กำหนดการสัมมนา
 
การประมาณราคากลางงานราชการ (30กย.-1ตค60)
สาขา วิศวกรรมโยธา
รายละเอียด

  

โครงการอบรม หลักสูตร การประมาณราคากลางงานราชการ

วันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม พ.ศ.2560  เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย   สถาบันวิศวพัฒน์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนโดย สภาวิศวกร

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติ ครม. เมื่อวันที่          6 กุมภาพันธ์ 2550 และให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ได้ปรับปรุงใหม่แทนหลักเกณฑ์เก่าโดยกำหนดให้        มีผลบังคับใช้กับหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2555 และมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ ตลอดมาจนปัจจุบัน จนเกิดผลดีอย่างยิ่งกับงบประมาณส่วนราชการต่างๆ

คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) มีวัตถุประสงค์     ในการสนับสนุนและส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายก่อสร้างต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปให้ได้รับความรู้ความเข้าใจและทันต่อหลักเกณฑ์หรือกฎระเบียบใหม่ๆ เพื่อนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ จึงได้จัดให้มีการบรรยายในเนื้อหาแบบเร่งรัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านดังกล่าวและมีพื้นฐานมาก่อนแล้ว ได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยและใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม

วิศวกรที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง อาทิ วิศวกร สถาปนิก ผู้ประมาณราคา ผู้รับเหมา และเจ้าหน้าที่และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง        

วิทยากร

รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์ ไชยชนะ           ที่ปรึกษาคณะกรรมการรหัสต้นทุนก่อสร้าง วสท.

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พงษ์เพ็ง    อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

พันตำรวจเอก ดร.อุกฤษฏ์ ศรีเสือขาม       รองผู้บังคับการกองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

08.30 - 09.00 น.              ลงทะเบียน

09.00 - 10.30 น.               ราคาค่าก่อสร้าง การประมาณราคาค่าก่อสร้าง ความหมายของราคากลาง แนวทางการจัดทำราคากลาง

                                         โดย        รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์  ไชยชนะ               

10.30 - 10.45 น.              พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00 น.             รูปแบบการจัดทำรายการก่อสร้าง (Bill of Quantity) และการนำมาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร (Construction Cost Code for Building) ของ วสท. มาใช้ประกอบการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง

                                        โดย        รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์  ไชยชนะ

12.00 - 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 15.00 น.             การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างตามพ.ร.บ.และมติล่าสุด และการพิจารณาราคาค่าวัสดุและราคาค่าแรงงาน เป็นราคามาตรฐานสำหรับการคิดราคากลาง ตัวอย่างแบบฟอร์มการจัดทำราคากลาง และการรายงาน

                                        โดย        รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์  ไชยชนะ   

15.00 - 15.15 น.               พักรับประทานอาหารว่าง

15.15 - 17.00 น.             แฟคเตอร์ F และ การนำแฟคเตอร์ F มาคิดราคากลางงานก่อสร้างตามระเบียบที่ปรับปรุงใหม่ล่าสุด ความหมายและการพิจารณาค่า K

                                         โดย        รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์  ไชยชนะ

วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2560

09.00 - 10.30 น.               การจัดการโครงการ

                                    สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง การแบ่งงวดงานและกำหนดการจ่ายเงินค่าจ้าง การตรวจงานก่อสร้าง    การตรวจรับงานงวดสุดท้าย และระบบส่งมอบโครงการก่อสร้าง

                                        โดย         รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พงษ์เพ็ง

10.30 - 10.45 น.               พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00 น.               ระเบียบพัสดุ การซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีการต่างๆ ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ การสมยอมในการเสนอราคา หน้าที่ของกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการจ้าง การทำสัญญา บริหารสัญญา ปัญหาข้อพิพาทที่เกี่ยวกับสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการแก้ไข

                                        โดย        พันตำรวจเอก ดร.อุกฤษฏ์  ศรีเสือขาม

12.00 - 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 15.00 น.            ระเบียบพัสดุ การซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีการต่างๆ ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ การสมยอมในการเสนอราคา หน้าที่ของกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการจ้าง การทำสัญญา บริหารสัญญา ปัญหาข้อพิพาทที่เกี่ยวกับสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการแก้ไข (ต่อ)

                                     โดย        พันตำรวจเอก ดร.อุกฤษฏ์  ศรีเสือขาม

15.05 - 15.15 น.            พักรับประทานอาหารว่าง

15.20 - 16.30 น.           ระเบียบพัสดุ การซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีการต่างๆ ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ การสมยอมในการเสนอราคา หน้าที่ของกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการจ้าง การทำสัญญา บริหารสัญญา ปัญหาข้อพิพาทที่เกี่ยวกับสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการแก้ไข (ต่อ)

