กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมเรื่อง ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เพื่อการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 5
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียด

การอบรมเรื่อง  ฮีทปั๊ม  (Heat Pump)  เพื่อการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม  รุ่นที่ 5

ระหว่างวันที่  26 – 27  สิงหาคม  2560  

ณ ห้องประชุม  วสท.

จัดโดย   คณะกรรมการสาขาเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

 

หลักการและเหตุผล

            ฮีทปั๊มเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้สามารถใช้พลังงานทางเลือก(จากแหล่งความร้อนศักยภาพต่ำ)มาใช้งานที่อุณหภูมิสูงขึ้นได้        ฮีทปั๊มสามารถให้ความร้อนได้ 3-7 เท่าของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ ช่วยให้ได้ความร้อนในราคาที่ถูกกว่าการใช้เชื้อเพลิงทุกชนิด นอกจากนี้ยังได้ความเย็นเป็นผลพลอยได้ โรงแรมในปัจจุบันจึงใช้น้ำร้อนที่ผลิตจากฮีทปั๊มแทนการใช้หม้อน้ำ โรงงานอุตสาหกรรมก็เช่นกันสามารถใช้ฮีทปั๊มในขบวนการผลิตที่ใช้ความร้อนและความเย็นได้

สำหรับอาคารและโรงงานสามารถใช้ฮีทปั๊มลดต้นทุนการผลิต และลดมลพิษจากการใช้เชื้อเพลิงได้   ช่วยลดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจโดยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทย ทำให้ประเทศชาติสามารถลดการพึ่งพาการนำเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ และช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งจะมีผลต่อสภาพแวดล้อมและปัญหาการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ

นอกจากนี้การใช้ฮีทปั๊มยังสามารถใช้เป็นมาตรการประหยัดพลังงานของอาคารและโรงงานที่ต้องประหยัดพลังงานตาม   พรบ.อนุรักษ์พลังงาน การพิจารณาให้คะแนนของ  LEED  และมาตรฐานทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อีกด้วย

            วสท. เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีฮีทปั๊ม จึงจัดหลักสูตรนี้เพื่อให้วิศวกรผู้ออกแบบระบบของอาคารและโรงงาน ผู้จัดการพลังงานและคณะกรรมการพลังงานของอาคารและโรงงาน ที่ปรึกษาการประหยัดพลังงาน  นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป ได้มีความเข้าใจในการทำงานของฮีทปั๊ม วิธีการใช้งาน  และการคำนวณการประหยัดพลังงาน เพื่อให้ใช้  ฮีทปั๊มได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อสร้างองค์ความรู้ในหลักการทำงานและการใช้งานฮีทปั๊มในงานอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม

2.       เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างโครงการประหยัดพลังงานที่ใช้ฮีทปั๊มได้

3.       เพื่อเผยแพร่และถ่ายโอนองค์ความรู้จากวิทยากรไปสู่ผู้เข้าร่วมการอบรม

 

วิทยากร                        นายปรเมธ    ประเสริฐยิ่ง     วุฒิวิศวกร(เครื่องกล) วก.485

              ประวัติการศึกษา

วศบ.(เกียรตินิยม) เครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2515-2518

วศม. เครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2519-2521

ผลงานและประสบการณ์

วิศวกรออกแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบท่อและดับเพลิ’ง อากาศอัด ก๊าซทางการแพทย์

ที่ปรึกษาพลังงาน โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย  โครงการมีส่วนร่วม โครงการ SME โครงการคูปองนวัตกรรม

พัฒนาผลิตภัณฑ์ฮีทปั๊มสำหรับอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม และงานอบแห้ง

