กำหนดการสัมมนา
 
การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 9
สาขา วิศวกรรมความปลอดภัย
รายละเอียด

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)

(ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 9

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

ร่วมกับ  สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคารและสภาวิศวกร

 

หลักการและเหตุผล

ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)เป็นส่วนหนึ่งของอาคารโรงงาน,อาคารสูงและอาคารบางประเภท ซึ่งผู้ตรวจสอบอาคาร และผู้ดูแลอาคารจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษา แต่เนื่องจากอุปกรณ์ส่วนประกอบ การตรวจสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)ของผู้ตรวจสอบอาคารส่วนใหญ่จะตรวจดูจากรายงานการซ่อมบำรุงและการทดสอบว่ามีการซ่อมบำรุงและทดสอบตามระยะเวลาหรือไม่ แต่ผู้ตรวจสอบอาคารและผู้ดูแลอาคารควรมีความเข้าใจกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวกับระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)องค์ประกอบของระบบ Fire Pump แนวทางการตรวจสอบระบบ Fire Pump และรูปแบบรายงานการตรวจสอบเพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบและดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)

ด้วยเหตุนี้ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับ สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร (ตปอ.) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) เพื่อให้ผู้ตรวจสอบอาคาร, ผู้ดูแลอาคาร และบุคคลทั่วไปได้มีโอกาสได้เข้าใจกฎหมายและมาตรฐานของระบบแต่ละประเภท, แนวทางการตรวจสอบ และรูปแบบการทำรายงานทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติกับระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)จริง

วัตถุประสงค์

1.   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรับทราบถึงความสำคัญในการตรวจสอบและดูและรักษาระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)

2.   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการดูและและบำรุงรักษาระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)

3.   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)ให้อยู่สภาวะพร้อมใช้งาน

4.   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทดลองทำการตรวจสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)จริง และสามารถวิเคราะห์และประเมินผลจากการตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง

5.   เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่สมาชิกสภาวิศวกรในการพัฒนาวิชาชีพ
ท่านผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม

-                   ผู้ตรวจสอบอาคาร

-                   เจ้าของอาคาร, วิศวกรดูแลอาคาร

-                   ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาอาคารและโรงงาน

-                   วิศวกรออกแบบ, วิศวกรควบคุมและบริหารโครงการ

-                   นิสิต-นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

 

ท่านผู้เข้าอบรมจะได้รับ

·       เอกสารประกอบการบรรยาย

·       มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (CPD) เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สภาวิศวกรซึ่งจะอยู่ในวุฒิบัตร จาก สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร

·       นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 200% ของรายจ่ายค่าเข้าอบรม ทั้งนี้เป็นไปตาม พ.ร.ก. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548

·       ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามพ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ. 2550  ซึ่งกำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด

 

วิทยากร    1. นายวันชัย บัณฑิตกฤษดาที่ปรึกษา คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

3. นายจุลดิษย์  จายนียโยธิน   กรรมการ คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

 

กำหนดการ

08.30 – 09.00 น.     ลงทะเบียน

09.00 – 10. น.         กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)

ประเภทระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) และการเลือกประเภทของระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) ให้เหมาะสม

                          วิทยากร   นายวันชัย  บัณฑิตกฤษฎา

10.00 – 10.15 น.        พักรับประทานกาแฟ

10.15 – 12.00 น.     การตรวจสอบและการทำ Performance test

                          การอ่านผลรายงาน (Report) จากการทำ Test

                          วิทยากร  นายวันชัย  บัณฑิตกฤษฎา

12.15   –  13.00 น.        พักรับประทานอาหาร

13.00 – 14.30 น.     เครื่องมือในการทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

                          เทคนิคการตรวสอบและทดสอบสมรรถนะ

                          วิทยากร  นายจุลดิษย์  จายนียโยธิน

14.30 – 14.45 น.     พักรับประทานชา-กาแฟ

14.45 – 16.30 น.     ภาคปฏิบัติจริงการตรวจสอบ และการทำ Performance Test Fire Pump

16.30 – 17.00 น.     สรุปผลการปฏิบัติจริง และประเมินรายงาน (Report)

                          วิทยากร  นายจุลดิษย์  จายนียโยธิน

 

 

 

 

สนใจติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรุ่งลาวรรณ์  สท้านภพ

โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 510 โทรสาร  02-319 2710-1

E-mail: runglawan@eit.or.th

วันที่จัด 22 ก.ย. 2560
สถานที่จัด อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 40 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน -10 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ
รายละเอียด
และใบสมัคร
โบว์ชัวร์ตรวจสอบและทดสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง รุ่นที่ 9_0607201710516.pdf
                          

ขออภัยค่ะ มีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 มานะ วัฒนากร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ฐารัตน์ ศรีกิตติกาญจน์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ปิยะ สว่างพาณิชย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ภาคภูมิ รักษาสุระสาร  ชำระเงินเรียบร้อย  
 นิทัศน์ เที่ยงธรรม  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สาธิต มาเฮง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สราวุธ สอนไข่  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ป้อมเพชร วิศยทักษิณ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 หริสศวรรณษ์ คุปวุฒินันท์  ชำระเงินเรียบร้อย  
10   อนันต์ จุลไกวัลสุจริต  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   อดิศร สำราญรื่น  ชำระเงินเรียบร้อย  
12   อัจฉรา รอดเหลือ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   พงษ์พีระ แซ่โค้ว  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   ชาติชาย สมบัติวงค์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   อธิวัฒน์ สุทธิมาศ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   มโนวัฒน์ สังวิบุตร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   ศิริชัย ศิลปสาย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18   สุริยะ เจริญฤทธิ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   สุรพงษ์ คงบำเพ็ญ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   นฤพันธ์ จันกิ่งทอง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
21   วีรยุทธ จรรยา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
22   รุ่งตะวัน ชาววังฆ้อง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
23   คมกฤช ภิรมณ์ชาติ  ชำระเงินเรียบร้อย  
24   กฤตเมธ โฉมยงค์  ชำระเงินเรียบร้อย  
25   โสธญา สถาพร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
26   วันชัย ทาสีหัวช้าง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
27   สันติ เขียดนอก  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
28   ธนะศักดิ์ ศักดิ์ปฏิฐา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
29   ประยูร สง่างาม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
30   ศุภกิจ แสงโสภณ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
31   เสกสรรค์ คำดา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
32   มีชัย อิ่มพงษ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
33   เฉลิมวุฒิ อินทอง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
34   วุฒิศิษฎ์ สังข์ทอง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
35   ธีรภัทร พลหนองแวง  ชำระเงินเรียบร้อย  
36   ฉัตรชัย เจียมสุขุม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
37   ฐาปนิต ชมภูมั่น  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
38   NATTAWUT PHUMSANGUAN  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
39   ณพล ทองอิ่น  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
40   เฉลิมเกียรติ สุขนาแซง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
41   วันวิสาข์ เกษศรี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
42   เพชร ผาณิตพิเชฐวงศ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
43   ธวัช เรืองทองเมือง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
44   รณภูมิ ชุ่มกลาง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
45   สันทสิทธิ์ มะลิซ้อน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
46   นัฐวุฒิ ต๊ะต้องใจ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
47   ปิยพงษ์ เรืองฉาย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
48   รุจิกร เครือแสง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
49   ชูเดช แสนเลิศ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
50   จิราวัฒน์ สุวรรณรัตน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 50 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th