กำหนดการสัมมนา
 
ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 44
สาขา วิศวกรรมความปลอดภัย
รายละเอียด

โครงการอบรม

หลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายตรวจสอบสภาพอาคาร ประจำปี 2560

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมกับ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

 “ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 44

ภาควิชาการ: วันที่ 22, 23,24,28,29,30 กันยายน 

ภาคปฏิบัติ:  วันที่ 1, 7 ตุลาคม 2560 

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 (วัดเทพลีลา)

 

หลักการและเหตุผล      

     ด้วยได้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียน และการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าของอาคารและสาธารณชน กฎกระทรวงดังกล่าวได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบประการหนึ่งว่า ผู้ตรวจสอบต้องผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองหลักสูตรเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารจากคณะกรรมการควบคุมอาคาร และการตรวจสอบสภาพอาคารจะครอบคลุมถึง

1.  การใช้อาคารตามที่ได้รับอนุญาต รวมถึงการดัดแปลง และการขอเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยตรวจสอบว่ามีการใช้อาคารที่     อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือมีความเสี่ยงอันตรายหรือไม่

2.  ตรวจสอบสภาพระบบและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงโครงสร้างของอาคารที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้อาคาร

3.  ตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันอันตราย

4.  ตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัย และแผนการฉุกเฉินที่จำเป็น

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการตรวจสอบสภาพอาคาร สามารถวิเคราะห์หาต้นเหตุที่จะนำไปสู่การเกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องจากสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารรวมทั้งระบบบริหารจัดการ

2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมที่มีคุณสมบัติที่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบได้ และผ่านการอบรมหลักสูตรนี้และผ่านการสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถจดทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบได้

3.  เพื่อให้การตรวจสอบสภาพอาคารเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยใช้รายการตรวจสอบและคู่มือการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ

ขอบเขตเนื้อหาวิชาทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติจำนวน 45 ชั่วโมง

- จรรยาบรรณและกฎหมาย            

- หลักการและแนวทางการตรวจสอบอาคาร

แนวทางการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร

 - แนวทางการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร       - แนวทางการตรวจสอบระบบบริการและอำนวยความสะดวก

 - แนวทางการตรวจสอบระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม     - แนวทางการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

 - แนวทางการตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคารเพื่ออพยพผู้ใช้อาคาร

 - แนวทางการตรวจสอบระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร

ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วยการตรวจสอบสภาพและระบบความปลอดภัยจากอาคารตัวอย่างจริง และการวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลการตรวจสอบ

 

เอกสารที่ท่านจะได้รับในการอบรม

1)  กระเป่าใส่เอกสาร                                                                                                               

2 )  เอกสารประกอบคำบรรยาย และสมุดจดบันทึก       

3)   หนังสือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ประมาณ 3 เล่ม  

4)   CD (กฎหมายที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบอาคาร, เอกสารประกอบการบรรยาย, ทำเนียบรุ่น)

 

ข้อปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศและได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดังนี้

        

 

    uกรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำนวน

    v กรณีลูกค้าได้ลงทะเบียน (ชำระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

C    แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วัน           คืนเงินให้เต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน

C    แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  15 วัน           คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน

C    แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 7 วัน              คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน

แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 3 วัน          หรือภายในวันจัดงาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน

วันที่จัด 22 ก.ย. 2560 - 07 ต.ค. 2560
สถานที่จัด
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 60 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 23 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ
รายละเอียด
และใบสมัคร
ผู้ตรวจสอบ 44_06072017101744.pdf
                          

ค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 วิศรุต เชิดชู  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 พรรษา แก้วจีน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 อัญญารัตน์ มงคลวีระพันธ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ประทีป โฉมจันทร์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ภานุวัฒน์ เทียนศรี  ชำระเงินเรียบร้อย  
 เสรี บุญยัง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ภูดิท จารัตน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 พรเทพ คู่ดำเกิง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ธเนตร์ อุดมศรี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   มงคล คุณากรบดินทร์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   ชุมพล สร้อยเชพร  ชำระเงินเรียบร้อย  
12   วิริย์ วรรณาภรณ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   อานนท์ เลื่อมไส  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   กฤษณพล สุขสานต์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   ประยุทธ พีรนันทปัญญา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   อนนท์ นนทะแก้ว  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   ทวีศักดิ์ ปานหลิม  ชำระเงินเรียบร้อย  
18   ปรีชา โพทิพยวงษ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
19   อรวรรณ พันเจ๊ก  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   ชัยพร ควนวิไล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
21   นรเศรษฐ์ กิตติประทีปเจริญ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
22   จรัล สุวัฒนพูนลาภ  ชำระเงินเรียบร้อย  
23   สิทธิชัย ช่อสลิด  ชำระเงินเรียบร้อย  
24   ชลทศ ประเทืองสุขพงษ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
25   พิเชฐ ธีรานุสนธิ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
26   จิราวัฒน์ หงษ์สิบแปด  ชำระเงินเรียบร้อย  
27   พงศกร อั้งสุพ่วง  ชำระเงินเรียบร้อย  
28   พงษ์ศักดิ์ ด้วงเงิน  ชำระเงินเรียบร้อย  
29   วิเชียร รอดย้อย  ชำระเงินเรียบร้อย  
30   ภวิษย์พร เอี่ยมหอม  ชำระเงินเรียบร้อย  
31   พูมพงศ์ ชุ่มชูจันทร์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
32   วุฒิไกร ลายประเสริฐ  ชำระเงินเรียบร้อย  
33   ชัยยุทธ์ ลิ่มสกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
34   ชยธร บุญกระพือ  ชำระเงินเรียบร้อย  
35   อเนก อิ่มทองใบ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
36   สถิต พึ่งสุนทร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
37   ภัฎฎ์ พิมเสน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 37 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th