กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมเรื่อง “การประยุกต์ใช้รหัสต้นทุนก่อสร้างในการบริหารงานก่อสร้าง”
สาขา วิศวกรรมโยธา
รายละเอียด

การอบรม “การประยุกต์ใช้รหัสต้นทุนก่อสร้างในการบริหารงานก่อสร้าง”

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2560

ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพรบรมราชูถัมภ์

 

หลักการและเหตุผล

            โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ทั้งฝ่าย เจ้าของโครงการ ที่ปรึกษา และ ผู้รับเหมาก่อสร้าง จำเป็นจะต้องใช้รหัสต้นทุนก่อสร้าง (Cost code) เพื่อช่วยในการจัดทำงบประมาณ การคิดค้นต้นทุนราคาต่อหน่วย หรือ ทำงาน เพิ่มลดต่างๆ บัดนี้ทาง วสท. โดยคณะกรรมการมาตรฐานต้นทุนก่อสร้าง ได้จัดทำมาฐานรหัสต้นทุนก่อสร้าง (พ.ศ.2555) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงควรจัดอบรม แนะนำความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการพัฒนาในวงการก่อสร้างมากขึ้น ให้สอดรับกับการบริบทของประเทศที่จะต้องมีการแข่งขันในวิชาชีพกับต่างชาติมากขึ้น

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้กลุ่มวิชาชีพหลักที่เป็นผู้มีบทบาท มีศักยภาพที่จะพัฒนาวงการก่อสร้าง ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในรหัสต้นทุนงานก่อสร้าง เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เผยแพร่ กระจายรวดเร็ว

2. เปิดโอกาสให้กลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนซักถาม แสดงความคิดเห็น ด้านการใช้รหัสต้นทุนงานก่อสร้าง

3. ให้ผู้เข้าสัมมนารู้และเข้าใจการประยุกต์ใช้รหัสต้นทุนงานก่อสร้าง

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

            เป็นวิศวกร สถาปนิก เจ้าของโครงการ ที่ปรึกษา ผู้รับเหมา ที่สนใจในพื้นฐานการ จัดทำต้นทุนก่อสร้าง

 

กำหนดการ

08.30-09.00 น.                ลงทะเบียน

09.00-09.10 น.                พิธีเปิด โดย รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล

09.10-09.40 น.                บรรยายหัวข้อ มาตรฐานต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร พ.ศ.2555 ฉบับ วสท.

                                       บรรยายโดย นายทศพร  ศรีเอี่ยม และ ผศ.ดร.วัชระ  เพียรสุภาพ

10.40-11.10 น.                บรรยายหัวข้อ มาตรฐานต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร พ.ศ.2555 ฉบับ วสท. หมวดงานเตรียมการ                                                                                      (Expense) หมวดโครงสร้างและสถาปัตยกรรม หมวดงานก่อสร้างพ.ศ. 2555 ฉบับ วสท. หมวดงานตกแต่ง 

                                       บรรยายโดย  ผศ.ดร.วัชระ  เพียรสุภาพ และ ผศ.สมเกียรติ  ขวัญพฤกษ์

11.15-11.30 น.                  พักรับประทาน ชา-กาแฟ

11.30-13.00 น.                  บรรยายหัวข้อ มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร พ.ศ.2555 ฉบับ วสท. หมวด งานระบบประกอบอาคาร

                                        บรรยายโดย นายศักดิ์ณรงค์  เดชระพีพงษ์ และ นายเสรี ลิ่มนวงศ์

13.00 -14.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

14.00-15.00 น.                บรรยายหัวข้อ มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร พ.ศ.2555 ฉบับ วสท. หมวดงานตกแต่งและงานภายนอกอาคาร

                                       บรรยายโดย นายสมปราชญ์  ลิขิตลือชา และนางกชกร  คุณาลังการ

15.00-15.15 น.                พักรับประชาน ชา-กาแฟ
15.15-16.00 น.                บรรยายหัวข้อ ประโยชน์ของการใช้รหัสต้นทุนก่อสร้างกับการบริหารต้นทุนโครงการ

                                      บรรยายโดย นายสุชิน  สุขพันธ์ และนายจักรกริช  ธิติโสภี

16.00-16.30 น.              ถาม-ตอบ

วันที่จัด 05 ส.ค. 2560
สถานที่จัด ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง39
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 60 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 56 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมโยธา
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล คุณชฎาพร พงษ์อิ่ม 02-184-4600-9 ต่อ 524 โทรสาร.02-3192710-1 หรือ E-mail : chadaporn.eit@gmail.com
รายละเอียด
และใบสมัคร
รายละเอียด+ใบสมัคร
                          

ค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 พิชามญธุ์ กิจรักษ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ภูวดล คำแหง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ดารารัตน์ เชื้อขาวพิมพ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 พัชญ์ณฐณณ ดำคง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 4 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th