                                     โดย        พันตำรวจเอก ดร.อุกฤษฏ์  ศรีเสือขาม

ค่าลงทะเบียน

        ค่าลงทะเบียน

ชำระเงินก่อน

20 กันยายน พ.ศ.2560

ชำระเงินหลัง

20 กันยายน พ.ศ.2560

สมาชิก  วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี)

4,500 บาท

5,000 บาท

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

5,000 บาท

5,500 บาท

บุคคลทั่วไป

5,500 บาท

6,000 บาท

หมายเหตุ

1.        ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย  3% 

2.        ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร

3.        ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร

4.        การโอนเงิน  กรุณานำส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและที่อยู่ในการออกบเสร็จรับเงิน  มาที่  Fax No.  :  0-2184-4597 

5.        กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดทำหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม           โดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปนี้

5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน

5.2 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน

5.3 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน

5.4 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน

หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจำเป็นซึ่ง วสท. จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด

6.        กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม   วสท.จะคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวน

 

สิทธิประโยชน์

1.        นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 200 % ของรายจ่ายค่าลงทะเบียนเข้าอบรม

(ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชกำหนด ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

2.        ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2550  ซึ่งกำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป  ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด

3.        มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร และวิศวกรอาเซียน (AEC)

การชำระเงิน

เช็ค               สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โอนเงิน          บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

-  ธนาคารไทยพาณิชย์        สาขา สภากาชาดไทย        เลขที่บัญชี  045-2-03026-1

-  ธนาคารกรุงเทพ             สาขา สุรวงศ์                   เลขที่บัญชี  147-4-32388-6

-  ธนาคารกรุงไทย             สาขา จามจุรีสแควร์          เลขที่บัญชี  162-0-09914-4

 

 

*โปรดอ่าน** สิทธิ์ของสมาชิกสภาวิศวกร

              หมายเหตุ       กรณีท่านที่เป็นสมาชิกสภาวิศวกร ท่านสามารถนำใบเสร็จไปยื่นเพื่อขอรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

                                 ลงทะเบียน เข้าร่วมการอบรม/สัมมนาจากสภาวิศวกรได้ไม่เกิน 1,000 บาท/คน/ครั้ง/ปี (หนึ่งพันบาทต่อคนต่อครั้งต่อปี)

 (สอบถามข้อมูลการใช้สิทธิ์ได้ที่สภาวิศวกร โทรศัพท์ 1303)

 

วันที่จัด 30 ก.ย. 2560 - 01 ต.ค. 2560
สถานที่จัด วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 60 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 37 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล วีนา กรุดเงิน โทรศัพท์ 02 184 4600-9 ต่อ 527 email : weena@eit.or.th
รายละเอียด
และใบสมัคร
ราคากลาง30กย-1ตค60_08082017152214.pdf
                          

ค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 นพดล เที่ยงชัด  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ปณิธิ พรมดวง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เอกสิทธิ์ รักษากุลเกียรติ  ชำระเงินเรียบร้อย  
 เพชรอรุณ พ่มแก้ว  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ภัชราวดี ขุนทอง  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ธิเบต แสงแก้ว  ชำระเงินเรียบร้อย  
 เอกลักษณ์ จิตรวิจารณ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ณัฐชล โนโชติ  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ขันติ โพธินวล  ชำระเงินเรียบร้อย  
10   กำพล รักษาแก้ว  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   เชาวลิต โพธิ์งาม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   วิวัฒน์ วงษ์ยอด  ชำระเงินเรียบร้อย  
13   สุชิต มะเดื่อ  ชำระเงินเรียบร้อย  
14   อิสรา กาละจิตร  ชำระเงินเรียบร้อย  
15   กิติมา ร่ำรวยไพศาล  ชำระเงินเรียบร้อย  
16   รุ่งวิทย์ จิวิริยะวัฒน์  ชำระเงินเรียบร้อย  
17   พร่างเพชร เพชรเกตุ  ชำระเงินเรียบร้อย  
18   สมช่าย ราวินิจ  ชำระเงินเรียบร้อย  
19   ปริยวิทย์ ซ้ายเส  ชำระเงินเรียบร้อย  
20   วรชัย สุดจิตร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
21   ธนพล ถ้ำแก้ว  ชำระเงินเรียบร้อย  
22   ขนิษฐา สุขกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
23   อารดา ลิทปชยาพร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 23 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th