กำหนดการ

วันเสาร์ที่  26  สิงหาคม 2560

08.30 – 09.00 น.             ลงทะเบียน

09.00 – 16.00 น.             Øบทนำสู่การใช้ฮีทปั๊ม

                                                หลักการทำงานของฮีทปั๊ม

                                                ประเภทของฮีทปั๊ม

                                                ฮีทปั๊มในต่างประเทศ ประเภทการใช้ ขนาดของตลาด การสนับสนุนและการพัฒนา

                                                ความแตกต่างของฮีทปั๊มกับเครื่องปรับอากาศ

                                                เปรียบเทียบค่าความร้อนของเชื้อเพลิง

                                                เปรียบเทียบการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิง

                                    Øการทำน้ำร้อนสำหรับอาคาร

                                                การใช้ฮีทปั๊มทำน้ำร้อนโรงแรม การเลือกประเภทฮีทปั๊ม

                                                เกณฑ์การออกแบบระบบน้ำร้อนโรงแรม

                                                การคำนวณขนาดของฮีทปั๊มและถังเก็บน้ำร้อน

                                                การเดินท่อระบบน้ำร้อนของฮีทปั๊ม

                                                การเลือกวัสดุและฉนวน

                                                การใช้ความเย็น

                                                ตัวอย่างการใช้ฮีทปั๊มในโรงแรม

Øการทำน้ำร้อนในงานอุตสาหกรรม

            การพิจารณาขบวนการผลิต

            การเลือกขนาดและประเภทฮีทปั๊ม

            การประเมินราคาและระยะเวลาคุ้มทุน

            ตัวอย่างการใช้ฮีทปั๊มในระบบสีอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน

            ตัวอย่างการใช้ฮีทปั๊มทำน้ำร้อนเติมหม้อไอน้ำ

            ตัวอย่างการใช้ฮีทปั๊มมอบแห้งยา                    

วันอาทิตย์ที่  27  สิงหาคม  2560

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 16.00 น.             Øระบบ Hybrid แผงแสงอาทิตย์ และฮีทปั๊ม

                                                ระบบทำน้ำร้อนแสงอาทิตย์ และข้อจำกัด                                 

                                                ทำไมต้อง Hybrid

                                                การออกแบบระบบ Hybrid

                                                การประมาณราคาและระยะเวลาคุ้มทุนของโครงการ

                                    Øการใช้ฮีทปั๊มควบคุมความชื้นงานปรับอากาศ

                                                หลักการควบคุมความชื้น

                                                การใช้ฮีทปั๊มควบคุมความชื้น

                                                การประเมินราคาและระยะเวลาคุ้มทุน

                                                ตัวอย่างการใช้ฮีทปั๊มควบคุมความชื้น

                                    ØWORKSHOP

ยก Case Study จากผู้เข้าร่วมการอบรมแบ่งออกเป็นอาคารและโรงงาน

ให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

วันที่จัด 26 ส.ค. 2560 - 27 ส.ค. 2560
สถานที่จัด ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 60 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 37 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล สุพรรณีย์ ต่อ 538 E-mail: supannee@eit.or.th
รายละเอียด
และใบสมัคร
ฮีทปั๊ม-เพื่อการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม-5_19062017111959.pdf
                          

ค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 นรพนธ์ โตวณะบุตร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เพียงใจ ก้อนทอง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 วิฑูรย์ เพื่อนชอบ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 พิทักษ์พงษ์ อิ่มบุญ  ชำระเงินเรียบร้อย  
 เดชา สังข์หยู  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เจตน์ นาคมุกดาสมุทร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 อาภากร ตรังคตระการ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 นฤดล เสนานันท์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 จักรพันธ์ ชาวสวน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   บุญญฤทธิ์ บุญโพธิ์อภิชาติ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   สุวรรณ โอสถ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   โกวิท พูลวิวัฒน์ชัยการ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   เมธา ไชยประสพ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   ปริญญา นาสารีย์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   มโนวัฒน์ สังวิบุตร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   อายุส สันถวะโกมล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   มานะพงษ์ อ่อนศรี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18   รณภพ ศรีเมือง  ชำระเงินเรียบร้อย  
19   วิลาศินีย์ นิลฉาย  ชำระเงินเรียบร้อย  
20   วรากร กฤษณเกรียงไกร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
21   เกษม ศิรพรพิรุฬห์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
22   ธีรพงษ์ พรนิมณี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
23   นันทวัฒน์ สิงข์จันทร์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 23 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th