กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่นที่ 2/2560
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
รายละเอียด

การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

“การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้”

รุ่นที่ 2/2560

วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-16.30 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

หลักการและเหตุผล

                      เพื่อให้วิศวกรที่ทำงานเป็นผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้รับเหมาติดตั้ง และผู้ดูแลระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานวิทยาการด้านอัคคีภัย เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงในหลักการของการออกแบบ การติดตั้ง และการทดสอบ รวมไปถึงการเลือกอุปกรณ์ตรวจจับที่เหมาะสมกับแต่ละกิจกรรมการใช้อาคาร ผู้เข้ารับการอบรมจะมีความรู้ ความเข้าใจถึงที่มาของการกำหนดระยะห่างที่ตั้งของอุปกรณ์ตรวจจับ อุปกรณ์แจ้งเหตุ และอุปกรณ์ประกอบระบบ รวมทั้งการเดินสายสัญญาณ เพื่อให้ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการเกิดการทำงานผิดพลาด (Fault Alarm) นอกจากนี้ จะเป็นการเสริมทักษะในด้านการตรวจสอบภายหลังการติดตั้งเสร็จ รวมทั้งการทดสอบระบบและอุปกรณ์ ตามมาตรฐาน วสท. และสภาวิศวกร รวมทั้งการฝึกภาคปฏิบัติในการออกแบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อเผยแพร่มาตรฐาน วิธีการนำไปใช้ และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ถูกต้องในการทำงานเกี่ยวกับระบบแจ้งเหตุ เพลิงไหม้

2.       เพื่อพัฒนาทักษะวิธีคิดกระบวนการพิจารณา และความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานในการออกแบบ ติดตั้ง และ     ทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

3.       เพื่อพัฒนาวิชาชีพของวิศวกรให้มีคุณภาพในระดับวิศวกรอาเซียน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม

1.       วิศวกรไฟฟ้า  และช่างไฟฟ้า

2.       วิศวกรที่ทำงานเกี่ยวกับระบบป้องกันอัคคีภัย หรือความปลอดภัย

3.       เจ้าหน้าที่ปลอดภัยในสถานประกอบการ

4.       ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

3        บุคคลทั่วไป และนิสิต / นักศึกษา

คณะวิทยากร

v  ผศ.ถาวร  อมตกิตติ์

v  นายพิชญะ  จันทรานุวัฒน์

v  นายสวง  กิตติสิริพันธุ์

v  นายสุวัฒน์ บุญศักดิ์สกุล

 

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560

09:00–12:15 น.    ข้อกำหนดระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ตามมาตรฐาน วสท.

-                 การจัดการและการแบ่งพื้นที่เพื่อป้องกันอัคคีภัย

-                 อุปกรณ์ตรวจจัดและแจ้งเหตุเพลิงไหม้

-                 แผงควบคุมและไฟฟ้าในระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

-                 ระบบและการติดตั้ง

-                 แหล่งจ่ายไฟและแบตเตอรี่

-                 การตรวจสอบระบบ

                วิทยากร  ผศ.ถาวร  อมตกิตติ์

12:15–13:15 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:15–16:30 น.    เทคนิคการออกแบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เชิงปฏิบัติการ

-                 การลุกลามของเพลิงไหม้ และกรณีศึกษา

-                 การคำนวณเวลาในการอพยพ และการตรวจจับเพลิงไหม้

-                 กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

-                 การออกแบบ และติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

-                 พฤติกรรมมนุษย์ในเหตุเพลิงไหม้

วิทยากร   นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์

 

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560

09:00–12:15 น.     การติดตั้งอุปกรณ์และส่วนประกอบของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เชิงปฏิบัติการ

-                แผงควบคุมระบบ และอุปกรณ์ประกอบในการควบคุม

-                การปรับตั้งและกำหนดขั้นตอนการทำงานของระบบที่แผงควบคุม

-                การเลือกใช้และการติดตั้งสายสัญญาณและสายไฟฟ้า

-                การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับ อุปกรณ์แจ้งเหตุ และวงจรสัญญาณ

-                การปรับตั้งการทำงานระบบด้วย input / output matrix

             วิทยากร นายสวง กิตติสิริพันธุ์

12:15–13:15 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:15–16:30 น.     การตรวจสอบ การทดสอบ และการดูแลรักษาตามมาตรฐาน วสท. และประมวลหลักปฎิบัติฯ สภาวิศวกรเชิงปฏิบัติการ

-                การตรวจสอบ และทดสอบระบบภายหลังการติดตั้งเสร็จ

-                การทดสอบประจำเดือน และประจำปี

-                การดูแลรักษา เพื่อให้ระบบพร้อมใช้งานตลอดเวลา

-                การเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบอาคาร

-                การทดสอบแผงควบคุมระบบ และอุปกรณ์ประกอบ

-                การดูแลรักษาอุปกรณ์ตรวจจับ และอุปกรณ์แจ้งเหตุ

             วิทยากร  นายสุวัฒน์ บุญศักดิ์สกุล

 

วันที่จัด 02 พ.ย. 2560 - 03 พ.ย. 2560
สถานที่จัด วสท. ชั้น 4
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 60 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 52 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล นพมาศ
รายละเอียด
และใบสมัคร
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่นที่ 2_0108201785429.pdf
                          

ค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 พนิต ศุภศิริลักษณ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 เจษฎา พัฒนศิริโชติกุล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สุทธิพร หอมยา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 อุเทน อุปนันท์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สาโรจน์ จำปาวัฒน์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ระวิพงษ์ จันทร์ตรี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สมพร พลอยจะบก  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สุเทพ เพ่งพิศ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 8 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th