กำหนดการสัมมนา
 
โครงการอบรมเชิงวิชาชีพและภาคปฏิบัติเรื่อง มาตรฐานการเลือกใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ เครื่องตัดไฟรั่ว Concumer unit และ Load center อย่างมืออาชีพ * รับจำนวน 60 คนแรกที่ชำระเงินก่อน เนื่องจากมีภาคปฏิบัติ
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
รายละเอียด

โครงการอบรมเชิงวิชาชีพและภาคปฏิบัติเรื่อง

มาตรฐานการเลือกใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ เครื่องตัดไฟรั่ว

Concumer unit และ Load center อย่างมืออาชีพ

วันที่ 1-2 กันยายน 2560 (วันศุกร์-วันเสาร์)

ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน ถือเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับปัจจุบัน ตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2558 ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สังกัดกระทรวงแรงงาน ว่า “สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เฉพาะสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร” มีรายละเอียดในงาน ที่บังคับใช้สำหรับอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เพื่อความปลอดภัยต่อสาธารณะ ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ผนวกกับข้อบังคับของทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง ที่ให้ผู้ที่ขอใช้มิเตอร์ใหม่ หรือ ขอเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าแรงดันด่ำ จะต้องมีการติดตั้งใช้งานเครื่องตัดไฟรั่วอย่างถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยสูงสุด และการใช้งานที่เชื่อถือได้ สะดวกในการใช้งาน

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ประกาศ มอก. 909-2548 และ มอก.2425-2552 ซึ่งเป็นมาตรฐานบังคับ โดยผู้นำเข้า ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ต้องปฏิบัติตาม หากไม่ปฏิบัติตาม เช่น นำเข้า ผลิต หรือ จำหน่าย จะถือว่าเป็นความผิดทางกฎหมาย เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน

 

หลักสูตรการอบรมเชิงวิชาชีพ เรื่อง มาตรฐาน การเลือกใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ เครื่องตัดไฟรั่ว Concumer unit และ Load center อย่างมืออาชีพ หลักใหญ่ใจความสำคัญ เนื่องจากไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย คอนโด อาคารชุด อาคารสถานประกอบการ และที่พักอาศัยทั่วไป ซึ่งไฟฟ้าก็มีอันตรายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน ส่วนใหญ่สาเหตุจากการติดตั้งที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน เพราะไม่มีความรู้ ขาดความเข้าใจ มีประสบการณ์ผิดๆ ที่ถูกถ่ายทอดกันมาอย่างยาวนาน รวมถึงผู้จำหน่ายที่ให้ข้อมูล หรือผลิตสินค้าที่ผิดจากมาตรฐานฯ อาจทำให้เกิดอันตรายได้ ทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ได้ตระหนักในเรื่องดังกล่าว จึงจัดหลักสูตรนี้ขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับวิศวกรฯ ช่างไฟฟ้า ช่างประจำอาคาร ช่างบำรุงรักษา หัวหน้างานช่างไฟฟ้า ผู้ประเมินฯ  ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้าของเทศบาล และ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ตรวจสอบอาคาร เจ้าของอาคาร ผู้ดูแลอาคาร และผู้สนใจทั่วไป

 

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

           เพื่อให้เกิดความพร้อมสำหรับ ช่างไฟฟ้าที่ต้องการเข้าสอบภาคความรู้ ภาคความสามารถ และการประเมินเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ให้ได้ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาได้ง่ายขึ้น และสำหรับวิศวกรฯ ที่ต้องทำงานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไฟฟ้า ต้องใช้ความรู้ ทักษะความสามารถในการทำงานและการสอบเลื่อนระดับฯ

·       เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มั่นใจ ในการสอบภาคความรู้ และภาคปฏิบัติ

·       เพื่อให้ได้คะแนนในส่วนการอบรมทางวิชาชีพโดยตรง และสามารถผ่านการประเมินเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ ความสามารถ ได้อย่างมั่นใจ

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา

·       ช่างไฟฟ้า ที่ต้องการเตรียมสอบภาคความรู้ ความสามารถ และการประเมินฯ

·       หัวหน้างานช่างไฟฟ้า ที่ต้องการเตรียมสอบภาคความรู้ ความสามารถ และการประเมินฯ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2558

·       “ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม” ที่จะเป็น พรบ. ฉบับต่อไปที่จะบังคับใช้

·       ช่างไฟฟ้าประจำอาคาร

·       ช่างไฟฟ้าของเทศบาล และขององค์การบริหารส่วนตำบล

·       วิศวกรไฟฟ้า ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทางวิศวกรรมฯ

·       ผู้ตรวจสอบอาคาร

·       เจ้าของอาคาร ผู้ดูแลอาคาร และผู้สนใจทั่วไป

 

