กำหนดการสัมมนา
 
ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 2 หลักสูตรที่ 5 งานโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป / งานโครงสร้างเหล็กทั่วไป
สาขา วิศวกรรมโยธา
รายละเอียด

                                          ** สมัคร 5 ท่าน ฟรี 1 ท่าน**

โครงการอบรม หลักสูตร ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 2

หลักสูตรที่ 5 : งานโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป / งานโครงสร้างเหล็กทั่วไป

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน ..2560  เวลา 09.00 - 16.00 . ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยวัดเทพลีลา39 กรุงเทพฯ

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมกับ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

หลักการและเหตุผล

วิศวกร ในสายงานสาขาต่างๆ ที่ทำงานในภาคปฏิบัตินั้น ล้วนต้องมีความรู้และประสบการณ์ในด้านการก่อสร้าง และการควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้มีการเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง โครงการสอนความรู้ เรื่องการปฏิบัติงานวิศวกรรม      ในสนามขึ้นเพื่อให้วิศวกรได้เรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์การทำงานโดยตรงได้ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้กับวิศวกรที่สนใจ ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น พร้อมกับสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานของตนเองได้ต่อไป

วัตถุประสงค์

1.    เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ความรู้ และประสบการณ์การทำงานในงานวิชาชีพ

2.    เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรในสายงานวิชาชีพวิศวกรรม และผู้เกี่ยวข้องเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางาน อันจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.    เพื่อรวบรวมบทความทางวิชาการในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และขยายเครือข่ายการทำงานและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นระหว่างบุคลากรในสายงานวิชาชีพวิศวกรรม ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  มีการนำเสนอความรู้ในการปฏิบัติงานภาคสนาม เพื่อขยายองค์ความรู้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน และการบริหารงานในสายวิชาชีพวิศวกรรม

2.  มีการขยายเครือข่ายทางวิชาการในงานวิชาชีพ

3.  เป็นการเผยแพร่ชื่อเสียง  และภาพลักษณ์ของสมาคมวิชาชีพ ทางด้านวิชาการ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

ช่างเทคนิค วิศวกร สถาปนิก ผู้รับเหมา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

รูปแบบการอบรม

-  การอบรมให้ความรู้มีการสอบวัดผลความรู้

-  การนำเสนอหลักการปฏิบัติงานตามขั้นตอนจริงในสนาม

-  งานระบบประกอบอาคารที่เกี่ยวข้องจะถูกสอนไปพร้อมกัน

-  วิทยากร จากบริษัทที่ประกอบวิชาชีพต่างๆ มาร่วมงานกันโดยแบ่งหัวข้อให้รับผิดชอบสอน

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560

งานโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป / งานโครงสร้างเหล็กทั่วไป

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.

งานโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป

-      เสา

-      คาน

-      พื้น

-      บันได

-      ผนัง / กำแพง

บรรยายโดย      อาจารย์วีระวิทย์   สัตยานนท์

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.

งานโครงสร้างเหล็กทั่วไป

-       เสา

-       คาน

-       พื้น

งานโครงสร้างเหล็กประกอบ

บรรยายโดย      คุณสมจิตร์  เปี่ยมเปรมสุข

                    บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด

หมายเหตุ    :     พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.

                          พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.

 

หลักสูตร

วันที่จัดอบรม

PDU

(หน่วย)

กำหนดวันชำระเงิน

ชำระก่อน

ชำระหลัง

งานโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป / งานโครงสร้างเหล็กทั่วไป /  งานโครงสร้างเหล็กประกอบ

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560

9

15 กันยายน พ.ศ.2559

2,000 บาท

2,500 บาท

 

 

วันที่จัด 22 ก.ย. 2560
สถานที่จัด วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 60 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน -2 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล วีนา กรุดเงิน โทรศัพท์ 02 184 4600-9 ต่อ 527 email : weena@eit.or.th
รายละเอียด
และใบสมัคร

