กำหนดการสัมมนา
 
ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 2 หลักสูตรที่ 4 งานคอนกรีต / งาน Mat Foundation / งานพื้น Post - Tension
สาขา วิศวกรรมโยธา
รายละเอียด

                                                                                           ** สมัคร 5 ท่าน ฟรี 1 ท่าน**

โครงการอบรม หลักสูตร ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 2

หลักสูตรที่ 4 : งานคอนกรีต / งาน Mat Foundation / งานพื้น Post - Tension

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน ..2560  เวลา 09.00 - 16.00 . ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยวัดเทพลีลา39 กรุงเทพฯ

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมกับ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

หลักการและเหตุผล

วิศวกร ในสายงานสาขาต่างๆ ที่ทำงานในภาคปฏิบัตินั้น ล้วนต้องมีความรู้และประสบการณ์ในด้านการก่อสร้าง และการควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้มีการเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง โครงการสอนความรู้ เรื่องการปฏิบัติงานวิศวกรรม      ในสนามขึ้นเพื่อให้วิศวกรได้เรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์การทำงานโดยตรงได้ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้กับวิศวกรที่สนใจ ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น พร้อมกับสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานของตนเองได้ต่อไป

วัตถุประสงค์

1.    เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ความรู้ และประสบการณ์การทำงานในงานวิชาชีพ

2.    เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรในสายงานวิชาชีพวิศวกรรม และผู้เกี่ยวข้องเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางาน อันจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.    เพื่อรวบรวมบทความทางวิชาการในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และขยายเครือข่ายการทำงานและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นระหว่างบุคลากรในสายงานวิชาชีพวิศวกรรม ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  มีการนำเสนอความรู้ในการปฏิบัติงานภาคสนาม เพื่อขยายองค์ความรู้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน และการบริหารงานในสายวิชาชีพวิศวกรรม

2.  มีการขยายเครือข่ายทางวิชาการในงานวิชาชีพ

3.  เป็นการเผยแพร่ชื่อเสียง  และภาพลักษณ์ของสมาคมวิชาชีพ ทางด้านวิชาการ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

ช่างเทคนิค วิศวกร สถาปนิก ผู้รับเหมา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

รูปแบบการอบรม

-  การอบรมให้ความรู้มีการสอบวัดผลความรู้

-  การนำเสนอหลักการปฏิบัติงานตามขั้นตอนจริงในสนาม

-  งานระบบประกอบอาคารที่เกี่ยวข้องจะถูกสอนไปพร้อมกัน

-  วิทยากร จากบริษัทที่ประกอบวิชาชีพต่างๆ มาร่วมงานกันโดยแบ่งหัวข้อให้รับผิดชอบสอน

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560

งานคอนกรีต / งาน Mat Foundation / งานพื้น Post - Tension

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.

งานคอนกรีต

-  ฐานราก                           -  กำแพง      

-  เสา                                -  ปล่องลิฟต์ / ปล่องบันได

-  คาน                               -  บันได

-  พื้น                                 - โครงสร้างใต้ดิน

บรรยายโดย      คุณสง่า ลิมธงชัย

                       ที่ปรึกษาอาวุโส

                          คุณประพัฒน์ ศิริอ่อน

                       ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาทรัพยากร

                       ดร.เกษม  ปิ่นทอง

                       ผู้จัดการ (กลุ่มงานนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี)

                       บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

งาน Mat Foundation

บรรยายโดย      คุณจิตรกร พิจิตรศิริ

                       กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จำกัด

14.45 – 16.00 น.

งานพื้น Post - Tension

บรรยายโดย      คุณโชติจุฑา  อาจสอน

                      ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด

                         คุณธีรชัย บุตรแก้ว / คุณพินิจ  พูลเกิด

                      ผู้จัดการโครงการ บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด

หมายเหตุ    :     พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.

                          พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.

