กำหนดการสัมมนา
 
โครงการอบรม การเสริมกำลังและซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวัสดุคอมโพสิต (FRP) วันที่ 8-9 กันยายน 60
สาขา วิศวกรรมโยธา
รายละเอียด

กำหนดการโครงการอบรม

การเสริมกำลังและซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวัสดุคอมโพสิต (FRP)

วันที่ 8-9 กันยายน 2560

เวลา 8.30-17.00 น. ณ อาคาร วสท.

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาคอนกรีตและวัสดุ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)

                                                                   ร่วมกับ บริษัท กรุ๊ปเมค คอร์ปอเรชั่น  จำกัด   

 

 

 ลักการเหตุผล

มาตรฐานของการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงแนวทางการออกแบบเพื่อให้องค์อาคารที่ออกแบบรับน้ำหนักบรรทุกปกติแล้วยังต้องสามารถรับแรงกระทำจากอุบัติภัย/ภัยจากธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้สอยของอาคาร การเพิ่มขนาดของน้ำหนักบรรทุกจร หรือการเพิ่มน้ำหนักรถบรรทุกตาม พ.ร.บ. เช่นสะพาน ด้วยเหตุนี้ทำให้องค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่มิได้พิจารณาแรงกระทำที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว อาจมีความเสียหาย จึงต้องมีการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างเดิมและอาจจะต้องมีการเสริมกำลังโครงสร้างเพื่อให้สามารถรับแรงกระทำที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวได้  ปัจจุบันได้มีการนำวัสดุคอมโพสิต ประเภทโพลิเมอร์เสริมเส้นใย (Fiber Reinforced Polymer, FRP)   มาประยุกต์ใช้ในงานเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีต เนื่องจากมีอัตราส่วนระหว่างกำลังรับแรงต่อน้ำหนักวัสดุสูง เมื่อเทียบกับวัสดุเสริมกำลังประเภทอื่น และยังทนต่อการกัดกร่อนเนื่องจากสนิมได้ดี ซึ่งการใช้วัสดุประเภทนี้เป็นที่นิยมในประเทศแถบยุโรป อเมริกา และ ญี่ปุ่น โดยมีการทำวิจัยและพัฒนามาตรฐานการออกแบบอย่างต่อเนื่อง

สำหรับในประเทศไทย มีมาตรฐานการเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีตด้วยวัสดุ FRP คือ มยผ. 1508-51    (ตีพิมพ์ปี 2551) ได้ระบุประเภทและคุณสมบัติของวัสดุคอมโพสิตในงานเสริมกำลัง แต่ยังไม่คลอบคลุมวิธีการออกแบบและรายละเอียดการติดตั้ง ดังนั้น อนุกรรมการสาขาคอนกรีตและวัสดุ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้วัสดุคอมโพสิต (FRP) ในงานเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีต  จึงได้จัดโครงการอบรม   “การเสริมกำลังและซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวัสดุคอมโพสิต (FRP)” เพื่อเผยแพร่แนวทางการออกแบบและติดตั้งระบบเสริมกำลังประเภทนี้ให้แก่วิศวกรทั่วไป

 

วัตถุประสงค์

 

1)      เพื่อให้วิศวกรมีความรู้และเข้าใจพฤติกรรม และหลักการเบื้องต้นในการออกแบบเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวัสดุ                FRP

2)      เพื่อให้วิศวกรหรือช่างผู้รับเหมางานติดตั้งมีความรู้ความเข้าใจในการติดตั้งระบบเสริมกำลังด้วยวัสดุ FRP

 

ลุ่มเป้าหมาย

 

วิศวกรหรือสถาปนิก ช่าง/ผู้รับเหมางานติดตั้งระบบเสริมกำลัง รวมทั้งผู้ที่สนใจในความรู้พื้นฐานในการออกแบบ    เสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีตด้วยวัสดุคอมโพสิต

 

วิทยากร

·     รศ. เอนก  ศิริพานิชกร

 

ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา (วสท.)

·     รศ. ดร. วิทิต ปานสุข

 

คณะอนุกรรมการสาขาคอนกรีตและวัสดุ (วสท.)

·     ผศ. ดร. กิตติภูมิ รอดสิน

 

คณะอนุกรรมการสาขาคอนกรีตและวัสดุ (วสท.)

