กำหนดการสัมมนา
 
การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีหน่วยแรงใช้งาน รุ่นที่ 10
สาขา วิศวกรรมโยธา
รายละเอียด

โครงการอบรมหลักสูตร

“การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีหน่วยแรงใช้งาน” รุ่นที่ 10

ระหว่างวันที่  25 – 27 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

การอบรมการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงปลอดภัย (Working Stress Method) เหมาะสำหรับ

ก.      การทบทวนความรู้เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

ข.      การเตรียมตัวเพื่อการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างวิธีกำลัง และการออกแบบโครงสร้างต้านแรงแผ่นดินไหว

ค.      การเตรียมพร้อมสำหรับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร และมีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการเป็นวิศวกร AEC 

วิทยากร

1.      รศ.สิริวัฒน์  ไชยชนะ         ประธานกรรมการ บริษัท เอส เอส เอ็นยิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด/อนุกรรมการสภาวิศวกร

2.      ดร.ธเนศ  วีระศิริ              นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูฟถัมภ์

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2560

08.30 - 08.45 น.               ลงทะเบียน

08.45 - 10.30 น.               - คุณสมบัติของคอนกรีต  เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต 

                                         - กฎกระทรวงเกี่ยวกับการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

                                      โดย    รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์  ไชยชนะ           

10.30 - 10.45 น.               พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.15 น.               - ประเภทของน้ำหนักบรรทุก

                                         - ทฤษฎีการวิเคราะห์และออกแบบ

                                         - กฎกระทรวงเกี่ยวกับการกำหนดน้ำหนักบรรทุกต่างๆ

                                       โดย    รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์  ไชยชนะ

12.15 - 13.00 น.                พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.45 น.                 การออกแบบคานช่วงเดี่ยวหน้าตัดเสริมเหล็กรับแรงดึง (Singly Reinforced Section)และเสริมเหล็กเพิ่มรับแรงอัด (Double Reinforced Section)

                                       โดย    รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์  ไชยชนะ

14.45 - 15.00 น.                พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 - 16.30 น.                การออกแบบคานต่อเนื่อง คานปลายยื่น และคานรูปตัวที

                                       โดย    รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์  ไชยชนะ

 

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2560

08.45 - 10.30 น.               การออกแบบคานรับแรงเฉือน และแรงบิด

                                      โดย    รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์  ไชยชนะ

10.30 - 10.45 น.               พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.15 น.               การออกแบบพื้นเสริมเหล็กทางเดียวและสองทาง

                                      โดย     รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์  ไชยชนะ

12.15 - 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.45 น.                - การออกแบบพื้นไร้คาน ค.ส.ล.

                                          - การออกแบบบันได

                                       โดย    รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์  ไชยชนะ

14.45 - 15.00 น.               พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 - 16.30 น.               - การออกแบบผนังรับแรงเฉือน ผนังลิฟท์

                                        - การออกแบบผนังถังน้ำ

                                       โดย    รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์  ไชยชนะ

 

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2560

08.45 - 10.30 น.               การออกแบบเสาสั้น และเสายาวภายใต้แรงกระทำตามแกนและเยื้องศูนย์

                                      โดย    ดร. ธเนศ วีระศิริ

10.30 - 10.45 น.               พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.15 น.               การออกแบบฐานรากแผ่และฐานรากบนเสาเข็ม

                                      โดย    ดร. ธเนศ วีระศิริ

12.15 - 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.45 น.               การออกแบบโครงสร้างใต้ดิน ผนังกันดิน

                                      โดย    ดร. ธเนศ วีระศิริ

14.45 - 15.00 น.               พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 - 16.30 น.                การเสริมกำลังองค์อาคารเพื่อต้านแรงแผ่นดินไหว

                                      โดย    รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์  ไชยชนะ

 

ค่าลงทะเบียน

          ค่าลงทะเบียน

ชำระก่อน

18 สิงหาคม พ.ศ.2560

ชำระหลัง

18 สิงหาคม พ.ศ.2560

สมาชิก วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี)

