กำหนดการสัมมนา
 
การสัมมนาเรื่อง เหล็กเสริมคอนกรีตกับการออกแบบอาคารต้านแรงแผ่นดินไหว จ.สุราษฎร์ธานี ฟรี!!!
สาขา วิศวกรรมโยธา
รายละเอียด

 

 

การสัมมนาเรื่อง เหล็กเสริมคอนกรีตกับการออกแบบอาคารต้านแรงแผ่นดินไหว

       วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-13.30 น.

      ณ ห้องมรกต โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี

ไม่เสียค่าลงทะเบียน

หลักการและเหตุผล

    สืบเนื่องจากภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ผ่านมา ถึงแม้ประเทศไทยจะไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวมากนัก แต่ก็ไม่ใช่ว่าประเทศไทยจะปลอดภัยจากการเกิดแผ่นดินไหว เนื่องจากในประเทศไทยเองมีรอยเลื่อนของเปลือกโลกที่มีพลังอยู่ถึง 14 รอยเลื่อน ซึ่งมีระดับความรุนแรงตั้งแต่น้อยที่ไม่ทำให้เรารับรู้แรงสั่นสะเทือนไปจนถึงระดับความรุนแรงมากจนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ในขณะที่การออกแบบและก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในประเทศไทย เริ่มมีการคำนึงถึงการต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวมากขึ้น หากแต่วิศวกรผู้ออกแบบ วิศวกรที่ปรึกษา วิศวกรผู้ควบคุมงาน รวมถึงผู้ใช้งานทั่วไป อาจยังขาดความเข้าใจที่ถูกต้องในการรับมือกับงานก่อสร้าง เพื่อต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวรวมถึงการเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารที่ไม่ได้คำนึงถึงการออกแบบเพื่อต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

ในการนี้คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดงานสัมมนาเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการออกแบบและก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อต้านทานแรงสั่นสะเทือนของการเกิดแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธี รวมถึงแนวคิดในการออกแบบที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยส่งเสรอมให้วงการก่อสร้างของประเทศไทยมีการพัฒนาและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อรับมือกับภัยพิบัติแผ่นดินไหวในอนาคต

 

กำหนดการ

08.30-09.00 น.            ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ณ ห้องมรกต

09.00-09.15 น.             พิธีเปิด

   โดย       นายธนินท์รัฐ  เมธีวัชรรัตน์

            ประธานสาขาภาคใต้ 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

            วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

09.15-10.15 น.             การบรรยายเรื่อง แนวคิดและทิศทางของมาตรฐานการออกแบบอาคาร                             ต้านทานแผ่นดินไหวสำหรับประเทศไทย

โดย       รองศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์  ลีลาทวีวัฒน์

ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมโครงสร้างเหล็ก

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

10.15-10.30 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

10.30-11.30 น.           การบรรยายเรื่อง ใช้เหล็กเสริมคอนกรีตกำลังสูงอย่างไรให้มี                                ประสิทธิภาพ

                                    โดย       ดร.ทรงเกียรติ  มธุพยนต์

                                                Senior Project Manager

            บริษัท ซีวิลแอนด์สตรัคเจอรัล เอ็นจิเนียร์ส จำกัด (CASE)

11.30 -12.00 น.         การบรรยายเรื่อง นวัตกรรมเหล็กก่อสร้างในยุค 4.0

                                 โดย       คุณอดิศร สุขพันธุ์ถาวร

ผู้จัดการส่วนอาวุโส บริการลูกค้า-เทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

12.00-12.30 น.         เสวนา – ตอบข้อซักถาม และปิดการสัมมนา

12.30-13.30 น.         รับประทานอาหารกลางวัน

ผู้ดำเนินรายการ             โดย นายธนินท์รัฐ  เมธีวัชรรัตน์

 

แผนที่โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี

วันที่จัด 25 ส.ค. 2560
สถานที่จัด ณ ห้องมรกต โรงแรมไดมอลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 60 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 9 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมโยธา
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล นางสาวศิราภรณ์ บัวเจตธรรม โทร 02-184-4600-9 ต่อ 522 อีเมล์ namsai.eit@gmail.com
รายละเอียด
และใบสมัคร
แผ่นพับ - TATA สุราษฎร์_26072017101737.pdf
                          

ค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 พรรษา แก้วจีน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 จักรพงค์ กาญจนรัตน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ศราวุธ มณีมัย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 โกศิน วงษ์นุรักษ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สนธนา ธรรมโชติ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 พรรษา แก้วจีน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 กรกฎ กิจราช  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สุวรรณรัตน์ ฟักทอง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 คมสรรค์ พรหมเกิด  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   สุริยา ทวีตา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   สุเทพ จันทรัตนา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   ปิยวัฒน์ รัตนคช  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   สุธวัช เลิศวาสนา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   สมชาย ชายโอฬาร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   วีระศักดิ์ พิพิธสุนทรศานต์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   วุฒินันทน์ จงจิตร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   คณิต เทพสุวรรณ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18   ยูโซฟ เส็นยีหีม  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   ณัฐยศ ดอกขัน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   ภูริน แจ่มสุริยา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
21   อภินันท์ บุญญานุพงษ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
22   พัลลภ ทองกลิ่น  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
23   ประยุทธ์ ศรีประสงค์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
24   ธีระภาพ ศรีเทพ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
25   อำนวย สังข์ทอง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
26   จินดา รามอินทร์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
27   ประกิจ แก้วประเสริฐ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
28   สุวิทย์ เหล่ายัง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
29   วรายุทธ์ วามะเสน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
30   ภาณุ แสงเพ็ชร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
31   อนนท์ นนทะแก้ว  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
32   ปภังกร นิลวิสุทธิ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
33   ยงยุทธ แก้วคุ้มภัย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
34   ปวีณา อาโป  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
35   รุ่งแสง เสสิตัง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
36   ปฐมพร อินยะวิน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
37   ผดุงศักดิ์ ลิ้มชัยวรรชนะ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
38   ชัยวัฒน์ ศรีโพธิ์ชัย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
39   ศรัณย์ชัช โหมดประดิษฐ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
40   ธณู บุญชม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
41   ณัฎฐชัย สิงห์พณิชย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
42   สุรเชษฐ สิงหพณิชย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
43   ศุภมิตร ทองอุทุม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
44   วัฒนศักดิ์ เป็ดทอง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
45   สมชาย สมผลวัฒนา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
46   ธวัชชัย บุญมะยัง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
47   ธวัชชัย สุกใส  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
48   จารุวัฒน์ บุญมามร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
49   ณัฐพล สุวรรณฤกษ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
50   ภูฟ้า พุฒิกุลบวร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
51   จตุพร ศิวิไล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 51 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th