กำหนดการสัมมนา
 
“Contract Administration & Project Management” รุ่นที่ 18
สาขา สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
รายละเอียด

การฝึกอบรมเรื่อง “Contract Administration & Project Management” รุ่นที่ 18

วันที่ 6 – 7 ตุลาคม พ.ศ.2560 (ศุกร์ – เสาร์) เวลา 08.30 -16.30 น.

ณ ห้องรัชดาบอลรูม  ชั้น 6 โรงแรม เอส ซี ปาร์ค

จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

หลักการและเหตุผล

            โครงการก่อสร้างที่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายทั้งทางด้านคุณภาพ ราคาและเวลานั้นขึ้นกับการบริหารสัญญาและการบริหารโครงการของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  การเริ่มต้นเตรียมการที่ดีตั้งแต่แรกก่อนการก่อสร้างเสมือน ทำให้การก่อสร้างสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วครึ่งหนึ่ง ซึ่งสามารถลดความขัดแย้ง ข้อผิดพลาดและความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี และความปลอดภัยในการก่อสร้างในที่สุด

ด้วยเหตุดังกล่าว วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จึงจัดการฝึกอบรมเรื่อง  Contract Administration & Project Management ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เพิ่มพูนทักษะ และประสบการณ์ ในการก่อสร้าง

กลุ่มเป้าหมาย

1.         ผู้จัดการโครงการ

2.         วิศวกรหัวหน้างานและผู้ควบคุมงาน

3.         เจ้าของกิจการ

4.         ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร  นายสงคราม  ทองนพคุณ   รองกรรมการผู้จัดการ  บริษัท  อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

รายละเอียดการอบรม  ลงทะเบียน 08.30 น. – 09.00 น.

1.                  สิ่งที่ควรรู้ในการบริหารสัญญา

1.1      ขอบเขตงาน

1.2      การระบุราคาในสัญญา

1.3      เงื่อนไขการจ่ายเงิน

1.4      เงินประกันผลงาน (Retention)

1.5      หลักประกันสัญญา

1.6      บทปรับ

1.7      ALL   Risk  Insurance

1.8      ภาษี VAT & WHT & DST

2.                  การประชุมก่อนเซ็นสัญญา

2.1      ทำความเข้าใจ ขอบเขตงานที่ไม่ชัดเจน

2.2      ทำความเข้าใจ ด้านเทคนิคที่ไม่ชัดเจน

2.3      เพิ่ม-ลด ขอบเขตงาน และราคางาน

2.4      พิจารณา Deviation List

2.5      ต่อรองราคารวมสุดท้าย

3.                  การประชุมเริ่มโครงการ kick off meeting

3.1      Organization Chart

3.2      Distribution  Procedure and Contact Person

3.3      วันเริ่มสัญญาและวันสิ้นสุดสัญญา

3.4      ผู้ติดต่อประสานงานหน้างาน

3.5      Main Schedule และวัน Mobilize เข้า Site

 

4.        การวางแผนโครงการ

4.1       การวางผังองค์กร

4.2      การประชุมเริ่มต้นโครงการ

4.3      การจัดการเวลาของโครงงาน

4.4      การจัดทำงบประมาณ

4.5      ตารางการเบิกจ่ายเงิน

4.6      เงินสดหมุนเวียน

4.7      การบริหารความเสี่ยงโครงการ

5      การควบคุมโครงการ

5.1      การควบคุมงานออกแบบ

5.2      การควบคุมงานจัดซื้อ

5.3      การควบคุมงานก่อสร้าง

5.4      การควบคุมค่าใช้จ่าย

5.5      การประชุมเพื่อควบคุมงาน

6      การปิดโครงการ

6.1        สรุป Deficiency List

6.2        การส่ง Final Document

6.3        การจัดส่ง Spare Parts

6.4        สรุปราคา เพิ่ม/ลด-ราคางานเปลี่ยนแปลงของสัญญา

6.5        กำหนดวันรับมอบงานงวดสุดท้าย

6.6        กำหนดจำนวนวันต่อสัญญา (ถ้ามี)

