กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมหลักสูตร “การติดตั้งทางไฟฟ้าในสถานที่เฉพาะ ; บริเวณสถานพยาบาล” Requirements for special installations of medical location
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
รายละเอียด

การอบรมวิศวกรรมออกแบบและปรึกษา ประจำปี 2560

หลักสูตร “การติดตั้งทางไฟฟ้าในสถานที่เฉพาะ ;  บริเวณสถานพยาบาล”

Requirements for special installations of medical location

 

วันที่ 7-8 ตุลาคม 2560 (วันเสาร์-วันอาทิตย์) เวลา 08.30-16.30 น.

ณ. ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.

บรรยายโดยวิวัฒน์   กุลวงศ์วิทย์

จัดโดย

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

www.eit.or.th

 

ฟรี  ท่านจะได้รับหนังสือ การติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับสถานที่เฉพาะ ; ความปลอดภัยสถานพยาบาล

ราคาเล่มละ 100 บาท

 

บทนำ

เนื่องจากประเทศไทยมสถานประกอบการรักษาพยาบาลทั้ง ภาครัฐ และเอกชนเป็นจำนวนมากและมีการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านบริการสุขภาพ เพื่อให้บริการกับชาวต่างประเทศนั้น ดังนั้นมาตรฐานความปลอดภัยจากไฟฟ้าจึงมีความจำเป็น ซึ่งต้องมีความเข้าใจและติดตั้งให้ถูกต้องตามมาตรฐานเพื่อให้บรรลุผลด้านความปลอดภัยต่อผู้เข้าทำการรักษาและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน จึงจะทำให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจต่อความปลอดภัยในชีวิตตามมาตรฐานสากล ดังนั้นจึงได้จัดการบรรยายเชิงวิชาการขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับบริภัณฑ์ไฟฟ้าภายในสถานพยาบาลเพื่อให้มีการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของมาตรฐาน IEC 60364-7-710

 

รายละเอียดหลักสูตร

1.  การต่อลงดินขั้นพื้นฐานในสถานพยาบาล                                                                                                                                                                                                     

-  การต่อลงดินระบบเบื้องต้น

-  การต่อประสานศักย์ให้เท่ากัน เหตุผลและความจำเป็น

-  การต่อลงดินในสถานพยาบาล

2.  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอันตรายจากการช็อกทางไฟฟ้า

-  การช็อกจากไฟฟ้าทั่วไปหรือเรียกว่าแมคโครช็อก

-  การช็อกจากไฟฟ้าในสถานพยาบาลหรือที่เรียกว่าไมโครช็อก

-  ขนาดของแรงดันสูงสุดของบุคคลทั่วไปที่ยอมรับได

-  ขนาดของกระแสสูงสุดที่บุคคลทั่วไปที่ยอมรับได้

-  ข้อกำหนดของกระแสและแรงดันที่มีต่อร่างกายมนุษย์

-  การสร้างกราฟความปลอดภัยสำหรับสถานที่แห้งและสถานที่เปียก

3.  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระแสรั่วในบริภัณฑ์ไฟฟ้าในห้องผ่าตัด

-  สาเหตุการรั่วของกระแสไฟฟ้าระบบที่มีการต่อลงดินและระบบที่ไม่มีการต่อลงดิน

-  ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในสถานพยาบาลเป็นระบบที่มีการต่อลงดิน

-  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับขนาดของกระแสไมโครช็อก

-  ขนาดของกระแสไมโครช็อกที่ยอมรับได้ในห้องผ่าตัด

4.  ความรู้พื้นฐานการแยกทางไฟฟ้าและเหตุผล

-  เหตุผลในการแยกของไฟฟ้า

-  เหตุผลการใช้หม้อแปลงแยกขดลวดในห้องผ่าตัด

-  เหตุผลในการใช้ระบบไฟฟ้าที่ไม่มีการต่อลงดินสำหรับบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่ใช้สำหลับการผ่าตัด

