กำหนดการสัมมนา
 
ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 2 หลักสูตรที่ 1 การวางผัง/งานเสาเข็ม
สาขา วิศวกรรมโยธา
รายละเอียด

             ** สมัคร 5 ท่าน ฟรี 1 ท่าน**

โครงการอบรม หลักสูตร ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 2

หลักสูตรที่ 1 : การวางผัง และงานเสาเข็ม

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2560  เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยวัดเทพลีลา39 กรุงเทพฯ

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมกับ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

หลักการและเหตุผล

วิศวกร ในสายงานสาขาต่างๆ ที่ทำงานในภาคปฏิบัตินั้น ล้วนต้องมีความรู้และประสบการณ์ในด้านการก่อสร้าง และการควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้มีการเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง โครงการสอนความรู้ เรื่องการปฏิบัติงานวิศวกรรม      ในสนามขึ้นเพื่อให้วิศวกรได้เรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์การทำงานโดยตรงได้ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้กับวิศวกรที่สนใจ ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น พร้อมกับสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานของตนเองได้ต่อไป

วัตถุประสงค์

1.    เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ความรู้ และประสบการณ์การทำงานในงานวิชาชีพ

2.    เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรในสายงานวิชาชีพวิศวกรรม และผู้เกี่ยวข้องเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางาน อันจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.    เพื่อรวบรวมบทความทางวิชาการในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และขยายเครือข่ายการทำงานและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นระหว่างบุคลากรในสายงานวิชาชีพวิศวกรรม ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  มีการนำเสนอความรู้ในการปฏิบัติงานภาคสนาม เพื่อขยายองค์ความรู้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน และการบริหารงานในสายวิชาชีพวิศวกรรม

2.  มีการขยายเครือข่ายทางวิชาการในงานวิชาชีพ

3.  เป็นการเผยแพร่ชื่อเสียง  และภาพลักษณ์ของสมาคมวิชาชีพ ทางด้านวิชาการ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

ช่างเทคนิค วิศวกร สถาปนิก ผู้รับเหมา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

รูปแบบการอบรม

-  การอบรมให้ความรู้มีการสอบวัดผลความรู้

-  การนำเสนอหลักการปฏิบัติงานตามขั้นตอนจริงในสนาม

-  งานระบบประกอบอาคารที่เกี่ยวข้องจะถูกสอนไปพร้อมกัน

-  วิทยากร จากบริษัทที่ประกอบวิชาชีพต่างๆ มาร่วมงานกันโดยแบ่งหัวข้อให้รับผิดชอบสอน

 

 

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560

การวางผัง / งานเสาเข็ม

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.

การวางผัง      

- การสำรวจหลักเขตที่ดินเพื่อการก่อสร้าง

- การสร้างเส้นอ้างอิง (BASE LINE)

- การวางผังอาคารเพื่อจะก่อสร้าง

บรรยายโดย      คุณเกษมสันต์  ศิริพานทอง

                    ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท แปลน คอนซัลแตนท์ส จำกัด

10.45 – 12.00 น.

งานเสาเข็ม     

- เสาเข็มตอก

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.

งานเสาเข็ม     

- เสาเข็มเจาะ Dry Process

- เสาเข็มเจาะ Wet Process

- การแก้ไขเสาเข็มหนีศูนย์

- การแก้ไขเสาเข็มกรณีไม่สมบูรณ์

- การทดสอบ การรับน้ำหนักของเสาเข็ม

o  Static Load Test

o  Dynamic Load Test

บรรยายโดย      คุณไมตรี  วงศ์ไพเสริฐ

                    ผู้อำนวยการโครงการ

                    บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ    :     พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.

                          พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.

 

หลักสูตร

วันที่จัดอบรม

PDU

(หน่วย)

กำหนดวันชำระเงิน

ชำระก่อน

ชำระหลัง

การวางผัง / งานเสาเข็ม

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560

9

18 สิงหาคม พ.ศ.2560

 2,000 บาท

2,500 บาท

 

 

 

 

 

วันที่จัด 25 ส.ค. 2560
สถานที่จัด วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 60 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 10 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล วีนา กรุดเงิน โทรศัพท์ 02 184 4600-9 ต่อ 527 email : weena@eit.or.th
รายละเอียด
และใบสมัคร
หลักสูตร-CM60_16082017125824.pdf
                          

ค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 สุธี ศุขะบุตร  ชำระเงินเรียบร้อย  
 รณชัย แถมมนตรี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 วรัญญู บัวขาว  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สมพร มานเสถียร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สิทธิโชค เทียนเวช  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 พิริยะ วงษ์เพิก  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ศิรินาคราช แก้วจำนงค์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 สุชีรา แก้วมงคล  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ณัฐวุฒิ หาญเจริญพนา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   รัฐการณ์ รุกขรังษี  ชำระเงินเรียบร้อย  
11   ชาญชัย นนท์กระโทก  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   วงศกร ลาธุลี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   โยธิน พันธ์เพ็ง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   สุมารี ศรีบุญเรือง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   เสถียร แสนสุนนท์  ชำระเงินเรียบร้อย  
16   ธิติพันธ์ กล่อมปัญญา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   จิรวัฒน์ เสียงแหลม  ชำระเงินเรียบร้อย  
18   สุธี ครองเเสนเมือง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   ณรงค์ศักดิ์ พัทพงศ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   ณัฐพล องค์อาจ  ชำระเงินเรียบร้อย  
21   ปฏิวัติ ชำนาญเวชกิจ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
22   ยืนยง ยศศิริ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
23   ประภา มงคลเสริม  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
24   จักรพันธ์ อิทธิประภากุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
25   ชัยณรงค์ ศรีคุณ  ชำระเงินเรียบร้อย  
26   มณีรัตน์ ยีจอหอ  ชำระเงินเรียบร้อย  
27   กฤษฎา กิจเจริญ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
28   ปรเมศวร์ ทบวัน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
29   ประวิท มงคลเสริม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
30   ศุภวนิช ชารี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
31   ภัทร์ธีรา พลอาจ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
32   สรศักดิ์ ฤกษณันท์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
33   กรุณา ประสาร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
34   เกรียงไกร เจินพูล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
35   อรุณวิชญ์ สีสด  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
36   ประภาภรณ์ เรียนรัตน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
37   ดำรงค์ ทันมุข  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
38   วิรัตน์ ศรีปน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
39   สรพล แสงมาก  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
40   วรนาท วิคะบำเพิง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
41   นพรัตน์ อินทะรังษี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
42   อภิชาติ นราสวัสดิ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
43   พูลศักดิ์ คนตรง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
44   สุรสิทธิ์ สีมาธรรมรัตน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
45   มนตรี ใจสีงาม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
46   วิโรจน์ หล่อเงิน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
47   ศิวะ คุ้มเขต  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
48   วริทธิ์ ประมุขชัย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
49   สุรัตน์ สิงห์ทอง  ชำระเงินเรียบร้อย  
ผลการค้นหาพบ: 49 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th