6.7        กำหนดวันเริ่มและสิ้นสุดรับประกันความชำรุดบกพร่อง

 

 

วันที่จัด 06 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560
สถานที่จัด ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอส ซี ปาร์ค
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 70 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 10 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล คุณชฎาพร พงษ์อิ่ม 02-184-4600-9 ต่อ 524 โทรสาร.02-3192710-1 หรือ E-mail : chadaporn.eit@gmail.com
รายละเอียด
และใบสมัคร
รายละเอียด+ใบสมัคร
                          

ค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 สกลเกียรติ พ่วงพัชรกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สรัลชนา แนมขุนทด  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 พิทยา เหนือคลอง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สิทธศักดิ์ ทองมาก  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 พรรษา แก้วจีน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 กิตติศักดิ์ เต็มสิริมงคล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ภมร ณรงค์วิทยาการ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 วิวัฒน์ จันทร์ลมูล  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ทศวรรษ เทียมเมือง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   ดลนภัส บุญเพิ่ม  ชำระเงินเรียบร้อย  
11   พนาวรรณ สร้อยสน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   สมทรง แสนสุข  ชำระเงินเรียบร้อย  
13   สกุณ ทิพยะมาศโกมล  ชำระเงินเรียบร้อย  
14   สุขุม สมบัติไหมไทย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   บวรวิทย์ อินทนุพัฒน์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   ภูวดล คำแหง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   มโนวัฒน์ สังวิบุตร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18   สุรศักดิ์ วัฒนะจินดาวงศ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
19   พรศักดิ์ พูลพล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   อชิระ สวนใจ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
21   ส่งสวัสดิ์ เสมอวงศ์ติ๊บ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
22   Wattanathon Sakuldee  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
23   ณุชนิช ภานุวันตร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
24   ประวีณ ตรีวัฒนาวงศ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
25   ภาณุเดช เหลืองประเสริฐ  ชำระเงินเรียบร้อย  
26   ศิวฤทธิ์ หิรัญเรือง  ชำระเงินเรียบร้อย  
27   พงศ์ภัทร จิรังพิทักษ์กุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
28   กนกกร ธรรมโภคิน  ชำระเงินเรียบร้อย  
29   สุดารัตน์ อยู่เอม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
30   กฤตพัฒน์ ประสมเพชร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
31   เบญจมาศ อินทรสุวรรณ  ชำระเงินเรียบร้อย  
32   ศิราภรณ์ ศิลปะ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
33   พรพิชญา ปากกล้า  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
34   ไกรสิทธิ์ สุริยา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
35   พันธนันท์ สาทิสรัตนโสภิต  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
36   นิคม อนุสิทธิ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
37   วิเนตร ไตรเตชโภคิน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
38   ศิริพร ชูชื่น  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
39   ชัยณรงค์ ทองอยู่  ชำระเงินเรียบร้อย  
40   สยาม กุลศักดิ์ศรี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
41   กรกรฏ มะโนวรรณ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
42   อภินันท์ ศรพรหม  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
43   สุรีพร บุญนำ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
44   วิทยา เจริญยศ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
45   ประเสริฐ เพ็งกุกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
46   กานต์วิศุทธิ์ สุขพิศาล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
47   สุพร อิงอุดมนุกูล  ชำระเงินเรียบร้อย  
48   รุ่งธรรม ปุณมะรัง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
49   นพพล ศรสถิตย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
50   บุญส่ง รอดไทรป่า  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
51   จัดเจน ค้าของ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
52   อัมรินทร์ โสภิณ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
53   สมคิด จันทร์สิงห์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
54   เผด็จ กะระกล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
55   ชินธวัช ชินดีสุวรรณ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
56   ณัฐวุฒิ ธนะเรือง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
57   ภาคภูมิ ทิพย์ประเสริฐ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
58   จิรเมธ ลลิตวณิชกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
59   พัทธ์ธีรา พิทักษ์วงศ์ศร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
60   ธารทิพย์ พิสุทธิ์สุวรรณ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 60 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th