กำหนดการสัมมนา
 
ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 2 หลักสูตรที่ 2 งานระบบป้องกันดิน
สาขา วิศวกรรมโยธา
รายละเอียด

                                                       ** สมัคร 5 ท่าน ฟรี 1 ท่าน**

โครงการอบรม หลักสูตร ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง

หลักสูตรที่ 2 : งานระบบป้องกันดิน

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2560  เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยวัดเทพลีลา39 กรุงเทพฯ

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมกับ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

หลักการและเหตุผล

วิศวกร ในสายงานสาขาต่างๆ ที่ทำงานในภาคปฏิบัตินั้น ล้วนต้องมีความรู้และประสบการณ์ในด้านการก่อสร้าง และการควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้มีการเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง โครงการสอนความรู้ เรื่องการปฏิบัติงานวิศวกรรม      ในสนามขึ้นเพื่อให้วิศวกรได้เรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์การทำงานโดยตรงได้ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้กับวิศวกรที่สนใจ ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น พร้อมกับสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานของตนเองได้ต่อไป

วัตถุประสงค์

1.    เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ความรู้ และประสบการณ์การทำงานในงานวิชาชีพ

2.    เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรในสายงานวิชาชีพวิศวกรรม และผู้เกี่ยวข้องเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางาน อันจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.    เพื่อรวบรวมบทความทางวิชาการในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และขยายเครือข่ายการทำงานและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นระหว่างบุคลากรในสายงานวิชาชีพวิศวกรรม ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  มีการนำเสนอความรู้ในการปฏิบัติงานภาคสนาม เพื่อขยายองค์ความรู้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน และการบริหารงานในสายวิชาชีพวิศวกรรม

2.  มีการขยายเครือข่ายทางวิชาการในงานวิชาชีพ

3.  เป็นการเผยแพร่ชื่อเสียง  และภาพลักษณ์ของสมาคมวิชาชีพ ทางด้านวิชาการ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

ช่างเทคนิค วิศวกร สถาปนิก ผู้รับเหมา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

รูปแบบการอบรม

-  การอบรมให้ความรู้มีการสอบวัดผลความรู้

-  การนำเสนอหลักการปฏิบัติงานตามขั้นตอนจริงในสนาม

-  งานระบบประกอบอาคารที่เกี่ยวข้องจะถูกสอนไปพร้อมกัน

-  วิทยากร จากบริษัทที่ประกอบวิชาชีพต่างๆ มาร่วมงานกันโดยแบ่งหัวข้อให้รับผิดชอบสอน

 

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560      

08.30 – 09.00 น.                     ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.                     งานระบบป้องกันดิน

-     ระบบ Sheet Pile

12.00 – 13.00 น.                     พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.                     ระบบ Diaphragm Wall

-       ระบบ Pile Wall

-       Retaining Wall

-       การตรวจวัดการเคลื่อนตัวของระบบป้องกันดิน

   บรรยายโดย        ดร.ภิรมย์  แจ่มใส

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท คอนซัลติ้ง แอนด์ แมนเนจเม้นต์ 49 จำกัด

คุณเจษฐบุตร  โชติวิทยา

ที่ปรึกษา บริษัท คอนซัลติ้ง แอนด์ แมนเนจเม้นต์ 49 จำกัด

 

วันที่จัด 01 ก.ย. 2560
สถานที่จัด วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 60 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 9 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล วีนา กรุดเงิน โทรศัพท์ 02 184 4600-9 ต่อ 527 email : weena@eit.or.th
รายละเอียด
และใบสมัคร
หลักสูตร-CM60_16082017131234.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 กีรติ นิติโชติ  ชำระเงินเรียบร้อย  
 วรัญญู บัวขาว  ชำระเงินเรียบร้อย  
 อำนวย นาเอก  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สรพล แรงมาก  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ภัทรชัย ศรานุชิต  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ศิรินาคราช แก้วจำนงค์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 จตุพร อวะภาค  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 นัชฐพงษ์ ชัยเจริญไมตรี  ชำระเงินเรียบร้อย  
 วงศกร ลาธุลี  ชำระเงินเรียบร้อย  
10   โยธิน พันธ์เพ็ง  ชำระเงินเรียบร้อย  
11   ไพศาล พะวันนา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   ศวัส วิศิษฏ์ศาสตร์กุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
13   วิริย์ วรรณาภรณ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
14   อนุศิษฏ์ ลักษณาทรัพย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
15   พงศธร โลหะมาศ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   กนกชัย สัมฤทธิ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
17   ณรงค์ศักดิ์ พัทพงศ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
18   ยืนยง ยศศิริ  ชำระเงินเรียบร้อย  
19   ประภา มงคลเสริม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   จักรพันธ์ อิทธิประภากุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
21   ชัยณรงค์ ศรีคุณ  ชำระเงินเรียบร้อย  
22   มณีรัตน์ ยีจอหอ  ชำระเงินเรียบร้อย  
23   เบญจพรรณ ประมาณ  ชำระเงินเรียบร้อย  
24   ปรเมศวร์ ทบวัน  ชำระเงินเรียบร้อย  
25   สุธี ครองแสนเมือง  ชำระเงินเรียบร้อย  
26   ปฏิวัคิ ชำนาญเวชกิจ  ชำระเงินเรียบร้อย  
27   ภาว์ชิษณ์ เจริญวารีกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
28   พฤษ เบญจจินดา  ชำระเงินเรียบร้อย  
29   ดำรงค์ ทันมุข  ชำระเงินเรียบร้อย  
30   วิรัตน์ ศรีปน  ชำระเงินเรียบร้อย  
31   วรนาท วิคะบำเพิง  ชำระเงินเรียบร้อย  
32   นพรัตน์ อินทะรังษี  ชำระเงินเรียบร้อย  
33   อภิชาต นราสวัสดิ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
34   พูลศักดิ์ คนตรง  ชำระเงินเรียบร้อย  
35   สุรสิทธิ์ สีมาธรรมรัตน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
36   วิโรจน์ หล่อเงิน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
37   นิรัณ แสงขาว  ชำระเงินเรียบร้อย  
38   สัจจฏ์ พฤทธิ์ชาญฑีฆฑ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
39   วัชราภรณ์ ดวงอาจ  ชำระเงินเรียบร้อย  
40   ศราวุธ วงษ์สุก  ชำระเงินเรียบร้อย  
41   ภณ เจริญสุข  ชำระเงินเรียบร้อย  
42   ฐิติวัฒน์ สระบัว  ชำระเงินเรียบร้อย  
43   สิงหา เกียรติธนภัทร  ชำระเงินเรียบร้อย  
44   พุทธินันต์ นาไพบูลย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
45   ณัฐพล แสงดาว  ชำระเงินเรียบร้อย  
46   อรุณ สุวรรณคง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
47   เอกภาคิณ กังสนันท์  ชำระเงินเรียบร้อย  
48   พิมพ์ประภัสสร์ เชี่ยววารีสัจจะ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
49   ฉัตรชัย มานะธรรมสมบัติ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
50   ปกรณ์ สุทธิวารี  ชำระเงินเรียบร้อย  
51   สุรัตน์ ชูราศรี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 51 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th