5,500 บาท

6,000 บาท

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

6,000 บาท

6,500 บาท

บุคคลทั่วไป

6,500 บาท

7,000 บาท

Ø  ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย  3% 

Ø  ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร

Ø  ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร

Ø  การโอนเงิน  กรุณานำส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน  มาที่  Fax No.  :  0-2184-4597-8 

Ø  กรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดทำหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม 1 สัปดาห์             มิฉะนั้น จะถือว่าท่านได้ยืนยันการสมัคร และท่านต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนเต็มอัตรา

                                                                                          

สิทธิประโยชน์:

1.      นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 200 % ของรายจ่ายค่าลงทะเบียนเข้าอบรม

(ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชกำหนด ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

2.      ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2550  ซึ่งกำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป  ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด

3.      มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (CPD) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร

 

การชำระเงิน (กรุณาแจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี)

เช็ค               สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โอนเงิน          บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

-  ธนาคารไทยพาณิชย์        สาขา สภากาชาดไทย              เลขที่บัญชี  045-2-03026-1

-  ธนาคารไทยพาณิชย์        สาขา สี่แยกศรีวรา                   เลขที่บัญชี  140-2-30221-6

-  ธนาคารกรุงเทพ             สาขา สุรวงศ์            เลขที่บัญชี  147-4-32388-6

-  ธนาคารกรุงไทย            สาขา จามจุรีสแควร์                 เลขที่บัญชี  162-0-09914-4

 

วันที่จัด 25 ส.ค. 2560 - 27 ส.ค. 2560
สถานที่จัด วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 60 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 28 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล วีนา กรุดเงิน โทรศัพท์ 02 184 4600-9 ต่อ 527 email : weena@eit.or.th
รายละเอียด
และใบสมัคร
คสล.หน่วยแรงใช้งาน รุ่น10 25-27สค60_19062017105637.pdf
                          

ค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 นวปฎล คำมี  ชำระเงินเรียบร้อย  
 สุวิทย์ อรุณศรี  ชำระเงินเรียบร้อย  
 วีระพงษ์ ชมชายผล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ชูศักดิ์ มะโรหบุตร  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ศักดา สังข์เงิน  ชำระเงินเรียบร้อย  
 มารุต สงคราม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ณฐพล ลิ้มสกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
 วิมล ทองเถาว์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 สุรินทร์ พันธ์สิงห์  ชำระเงินเรียบร้อย  
10   สายัญ ทองทา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   สุริยา แก้วพวง  ชำระเงินเรียบร้อย  
12   วิทูร ขอมเมืองปัก  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   เกื้อกูล แรมจะบก  ชำระเงินเรียบร้อย  
14   เฉลิมชัย จันทร์พร้อม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   สุริยา แก้วพวง  ชำระเงินเรียบร้อย  
16   วิศรุต เนติโกศล  ชำระเงินเรียบร้อย  
17   คมกฤต เพชรล้ำ  ชำระเงินเรียบร้อย  
18   ธณัณณัฐ อรุณคีรีวัฒน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   เจริญ ศรีษะเกตุ  ชำระเงินเรียบร้อย  
20   ธวัชชัย รจิตวิไล  ชำระเงินเรียบร้อย  
21   พีระพงษ์ เลิศโกเมนกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
22   สุรเชษฐ์ ธนนพคุณ  ชำระเงินเรียบร้อย  
23   ถนอมศักดิ์ จริยาบูรณ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
24   สิริพงศ์ ศรีแกวิน  ชำระเงินเรียบร้อย  
25   ฉลาด ชุมเชื้อ  ชำระเงินเรียบร้อย  
26   ขวัญชัย จันทร์ฤทธิ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
27   เจริญ ศรีษะเกตุ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
28   นัทธี เพ็ชรแก้ว  ชำระเงินเรียบร้อย  
29   จรุงพล จรอนันต์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
30   ชวาริศ ติงคันนา  ชำระเงินเรียบร้อย  
31   สหรัถ โพธิ์นอก  ชำระเงินเรียบร้อย  
ผลการค้นหาพบ: 31 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th