-  เหตุผลในการใช้เครื่องเฝ้าตรวจแสดง ความเป็นฉนวนไฟฟ้า

5.  หม้อแปลงแยกขดลวด

-  ขนาดของของหม้อแปลงแยกขดลวดที่กำหนดให้ใช้ในห้องผ่าตัด เหตุผลทำไมไม่ใช้หม้อแปลงแยดขดลวดขนาดใหญ่ เพื่อจ่ายไฟให้ห้องผ่าตัดทั้งโรงพยาบาล

-  สเปคของเครื่องหม้อแปลงแยกขดลวด

-  วงจรของแผนไฟฟ้าย่อยที่จ่ายให้กับบริภัณฑ์ไฟฟ้า

-  การต่อลงดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า ที่รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงแยกขดลวด

-  ผลของสายดินยริภัณฑ์ขาด ภายในห้องผ่าตัดจะเกิดอันตราย มีกระแสไมโครช็อกไหลเข้าไปในร่างกาย

-  ตัวอย่างการคำนวณเพื่อทวนสอบความปลอดภัยในห้องผ่าตัด

-  ตำแหน่งและการติดตั้งหม้อแปลงแยกขนาดในบริเวณสถานพยาบาล

-  การต่อลงดินระบบไฟฟ้าที่รับไฟจากหม้อแปลงแยกขดลวด

-  แท่งต่อประสานศักย์ให้เท่ากัน เหตุผลและทำไมต้องมี

6.  มาตรฐานที่ออกใหม่ของ วสท.

-  นิยามที่ใช้ในสถานพยาบาล

-  ข้อกำหนดของเวลาการถ่ายโอนไฟฟ้าฉุกเฉินเข้าทดแทนไฟฟ้าปกติ

-  ระบบไฟฟ้าที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในสถานที่เฉพาะเป็นห้องผ่าตัด ICU

-  การป้องกันไฟฟ้าสัมผัสโดยอ้อม

-  การป้องกันไฟฟ้าสัมผัสโดยตรง

-  การป้องกันการสัมผัสกับไฟฟ้าโดยใช้หม้อแปลงแยกขดลวด

7.  มาตรฐานที่ออกใหม่ของ วสท. (ต่อ)

-  หลักการประสานศักย์ให้เท่ากันและวัตถุประสงค์

-  หลักการประสานศักย์ให้เท่ากันแบบ IEC และ NFPA

-  ข้อกำหนดและขนาดของหม้อแปลงแยกขดลวด

8.  ข้อกำหนดการใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินสำหรับสถานพยาบาล

-  นิยามของการประยุกต์ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินตาม NFPA และ NEC

-  ข้อจำกัดในการใช้ Ground Fault Relay สำหลับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน

-  ข้อกำหนดให้ใช้ Ground Fault Indicator (GFI)

-  วงจรไฟฟ้าสำหรับโรงพยาบาลที่ใช้ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

-  ตัวอย่างการใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินกับสถานที่พยาบาลและ GFI

 

ใครคือผู้เข้าร่วมฟัง

วิศวกรออกแบบ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ดูแลสถานที่ในห้องผ่าตัด ห้อง ICU ห้องวิกฤตทางการแพทย์ ฯลฯ

 

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560

08.00-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-10.30 น. การต่อลงดินขั้นพื้นฐานในสถานพยาบาล

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น. ความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับอันตรายของการช็อกของไฟฟ้า

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร

14.45-16.30 น. พื้นฐานการแยกทางไฟฟ้าและเหตุผล

 

วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560

08.00-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-10.30 น. หม้อแปลงแยกขดลวด

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น. มาตรฐานที่ออกใหม่ของ วสท.

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น. มาตรฐานที่ออกใหม่ของ วสท.

14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.30 น. ข้อกำหนดการใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินสำหรับสถานพยาบาล

วันที่จัด 07 ต.ค. 2560 - 08 ต.ค. 2560
สถานที่จัด วสท. ชั้น 4
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 60 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 54 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล นพมาศ
รายละเอียด
และใบสมัคร
การติดตั้งทางไฟฟ้าในสถานที่เฉพาะฯ_0507201712856.pdf
                          

ค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 วิโรจน์ เมล์ลุสกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
 นายบัญชา สาสุธรรม  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 วัชรา นิลวานิช  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 โกสินทร์ คล่องเชิงสาน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สายชล กองทอง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สมยศ หลวงผาด  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 6 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th