กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 31
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียด

การอบรมเรื่อง   การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร  รุ่นที่  31

ระหว่างวันที่  23 – 24  กันยายน  2560

ณ  ห้องประชุม  อาคาร วสท. 

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล   วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

 

จำนวนหน่วยพัฒนา (CPD)  18  หน่วย

 

ระบบท่อภายในอาคาร (Plumbing System) เป็นงานระบบวิศวกรรมที่มีความสำคัญต่อผู้ใช้อาคารทางด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย  ความสะดวกสบาย การประหยัดพลังงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

การออกแบบระบบท่อภายในอาคารที่ถูกต้อง จะต้องอ้างอิงกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง  เช่น วสท.  ASPE  UPC  และคู่มือของผู้ผลิตจะทำให้ประหยัดค่าก่อสร้าง ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟฟ้า มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการวิชาการสาขาเครื่องกล วสท. จึงจัดหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อให้ วิศวกรผู้ออกแบบ วิศวกรควบคุมงาน วิศวกรอำนวยการติดตั้งและใช้งาน ตลอดจนผู้ที่สนใจ ได้มีความเข้าใจการออกแบบระบบท่อในอาคารอย่างถูกต้อง

 

**** ฟรีหนังสือ  การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร   จำนวน 1  เล่ม ******

เขียนโดย  ศ.ดร.วริทธิ์  อึ๊งภากรณ์

 

 

วิทยากร

          นายวันชัย   บัณฑิตกฤษดา

            อาจารย์พิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

            ประสบการณ์การทำงาน

            ออกแบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัยและการตรวจสอบ

            การออกแบบระบบดับเพลิงด้วยน้ำ และการตรวจสอบ

            Life Safety Code

 

 

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560

วันอาทิตย์ที่ 24  กันยายน  2560

08.15-09.00 น.       ลงทะเบียน

09.00-10.30 น.       บทนำ

                            การออกแบบระบบท่อประปา

10.30-10.45 น.       พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.       การออกแบบระบบท่อประปา  (ต่อ)

                            การเพิ่มแรงดันให้ระบบน้ำ

12.00-13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.       การออกแบบระบบท่อระบายน้ำ

14.30-14.45 น.       พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น.       การออกแบบระบบท่อระบายน้ำ  (ต่อ)

                            การออกแบบระบบท่อระบายน้ำฝน

 

08.15-09.00 น.       ลงทะเบียน

09.00-10.30 น.       การออกแบบระบบน้ำร้อน

10.30-10.45 น.       พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.       การออกแบบระบบท่อแก๊สหุงต้ม

                         การออกแบบระบบระบบสระว่ายน้ำ

12.00-13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.       Workshop

14.30-14.45 น.       พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น.       Workshop  (ต่อ)  และถามตอบ

 

 

ผู้เข้าร่วมอบรมที่เป็นสมาชิกของสภาวิศวกร

หมายเหตุ      กรณีท่านที่เป็นสมาชิกสภาวิศวกร ท่านสามารถนำใบเสร็จไปยื่นเพื่อขอรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

เข้าร่วมการอบรม/สัมมนาจากสภาวิศวกรได้ไม่เกิน 1,000 บาท/คน/ครั้ง/ปี (หนึ่งพันบาทต่อคนต่อครั้งต่อปี)

**โดยสภาวิศวกรจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม/สัมมนาให้กับสมาชิก 1,000 คนแรกเท่านั้น**

(สอบถามข้อมูลการใช้สิทธิ์รับเงินได้ที่สภาวิศวกร www.coe.or.th โทรศัพท์ 1303 ต่อ 1301)

 

วันที่จัด 23 ก.ย. 2560 - 24 ก.ย. 2560
สถานที่จัด ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 40 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 6 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล สุพรรณีย์ แสนภักดี E-mail: supannee@eit.or.th
รายละเอียด
และใบสมัคร
ท่ออาคาร 31_01082017151420.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 จริญพร พราวกระจ่าง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สิทธิศักดิ์ วรรณบุปผา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เกศรินทร์ ศุภศร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 นิลุบล สุนทรศิริ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ดุสิต จิตรประเสริฐกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ภูธร ศรศิริ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 กัมพล บุญเปล่ง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 Bundit Sukprasert  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ศักดา สีสดดี  ชำระเงินเรียบร้อย  
10   มโนวัฒน์ สังวิบุตร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   วิวัฒน์ จันทร์ลมูล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   จิรภัทร เลิศศุภกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
13   เรวัต อาชานัยนันทื  ชำระเงินเรียบร้อย  
14   นรินทร เตชะวะรังค์กูล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   อภิสิทธิ์ ศรีประเสริฐ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   นรเศรษฐ์ กิตติประทีปเจริญ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   อรุชา คุณเจริญหิรัญ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18   ธนาชัย ทองอุ่น  ชำระเงินเรียบร้อย  
19   อดิศร ทิวัฑฒานนท์  ชำระเงินเรียบร้อย  
20   เรวัต อาชานัยนันท์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
21   กิตติพงษ์ ปิยาดิรัตน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
22   ธนนท์ กาญจโนภาศ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
23   เจ๊ะซะอารี แมเราะ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
24   สมรักษ์ สุขสงวน  ชำระเงินเรียบร้อย  
25   ศราวุธ นิมิตกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
26   พิชิต เรืองสูง  ชำระเงินเรียบร้อย  
27   ศุภกิจ กงจิบ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
28   สุวัฒน์ สวัสดิ์มงคล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
29   ธนา สมัครเกษตรการ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
30   ชัยวัฒน์ ชัยบูรณ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
31   ชัยภัทร พึ่งพรหม  ชำระเงินเรียบร้อย  
32   เจษฎา ขันทอง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
33   อุทาน หนูจันทร์แก้ว  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
34   ณัฐศักดิ์ มานะวิสุทธิ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
ผลการค้นหาพบ: 34 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th