-26พย60_0108201717011.pdf
                          

ค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 สุภมาส สุระเรืองชัย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ชนิตร์นันทน์ กลับศรี  ชำระเงินเรียบร้อย  
 พิษณุ แร่สุข  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 อภิชาติ เสกธีระ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 จำเริญ จันทวงษ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 จตุพร อวะภาค  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สิริพงศ์ เกิดบุญมา  ชำระเงินเรียบร้อย  
 พสุพัทธ์ วงษ์ชัยวิทย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ประยูรศักดิ์ แซ่โค้ว  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   เกียรติศักดิ์ อุ่นเสียม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   ปฏิชน มณีกาญจน์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 11 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th