คณะวิทยากร

นายเตชทัต บูรณะอัศวกุล  กรรมการและลขานุการ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. และทีมงาน

 

 

วันแรก  (วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560)

09.00 - 12.00 น.      เรื่องมาตรฐานและการเลือกใช้ เซอร์กิตเบรกเกอร์

                          -   มาตรฐานเซอร์กิตเบรกเกอร์

                 -   ประเภทของเซอร์กิตเบรกเกอร์

-       Miniature circuit breaker

-       Moulded case circuit breaker

-       Air Circuit breaker

13.00 - 14.30 น.       การติดตั้งและใช้งานเซอร์กิตเบรกเกอร์ ทั้ง MCB , MCCB และ ACB

14.45 - 16.00 น.       ภาคปฏิบัติการการติดตั้งและใช้งานเซอร์กิตเบรกเกอร์

 

วันที่สอง (วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560)

09.00 - 10.00 น.      เรื่อง มาตรฐานและการเลือกใช้ เครื่องตัดไฟรั่ว ตู้ คอนซูเมอร์ยูนิต และ

                          ตู้โหลดเซนเตอร์

                          -  มาตรฐานเครื่องตัดไฟรั่ว

                          -   ประเภทของเครื่องตัดไฟรั่ว

                          -   RCCBs

                          -   RCBOs

                          -   การติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วในรูปแบบต่าง ๆ

10.45 - 12.00 น.      มาตรฐาน และการเลือกใช้ งานตู้ คอนซูเมอร์ยูนิต และตู้ โหลดเซนเตอร์

13.00 - 14.30 น.      ภาคปฏิบัติ การใช้งานเซอร์กิตเบรกเกอร์ และเครื่องตัดไฟรั่ว สำหรับตู้คอนซูเมอร์

                          ยูนิต (Consumer Unit ) และตู้ โหลดเซนเตอร์ (Load center)

14.45 – 16.00 น.         ภาคปฏิบัติ การใช้งานเซอร์กิตเบรกเกอร์ และเครื่องตัดไฟรั่ว สำหรับตู้คอนซูเมอร์

                           ยูนิต (Consumer Unit ) และตู้ โหลดเซนเตอร์ (Load center) (ต่อเนื่อง)

 

** หมายเหตุ:   รับจำนวน จำกัด 60 ท่านแรกที่ชำระเงินก่อนเท่านั้น หากเกินจะต้องรอเข้ารุ่นต่อไป เนื่องจากมีภาคปฏิบัติ 

วันที่จัด 01 ก.ย. 2560 - 02 ก.ย. 2560
สถานที่จัด วสท. ชั้น 6
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 60 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 27 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล นพมาศ
รายละเอียด
และใบสมัคร
เซอร์กิตเบรกเกอร์_0507201712324.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 สุมิตร หล้าพันธ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ยุทธศักดิ์ อวนป้อง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 อาทร เย็นกลม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เหนือนภา วิฒิฐานนท์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 อรรถพล คำเปลี่ยนวงศ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สุพจน์ กุลวิภากร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 อัครพล เทียมทัด  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 พูลชัย ต.ศิริวานิช  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ชัชวาลย์ โพธิ์ยั่งยืน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   วัลลภ พุ่มประเสริฐ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   เจษฎา พัฒนศิริโชติกุล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   พิสุทธิ์ ซิ้มเจริญ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   พิชิต สมศักดิ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   อายุวัฒน์ เมืองแดง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   วิทูร ขอมเมืองปัก  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   ชุติภาส อินทะปัญญา  ชำระเงินเรียบร้อย  
17   บุญเกียรติ ตั้งธรรมจิต  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18   อุเทน อุปนันท์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   จันทร์จิรา ครุฑธา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   ประเวช ท้นอินทรอาจ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
21   วิทวัส แซ่อุ่น  ชำระเงินเรียบร้อย  
22   ศิขรินทร์ เอื้อประเสริฐชัย  ชำระเงินเรียบร้อย  
23   สุทัตตา แซ่ลิ้ม  ชำระเงินเรียบร้อย  
24   กันต์พิชา พิชญกานต์  ชำระเงินเรียบร้อย  
25   สุภชัย พลายแก้ว  ชำระเงินเรียบร้อย  
26   ฐิติพจน์ บุญชัยศรี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
27   โกเมศ วงศ์วรรณ  ชำระเงินเรียบร้อย  
28   พิษณุ มงคลศิลป์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
29   จันทร์ดี จันทะรี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
30   พรไพรัตน์ โชคสมัย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
31   เกรียงศักดิ์ ชาแก้ว  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
32   ประทีป ดวงแว่ว  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
33   สมสิทธิ์ ประพันธา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 33 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th