กำหนดการสัมมนา
 
การออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 32
สาขา วิศวกรรมความปลอดภัย
รายละเอียด

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 32

ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสภาวิศวกร

 

หลักการและเหตุผล

              ระบบดับเพลิงด้วยน้ำเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการป้องกันอัคคีภัย โดยเฉพาะสำหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารที่อยู่อาศัย และอาคารโรงงาน ฯลฯ หลักสูตร การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ จะช่วยให้วิศวกร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การติดตั้งระบบ และช่างควบคุมงานระบบป้องกันอัคคีภัยสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง และเป็นการวางพื้นฐานในการศึกษามาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง โดยจะเน้นทฤษฎี การออกแบและติดตั้งตามมาตรฐาน วสท. และ NFPA

 

 

วิทยากร  

คุณวันชัย  บัณฑิตกฤษดา

          กรรมการร่างมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท.

          อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คุณกาญจน์  รักศิริพงษ์

          กรรมการร่างมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท.

 

          วิศวกรอาวุโสระบบป้องกันอัคคีภัย  Lincolne Scott Co., Ltd.

 

 

 

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560

09.00-12.00 น.     พื้นฐานระบบท่อยืนและสายฉีดน้ำดับเพลิง

Ÿ   Hydraulic and water based fire protection

Ÿ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบดับเพลิงด้วยน้ำ

Ÿ  นิยามที่จำเป็นของระบบท่อยืน

Ÿ  ประเภทของระบบ

Ÿ  การหาปริมาณน้ำดับเพลิงของระบบท่อยืน

Ÿ  การแบ่งโซนท่อยืนสำหรับอาคารสูง

Ÿ  การกำหนดขนาดท่อยืน

Ÿ  ท่อ วัสดุ และอุปกรณ์ในระบบท่อยืน เช่น Hose Valve, Fire Department       Connect,    Fire Hydrant

 

 

 

12.00-13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.   พื้นฐานระบบส่งน้ำดับเพลิง

Ÿ   ประเภทของระบบส่งน้ำดับเพลิง

Ÿ  นิยามที่จำเป็นของระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

Ÿ  การเลือกประเภทเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

Ÿ  ท่อ วาล์ว และอุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

Ÿ  พื้นฐานการทำงานและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

Ÿ  ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

 

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560

09.00-12.00 น.   พื้นฐานระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง

Ÿ   Building code and sprinkler installation requirement

Ÿ  นิยามที่จำเป็นของระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง

Ÿ  พื้นที่ครอบครอง

Ÿ  ท่อ วัสดุ และอุปกรณ์

Ÿ  แนวคิดพื้นฐานการติดตั้งระบบ

Ÿ  ประเภทของระบบ

12.00-13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.        การติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง

Ÿ   ข้อกำหนดในการติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงประเภทต่าง ๆ

Ÿ  Special Situation installation requirement

Ÿ  การหาขนาดท่อดับเพลิงโดยวิธี Pipe Schedule และ Hydraulic Calculation

Ÿ  ตัวอย่างแบบแปลนพร้อมตัวอย่างการคำนวณโดยวิธี Hydraulic Calculation

 

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน

Work shop

09.00-12.00 น.   การออกแบบห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและการหาขนาดถังน้ำดับเพลิง

Ÿ   การออกแบบระบบท่อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

Ÿ   การออกแบบระบบท่อยืน

Ÿ   ตัวอย่างแปลนอาคารเพื่อทำ Case Study

12.00-13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.   การออกแบบระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงในพื้นที่ครอบครองประเภทต่าง ๆ

Ÿ   การจัดวางหัวกระจายน้ำดับเพลิงประเภทต่าง ๆ ในแบบ Plan ของอาคาร

Ÿ  การคำนวณหาปริมาณการใช้น้ำดับเพลิงของระบบและการเลือกระบบส่งน้ำ

Ÿ  ตัวอย่างแปลนอาคารเพื่อทำ Case Study

 

ติดต่อสอบถามได้ที่  คุณรุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ ฝ่ายวิชาการโครงการ

                        โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 510 โทรสาร 02-319 2710-1

***ข้อปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศและได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดังนี้

    uกรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำนวน

    v กรณีลูกค้าได้ลงทะเบียน (ชำระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

C    แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วัน           คืนเงินให้เต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน

C    แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  15 วัน           คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน

C    แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 7 วัน              คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน

**แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 3 วัน           หรือภายในวันจัดงาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน

วันที่จัด 03 พ.ย. 2560 - 05 พ.ย. 2560
สถานที่จัด อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 60 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 51 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ
รายละเอียด
และใบสมัคร
โบว์ชัวร์ออกแบบติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 32 (1)_06072017134953.pdf
                          

ค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 ฐารัตน์ ศรีกิตติกาญจน์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ปพนธนัย ไชยเสน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ณัฐพงศ์ คงจันทร์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 รังษิกร สืบต้า  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 นฤพันธ์ จันกิ่งทอง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ปฐมศก วิไลพล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ธีรวุฒิ ล้อมลาย  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ปพนธนัย ไชยเสน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 พัฒนพันธุ์ ทินกร ณ อยุธยา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 9 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th