 

 

หลักสูตร

วันที่จัดอบรม

PDU

(หน่วย)

กำหนดวันชำระเงิน

ชำระก่อน

ชำระหลัง

งานคอนกรีต/งาน Mat Foundation / Bearing Wall Structure

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560

9

8 กันยายน พ.ศ.2559

2,000 บาท

2,500 บาท

 

วันที่จัด 15 ก.ย. 2560
สถานที่จัด วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 60 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 9 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล วีนา กรุดเงิน โทรศัพท์ 02 184 4600-9 ต่อ 527 email : weena@eit.or.th
รายละเอียด
และใบสมัคร
หลักสูตร-CM60_1608201713315.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 กีรติ นิติโชติ  ชำระเงินเรียบร้อย  
 สุรพันธ์ จรัสวรานุรักษ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 หฤษฎ์ ไหลศิริ  ชำระเงินเรียบร้อย  
 เอกรินทร์ มีชัย  ชำระเงินเรียบร้อย  
 วรัญญู บัวขาว  ชำระเงินเรียบร้อย  
 สมพร มานเสถียร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สรพล แรงมาก  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ภัทรชัย ศรานุชิต  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ศิรินาคราช แก้วจำนงค์  ชำระเงินเรียบร้อย  
10   นัชฐพงษ์ ชัยเจริญไมตรี  ชำระเงินเรียบร้อย  
11   กฤฎ์ธเนศศ์ เสฏฐาพงศ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   พงษ์ศักดิ์ สิงห์ประสาทพร  ชำระเงินเรียบร้อย  
13   วงศกร ลาธุลี  ชำระเงินเรียบร้อย  
14   โยธิน พันธ์เพ็ง  ชำระเงินเรียบร้อย  
15   อนุเทพ แซวตระกูล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   ธีรยุทธ์ ศรีโชติ  ชำระเงินเรียบร้อย  
17   อนุศิษฏ์ ลักษณาทรัพย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
18   ทวีโชค วัฒนหฤทัย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   ณรงค์ศักดิ์ พัทพงศ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
20   ยืนยง ยศศิริ  ชำระเงินเรียบร้อย  
21   ประภา มงคลเสริม  ชำระเงินเรียบร้อย  
22   จักรพันธ์ อิทธิประภากุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
23   ชัยณรงค์ ศรีคุณ  ชำระเงินเรียบร้อย  
24   มณีรัตน์ ยีจอหอ  ชำระเงินเรียบร้อย  
25   เบญจพรรณ ประมาณ  ชำระเงินเรียบร้อย  
26   ปรเมศวร์ ทบวัน  ชำระเงินเรียบร้อย  
27   สุธี ครองแสนเมือง  ชำระเงินเรียบร้อย  
28   ปฏิวัคิ ชำนาญเวชกิจ  ชำระเงินเรียบร้อย  
29   ดำรงค์ ทันมุข  ชำระเงินเรียบร้อย  
30   วิรัตน์ ศรีปน  ชำระเงินเรียบร้อย  
31   วรนาท วิคะบำเพิง  ชำระเงินเรียบร้อย  
32   นพรัตน์ อินทะรังษี  ชำระเงินเรียบร้อย  
33   อภิชาต นราสวัสดิ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
34   พูลศักดิ์ คนตรง  ชำระเงินเรียบร้อย  
35   สุรสิทธิ์ สีมาธรรมรัตน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
36   วิโรจน์ หล่อเงิน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
37   บัณฑิต สืบประดิษฐ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
38   นิรัณ แสงขาว  ชำระเงินเรียบร้อย  
39   สัจจฏ์ พฤทธิ์ชาญฑีฆฑ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
40   วัชราภรณ์ ดวงอาจ  ชำระเงินเรียบร้อย  
41   ภาสกร รอดเสี่ยงภัย  ชำระเงินเรียบร้อย  
42   เอกภาคิน กังสนันท์  ชำระเงินเรียบร้อย  
43   ภณ เจริญสุข  ชำระเงินเรียบร้อย  
44   ทศพล ลิ้มอานุภาวะ  ชำระเงินเรียบร้อย  
45   สุทัศน์ สินสว่าง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
46   ไชยพัฒน์ มากมี  ชำระเงินเรียบร้อย  
47   สมพร กงแก้ว  ชำระเงินเรียบร้อย  
48   นันทพัทธ์ คงเต็ม  ชำระเงินเรียบร้อย  
49   ศรกิจ เกตุสาคร  ชำระเงินเรียบร้อย  
50   พรพิมล โกยดุลย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
51   ธีรภัทร เงินมี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 51 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th