กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “การบริหารต้นทุนในงานก่อสร้างโดยใช้ชิ้นส่วนสำเร็จ”
สาขา คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง
รายละเอียด

การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “การบริหารต้นทุนในงานก่อสร้างโดยใช้ชิ้นส่วนสำเร็จ”

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2560

เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ.ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย คณะกรรมการสาขาบริหารการก่อสร้าง  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

          ปัจจุบันงานก่อสร้างให้พัฒนารูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบอุตสาหกรรมมากขึ้น โดยนำเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยให้การก่อสร้างแล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว โดยมีคุณภาพ ราคา ระยะเวลาและความปลอดภัย ไม่แตกต่างจากการก่อสร้างแบบหล่อในที่(Conventional) ความรู้ในเชิงวิศวกรรมเพียงอย่างเดียว อาจไม่เพียงพอต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของงานก่อสร้าง  จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญในด้านการบริหารต้นทุนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการและประสบความสำเร็จสูงสุด

          วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างในอนาคต จึงได้จัดเตรียมหลักสูตรเพื่อการอบรมทางวิชาการสำหรับผู้บริหารโครงการก่อสร้างให้มีความรู้ในเรื่องการบริหารต้นทุน การหาจุดคุ้มการลงทุน การจัดเตรียมงบประมาณ การวางแผนงานวัสดุและแรงงาน โดยการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิและ      ผู้มีประสบการณ์จริง  มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนี้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

 

วัตถุประสงค์ของการอบรม

1.      เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโครงการก่อสร้างในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

2.      เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโครงการก่อสร้างของภาคเอกชน ได้แก่ เจ้าของกิจการ ผู้บริหารโครงการ ผู้อำนวยการโครงการ ผู้จัดการโครงการ สถาปนิกโครงการ และวิศวกรโครงการ

3.      เพื่อการเรียนรู้ของพนักงานระดับปฏิบัติการและเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารโครงการก่อสร้าง

4.      เพื่อยกระดับบุคลากรในการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย

 

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2560

09.00 – 12.00 น.        - ประมาณการต้นทุนการผลิตและติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป

                                - ประมาณการต้นทุนค่าขนส่ง, ประมาณการต้นทุนค่าเครื่องจักรกล

                                - ประมาณการต้นทุนค่าเครื่องจักร

                                - การหาจุดคุ้มทุนในการลงทุน

12.00 – 13.00 น.        พักรับประทานอาหาร

13.00 – 16.30 น.        -  การวางแผนการสั่งซื้อและการใช้วัสดุ

                                -  การวางแผนการขนส่งชิ้นส่วนสำเร็จรูป

                                -  การวางแผนการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป

                                -  การจัดเตรียมงบประมาณในการดำเนินงาน

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30  -10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน

ชำระก่อน

ชำระหลัง

1 กันยายน 2560

1 กันยายน 2560

สมาชิก วสท. , นิสิต/นักศึกษา (ปริญญาตรี)

4,000 บาท

4,500 บาท

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

5,000 บาท

5,500 บาท

บุคคลทั่วไป

6,000 บาท

6,500 บาท

หมายเหตุ

1.      ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ. ที่จ่าย 3%

2.      ราคานี้รวมค่าเอกสาร / อาหารกลางวัน / อาหารว่าง / วุฒิบัตร

3.      ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร

4.      การโอนเงิน กรุณานำส่งหลักฐานการชำระเงินโดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงินมาที่ Fax No : 0-2184-4597

5.      กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้โปรดทำหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม โดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปนี้

5.1  แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม 30 วัน คืนเงินเต็มจำนวนของค่าอบรม

5.2  แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าอบรม

5.3  แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าอบรม

5.4  แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนาไม่คืนค่าลงทะเบียน

หมายเหตุ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นซึ่งทางวิศวกรรมสถานฯจะพิจารณาเป็นรายๆไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด

6.      กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวน

วันที่จัด 16 ก.ย. 2560
สถานที่จัด วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 60 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 38 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล วีนา กรุดเงิน โทรศัพท์ 02 184 4600-9 ต่อ 527 email : weena@eit.or.th
รายละเอียด
และใบสมัคร
ควบคุมต้นทุนชิ้นส่วนสำเร็จรูป 16กย60_03072017164248.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 วรวิทย์ ปูหนุก  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 กิติภูมิ วิญญูวิมล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 อรรถวิทย์ อ่อนแก้ว  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ศรัณย์ สกลอารีย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 สุวิทย์ อรุณศรี  ชำระเงินเรียบร้อย  
 พุฒิเมธ คชรักษ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 สุภิชาติ เจนจิระปัญญา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ไพบูลย์ เจนกิจวัฒนาเลิศ  ชำระเงินเรียบร้อย  
 มานะ วัฒนากร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   อนันตชัย เสนาะเสียง  ชำระเงินเรียบร้อย  
11   ประวิทย์ โนนคู่เขตโขง  ชำระเงินเรียบร้อย  
12   วศินี อู่ไพบูลย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
13   พิชิต ชูเพชร  ชำระเงินเรียบร้อย  
14   วราภรณ์ บุญส่ง  ชำระเงินเรียบร้อย  
15   ดำรงค์เดช ยศปัญญา  ชำระเงินเรียบร้อย  
16   เสฎฐวุฒิ จรเปลี่ยว  ชำระเงินเรียบร้อย  
17   วรพจน์ ลีมวานิชรัตน์  ชำระเงินเรียบร้อย  
18   บวร ชุติแพทย์วิภา  ชำระเงินเรียบร้อย  
19   เชษฐพล ไชยพรหม  ชำระเงินเรียบร้อย  
20   นิมิตร แสนศรี  ชำระเงินเรียบร้อย  
21   ปัณณวัฒน์ รัชธร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
22   พงษ์พิทยา รักใหม่  ชำระเงินเรียบร้อย  
ผลการค้นหาพบ: 22 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th