·     ดร. ทนงศักดิ์ อิ่มใจ

 

คณะอนุกรรมการสาขาคอนกรีตและวัสดุ (วสท.)

·     ดร. นนทฉัตร กุลประภา

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันนออก

·     Dr. Reyes Garcia

 

University of Sheffield

·     Mr. Ong Wee Keong

 

Fyfe Asia Pte Ltd & Groupmech Corporation Ltd.

 

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560

08.30-09.00 น.           ลงทะเบียน

09.00-10.30 น.           แนวคิดและหลักการพิจารณาออกแบบเสริมกำลังโครงสร้างและวิธีการประเมินความมั่นคงแข็งแรง

                                 โดย.    รศ.เอนก  ศิริพานิขการ

                                                ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา (วสท.)

                                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

10.30-10.45 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.15 น.          การเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีตต้านทานแผ่นดินไหวโดยใช้วัสดุ FRP

                                โดย     ผศ.ดร.กิตติภูมิ  รอดสิน

                                                อนุกรรมการสาขาคอนกรีตและวัสดุ (วสท.)

                                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

12.15-13.15 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15-14.45 น.           การออกแบบเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีตรับแรงดัดและแรงเฉือนด้วยวัสดุ FRP

                              โดย       ดร.ทนงศักดิ์  อิ่มใจ

                                              อนุกรรมการสาขาคอนกรีตและวัสดุ (วสท.)

                                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

14.45-15.00 น.       พักรับประทานอาหารว่าง

15.00-16.30 น.       สาธิตตัวอย่างการติดตั้งวัสดุ FRP เสริมกำลังรับแรงดัดและแรงเฉือน

                            โดย      Mr.Ogn Wee Keong

                                      Fyfe Asia Pte Ltd & Groupmech Corporation Ltd.

 

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560

08.30-09.00 น.            ลงทะเบียน

09.00-10.30 น.            FRP under extreme conditions, super-flexible concrete and Innovative

                                 Concrete and innovative strengthening systems

                                 โดย.   Dr.Reyes Garcia

                                          University of Sheffield

                                               ดร.ทนงศักดิ์  อิ่มใจ

                                         อนุกรรมการสาขาคอนกรีตและวัสดุ (วสท.)

                                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

10.30-10.45 น.            พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.15 น.            หลักการเบื้องต้นในการออกแบบเสริมกำลังโครงสร้างเสาคอนกรีตด้วยวัสดุ FRP

                                  โดย    รศ.ดร.วิทิต  ปานสุข

                                                อนุกรรมการสาขาคอนกรีตและวัสดุ (วสท.)

                                               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12.15-13.15 น.            พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15-14.45 น.            กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้วัสดุ FRP เสริมกำลังโครงสร้างและการตรวจสอบประสิทธิภาพ                                                                        โครงสร้างภาคสนาม

                                 โดย    ดร.นนทฉัตร  กุลประภา

                                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก        

14.45-15.00 น.            พักรับประทานอาหารว่าง

15.00-16.30 น.            สาธิตตัวอย่างการเสริมกำลังโครงสร้างรับแรงอัดโดยวิธี Externally Bonded                                                                                        Reinforcement และ Post-tension Metal Strapping (PTMS)

                              โดย    Dr.Reyes Garcia

                                      University of Sheffield

                                           ดร.ทนงศักดิ์  อิ่มใจ

                                      อนุกรรมการสาขาคอนกรีตและวัสดุ (วสท.)

                                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 

 

 

ติดต่อสอบถามและลงทะเบียนได้ที่  คุณพจนีย์  เที่ยงไธสง

โทร. 02-184-4600-9 ต่อ 508      โทรสาร. 02-319-2710 / 02-184-4597-8 www.eit.or.th

                                                                                     e-mail : pt3972@gmail.com

วันที่จัด 08 ก.ย. 2560 - 09 ก.ย. 2560
สถานที่จัด อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 50 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 49 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมโยธา
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล พจนีย์ เที่ยงไธสง
รายละเอียด
และใบสมัคร
เสริมกำลังซ๋อมแซ่มโครงสร้างวัสดุคอมโพสิต_แก้ไข_เนื้อหา_up_1207201716546.pdf
                          

ค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 พงศธร โลหะมาศ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 1 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th