ขออภัยค่ะ มีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 สุรพันธ์ จรัสวรานุรักษ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 อนุ ยุกิจภูติ  ชำระเงินเรียบร้อย  
 อภิษญา รักเครือ  ชำระเงินเรียบร้อย  
 หฤษฎ์ ไหลศิริ  ชำระเงินเรียบร้อย  
 วรัญญู บัวขาว  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ศิรินาคราช แก้วจำนงค์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 มานิศา วีรวิกรม  ชำระเงินเรียบร้อย  
 พชร กุลนฤนาทวนิช  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 กรวัฒน์ ศักดิ์พันธ์พนม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   ทศพล กันพุ่ม  ชำระเงินเรียบร้อย  
11   นัชฐพงษ์ ชัยเจริญไมตรี  ชำระเงินเรียบร้อย  
12   พงษ์ศักดิ์ สิงห์ประสาทพร  ชำระเงินเรียบร้อย  
13   วงศกร ลาธุลี  ชำระเงินเรียบร้อย  
14   โยธิน พันธ์เพ็ง  ชำระเงินเรียบร้อย  
15   อนุเทพ แซวตระกูล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   ยุคลธร แสนเกิด  ชำระเงินเรียบร้อย  
17   อนุศิษฏ์ ลักษณาทรัพย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
18   วิทูร ขอมเมืองปัก  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   ทวีโชค วัฒนหฤทัย  ชำระเงินเรียบร้อย  
20   ณรงค์ศักดิ์ พัทพงศ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
21   ยืนยง ยศศิริ  ชำระเงินเรียบร้อย  
22   ประภา มงคลเสริม  ชำระเงินเรียบร้อย  
23   จักรพันธ์ อิทธิประภากุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
24   ชัยณรงค์ ศรีคุณ  ชำระเงินเรียบร้อย  
25   มณีรัตน์ ยีจอหอ  ชำระเงินเรียบร้อย  
26   พันธิสา ประสีทอง  ชำระเงินเรียบร้อย  
27   ปรเมศวร์ ทบวัน  ชำระเงินเรียบร้อย  
28   สุธี ครองแสนเมือง  ชำระเงินเรียบร้อย  
29   ปฏิวัคิ ชำนาญเวชกิจ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
30   พินิจ กิจประสงค์  ชำระเงินเรียบร้อย  
31   วรนาท วิคะบำเพิง  ชำระเงินเรียบร้อย  
32   นพรัตน์ อินทะรังษี  ชำระเงินเรียบร้อย  
33   อภิชาต นราสวัสดิ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
34   พูลศักดิ์ คนตรง  ชำระเงินเรียบร้อย  
35   สุรสิทธิ์ สีมาธรรมรัตน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
36   วิโรจน์ หล่อเงิน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
37   บัณฑิต สืบประดิษฐ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
38   นิรัณ แสงขาว  ชำระเงินเรียบร้อย  
39   สัจจฏ์ พฤทธิ์ชาญฑีฆฑ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
40   ประยูรศักดิ์ แซ่โค้ว  ชำระเงินเรียบร้อย  
41   วัชราภรณ์ ดวงอาจ  ชำระเงินเรียบร้อย  
42   นรเศรษฐ์ กิตติประทีปเจริญ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
43   ภาสกร รอดเสี่ยงภัย  ชำระเงินเรียบร้อย  
44   เอกภาคิน กังสนันท์  ชำระเงินเรียบร้อย  
45   ธวัช เพ็ชร์รักษ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
46   พงษ์พันธ์ ทับหัวหนอง  ชำระเงินเรียบร้อย  
47   กลวัชร วงษา  ชำระเงินเรียบร้อย  
48   สิทธิโชค พัฒนา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
49   พงศ์ประกรณ์ สอนจ้อย  ชำระเงินเรียบร้อย  
50   ธีระพงษ์ โชติวรรณพฤกษ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
51   สมพร กงแก้ว  ชำระเงินเรียบร้อย  
52   ศรกิจ เกตุสาคร  ชำระเงินเรียบร้อย  
53   สุขสันต์ แสงมาศ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
54   พรพิมล โกยดุลย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
55   ธีรภัทร เงินมี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
56   ธวสันต์ โสพัต  ชำระเงินเรียบร้อย  
57   ภณ เจริญสุข  ชำระเงินเรียบร้อย  
58   สุรศักดิ์ พิมพ์บุตร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
59   มานิศา วีรวิกรม  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
60   ประสาน แสนเปา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
61   เอกราช สุวิเชียร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
62   ประสาน แสนเตา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 62 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th